Programa amb esmenes Ferdinand

En negreta (Ja que no funciona el subrallat un cop es clica a Desa) les esmenes i afegits, taxat lo que es canvia de lloc.

a) Creiem en la transparència i exigim que: 

 1. Totes les factures i contractes que signi l'ajuntament siguin publicats a Internet i també puguin ser consultats presencialment, d'aquesta manera, verificar la gestió de funcionaris i governants.
 2. Les assignacions públiques de contractes es concedeixin a aquelles empreses que s'ajustin als preus de mercat, per tal d'evitar els amiguismes i els contractes inflats.
 3. En els concursos públics (licitacions de serveis) es facin públics els motius pels quals a una empresa se li ha adjudicat el servei, davant les altres que s'hi havien presentat.
 4. Els processos de concurs/oposició públics es decideixin amb tribunals independents dels càrrecs polítics. 
 5. Es pugui accedir de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de dades personals.
 6. El patrimoni dels càrrecs electes es faci públic tant abans de les eleccions com durant el mandat, per tal d'evitar qualsevol possible malversació de diners públics.

 b) Tothom ha de poder decidir:Cal implantar al nostre ajuntament un sistema de participació ciutadana, que fomenti:

 1. La Democràcia  Directa: que qualsevol persona empadronada en una població pugui participar en les decissions que li afectin, ja que aquesta és qui millor coneix les seves necessitats..  Creiem que la creació de processos participatius accessibles a tothom són indispensables per gestionar un municipi.
 2. La realització dels tràmits administratius municipals emprant certificats digitals personals i del DNI electrònic.

c) La cultura és un dret Fomentarem la cultura lliure, la que pertany a la ciutadania, i, per fer-ho, volem: 

 1. Crear més espais polivalents, d'ús obert  a tota la ciutadania, per a  promocionar la cultura. Espais que facilitin a les persones dur a terme activitats i/o serveis culturals, i alhora serveixin per a construír xarxa social, com a motor de la ciutadania.
 2. Fomentar l'associacionisme i la xarxa entre associacions de manera que aquestes es converteixin en un motor social i cultural de la població. La gestió cultural no ha de ser feta completament des de les oficines de l'administració sinó que aquesta ha de dotar d'eines a la població per a, coneixent les seves necessitats, es gestioni a si mateixa.
 3. Subvencionar la creació de cultura lliure (música, cinema, literatura, programari...), com a font de coneixement de domini públic i impulsar-ne la seva difusió i ús.
 4. Tota obra que rep fons públics per a la seva creació,  distribució, organització, etc, ha de passar a domini públic amb major celeritat que les obres finançades íntegrament amb capital privat.  Les obres que són finançades totalment amb diner públic haurien d’estar a l’abast de la ciutadania des del primer dia.
 5. Reclamar el cànon que s'ha cobrat als equipaments municipals, perquè es retorni a les arques de l'administració municipal,segons la sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea.
 6. Crear un repositori de continguts lliures d'àmbit educatiu i cultural amb llicències lliures que serveixi per a tota la població, tant professionals com a la resta de les persones.

 d) L'educació és l'accés a la cultura L'ajuntament té algunes competències i responsabilitats en educació i això implica moltes tasques a fer:

 1. Realitzar les millores estructurals i funcionals necessàries en els centres escolars públics, per tal de facilitar l'aplicació de les noves tecnologies en l’ensenyament.
 2. Augmentar l'oferta de cursos de formació i reciclatge per a adults, en NNTT Noves Tecnologies, idiomes, català,  programari lliure.
 3. Col·laborar en la creació i el foment d'activitats escolars i extraescolars que impulsin el coneixement de la cultura popular i lliure, o altres coneixements pràctics que els serveixin a nivell personal, com: l’assistència sanitària immediata  (primers auxilis), el problema de les drogues, la resolució de  conflictes, actuació davant d’un incendi o altres emergències, sostenibilitat …

  e) Les Tecnologies han de ser lliures per a servir a la ciutadania i per assolir aquest objectiu l'ajuntament ha de: 

 1. Utilitzar programari lliure i formats de fitxer oberts de manera obligatòria a tota l’administració pública. Cada any, el  nostre ajuntament gasta milions d'euros en llicències de programari, que s'estalviarien si es migressin tots els sistemes informàtics a programari lliure. (a més es guanyaria en seguretat))
 2. Comptar com a valor afegit, en cas de concursos i licitacions, l’utilització de programari lliure i de codi obert.
 3. Facilitar a tots els ciutadans els costos de la renovació immediata del DNI per un DNI electrònic i el lector corresponent (compatible amb estàndards oberts i programari lliure), per tal de facilitar l'ús d'aquesta eïna per a realitzar tràmits administratius o per poder implantar un sistema de participació ciutadana.
 4. Autoritzar i fomentar les xarxes wifi lliures a emprar els espais públics per a desplegar la seva infraestructura d’ús no comercial.
 5. Crear punts  wifi oberts a tota la ciutat que permetin l'accés a la xarxa d'Internet, als serveis de l'administració pública,a la participació en la cultura,...
 6. Fomentar la Finestreta Única. La realització dels tràmits administratius municipals emprant certificats digitals personals i del DNI electrònicEl ciutadà ha de poder posar-se en contacte amb l'administració pública per mitjà d'un portal segur, que faciliti qualsevol gestió entre el ciutadà i qualsevol administració pública de manera centralitzada, prioritzant els formats digitals per tal de reduir despeses

 

  f) Defensem els teus drets

 1. Volem salvaguardar de manera efectiva els drets dels consumidors i els usuaris agilitzant els procediments administratius de queixa i reclamació, així com dotant de més recursos humans i materials els òrgans encarregats de l’activitat gestora.
 2. Els sistemes de vigilància electrònica que utilitzin els equipaments municipals han de respectar els drets fonamentals i mantenir el principi rector de presumpció d’innocència.
 3. Incidirem en la importància de la seguretat de les dades personals dels ciutadans per part de l'Administració. Exigirem que el programari utilitzat pel consistori sigui auditable. (Amb el programari de codi tancat no tens accés al codi font i per tant no es pot saber què fa amb les dades dels ciutadans