Reglament Primer Congrés 2012 (Esborrany)

Pirates de Catalunya- 1er Congrés (2012)

Reglament del Congrés

1    Introducció

L’objectiu fonamental d’aquest Congrés és la de fer un pas ferm cara a la consolidació de Pirates de Catalunya.

Així, aquest congrés haurà d’aprovar prioritàriament, per una part, el model d’organització de Pirates de Catalunya, i per altra, l’estratègia política que haurem de seguir els propers anys.

Amb la intenció de que tothom pugui participar als debats i disposar de suficient temps per als mateixos, s’ha decidit fer aquest congrés en el transcurs de dues assemblees generals consecutives (5a i 6a), i centrar cada una d’elles en un dels dos documents que es vol aprovar. 

Les assemblees generals es faran al plenari del Congrés de diumenge, i el dissabte anterior es treballarà en comissions per a intentar consensuar les esmenes pendents de resoldre.

Així, el Congrés és celebrarà:

•       5a Assemblea Generalde Pirates de Catalunya

•       31 de març i 1 d’abril

•       Document d’organitzacióde Pirates de Catalunya

•       6a Assemblea Generalde Pirates de Catalunya

•       16 i 17 de juny

•       Document d’estratègiade Pirates de Catalunya

2    De les Ponències

Les ponències a aprovar en aquest Congrés són sobre l’Organització de Pirates de Catalunya i sobre l'Estratègia a seguir els propers anys.

Per a cada ponència s’ha creat un grup de treball, on pot participar qualsevol persona afiliada a Pirates de Catalunya, que té com a objectiu l'elaboració dels documents.

2.1    Elaboració i aprovació dels documents

Per cada ponència es seguirà el següent mètode per la seva elaboració i aprovació dels documents:

1.   El grup de treball encarregat del document elaborarà col·laborativament (mitjançant un “pad”) l’índex dels temes a tractar al document.

2.   Aquest índex proposat es passarà a votació al SPC per a la seva aprovació entre totes les persones afiliades.

3.   El grup de treball escollirà les persones encarregades d’elaborar l’esborrany (grup d’editors). El nombre d’editors serà entre 3 i 5, i entre ells decidiran la manera de desenvolupar el document. 

4.   El grup d’editors desenvoluparà l’esborrany, en els terminis marcats, i podran comptar, per a les seves tasques, de la col·laboració de les persones que considerin oportunes.

5.   L’esborrany del grup d’editors es posarà a discussió al grup de treball per a consensuar l’esborrany base pel congrés. En allò que no hi hagi acord al grup de treball, al document es deixaran reflectides les diferents opcions defensades.

6.   L’esborrany base resultant es publicarà al web del congrés.

7.   Qualsevol persona afiliada podrà presentar esmenes a l’esborrany fins el mateix cap de setmana del congrés. Les esmenes (o una referència al document que les conté, per exemple un PAD) seran enviades a la llista de correu del congrés amb el “subject” ESMENES ORGANITZACIÓ o ESMENES ESTRATÈGIA. Les esmenes seran sobre paràgrafs i de tres tipus:

•       D’addició. S’afegeix un paràgraf nou al text. Es referencia com “ADD [punt de l’índex] [desprès del paràgraf núm XXX]”.

•       De modificació. Es substitueix el paràgraf per un nou text. Es referencia com “MOD [punt de l’índex] [paràgraf núm XXX]”.

•       D’eliminació. S’elimina un paràgraf. Es referencia com “ELI [punt de l’index] [paràgraf núm XXX]”.

8.   El grup d’editors recolliran les esmenes i les aniran incorporant al document d’esborrany per a facilitar la seva discussió. Aquelles esmenes que acceptin directament el grup d'editors, en principi no passaran a discusió a la comissió excepte que algún afiliat ho sol·liciti.

9.   El dissabte del congrés es dedicarà a treballar en comissió les esmenes per a intentar consensuar al màxim el document. El mètode a seguir serà el següent:

•       El debat en comissió el moderaran el grup d’editors del document. Al principi de la reunió i, en funció del nombre d’esmenes que hi hagin, es decidirà el temps de debat per a cada punt, paràgraf i esmena.

•       S’anirà debatinaquells punts i paràgrafs amb esmenes, agrupant o no les mateixes segons el criteri dels moderadors

•       Per a cada debat, finalitzat el temps estipulat, si s’ha produït suficient consens, s’incorporarà la redacció consensuada al document.

•       Si no s’ha produït el suficient consens (tant sols que un dels assistents ho reclami) es votaran les esmenes del punt “a mà alçada”

•       Les esmenes que superin la majoria qualificada (considerada com a 2/3 parts dels assistents amb dret a vot) s’incorporaran al document

•       Les que no arribin a 1/3part dels assistents amb dret a vot quedaran rebutjades

•       La resta, passaran al plenaridel diumenge pel seu debat i resolució definitiva

10.  El document passarà al seu debat i aprovació al plenari (l’assemblea general) del diumenge. 

•       Primer es posaran a debat una per una les esmenes pendents de resoldre, i acabat cada debat, es posaran a votació mitjançant l’SPC.

•       Acabats tots els punts es deixarà un període de temps per a què els afiliats puguin acabar de votar al SPC.

•       Finalitzada la votació de les esmenes, la Mesa del Congrés comunicarà al plenari el resultat amb quines esmenes s’incorporen al redactat final (tant sols cal majoria simple).

•       Finalment, es posarà a votació (via el SPC) el redactat final del document. Es donarà un temps per a la votació i la Mesa del Congrés informarà del resultat final. El document sols resultarà aprovat si obté majoria de 2/3 parts dels vots al SPC.

2.2    Calendari per a les ponències

2.2.1    Ponència d’organització

-      Redacció proposta d’índex (fins el 3 de març)
-      Votació proposta d’índex (del 4 al 6 de març)
-      Formació del grup d’editors (el 6 de març)
-      Entrega de l’esborrany del grup d’editors (el 21 de març)
-      Debat de l’esborrany al grup de treball (del 22 al 24 de març)
-      Publicació de l’esborrany base del congrés (el 24 de març)
-      Presentació d’esmenes per part dels afiliats (del 25 al 30 de març)
-      Reunió en Comissió al Congrés (31 de març)
-      Aprovació al Plenari del Congrés (1 d’abril)

2.2.2     Ponència d’estratègia

-      Redacció proposta d’índex (fins el 8 d’abril)
-      Votació proposta d’índex (del 9 d’abril al 15 d’abril)
-      Formació del grup d’editors (el 15 d’abril)
-      Entrega de l’esborrany del grup d’editors (el 11 de maig)
-      Debat de l’esborrany al grup de treball (del 12 al 25 de maig)
-      Publicació de l’esborrany base del congrés (el 26 de maig)
-      Presentació d’esmenes per part dels afiliats (del 27 de maig al 15 de juny)
-      Reunió en Comissió al Congrés (16 de juny)
-      Aprovació al Plenari del Congrés (17 de juny)

3    Altres acords del Congrès

Les persones afiliades a Pirates de Catalunya podran presentar propostes de Resolució al Congrés sobre temes d’actualitat que podran defensar i sol·licitar la seva votació desprès dels debats dels document prioritaris.

Per exemple, i donat que el 14 i 15 d’abril es celebra a Praga la Conferencia del PPI (Internacional de Partits Pirates), al primer cap de setmana del Congrés caldrà aprovar la posició que defensaran els nostres representants a aquesta conferència.

4    De l’Organització del Congrés

4.1    De les Persones Participants

4.1.1     Membres de Ple Dret

Seran membres de ple dret totes les persones afiliades a Pirates de Catalunya. 

Els plenaris (assemblees generals) es transmetran per “streaming” i les seves votacions es faran al SPC el que permetrà la participació no presencial a les mateixes.

Tot i així, s’encoratja a totes les persones afiliades a que facin l’esforç de ser presents i, per qüestions d’organització, avisar amb suficient antelació de la seva intenció de ser-hi presents.

Els Membres de Ple Dret que participin de forma presencial, hauran d’acreditar-se a l’entrada del Congrés i tindran dret a veu i a vot a les comissions (al plenari tenen dret a vot totes les persones afiliades a través del SPC). El vot a les comissions tan sols podrà excercir-se estan present a les sessions, i mai podrà ser delegat.

4.1.2     Membres Observadors/es

Qualsevol persona, no afiliada a Pirates de Catalunya ni a cap altre partit polític podrà inscriure’s al Congrés com a observador. Per a això caldrà que ho sol·liciti a partit@pirata.cat. 

Excepte per motius organitzatius o d'altres que la Junta o la Mesa del Congrés hauran de justificar convenientement, totes les persones que sol·licitin ser observadores seran acceptades.

En el cas que algun Observador pugui generar algun conflicte que posi en perill el correcte funcionament del Congrés, la Mesa del Congrés podrà decidir en qualsevol moment el treure-li la condició de Observador, i en conseqüència, la seva exclusió del mateix.

Els Observadors tindran dret a veu al final del Plenari. En cap cas tindran dret a vot.

4.1.3     Convidats i Convidades

La Junta de Pirates de Catalunya té el mandat de convidar al Congrés a persones representatives de la societat civil catalana (associacions, sindicats, etc ...), dels diferents partits pirates d’altres territoris, i de la resta de partits polítics catalans.

Els convidats i convidades podran assistir com a oients al Plenari, i tindran dret a una intervenció de salutació al final Congrés.

4.2    De la Mesa del Congrés

Les sessions del Congrés estaran coordinades per la Mesa del Congrés, formada per cinc persones: un/a president/a, un/a secretari/a d’actes, i tres vocals que podran substituir les anteriors als moments en què es faci necessari. Amb la sola presència de president i secretari la mesa es considerarà constituïda.

Cada assemblea general escollirà una Mesa del Congrés, tot i que pot ser la mateixa en ambdues assemblees.

La Junta de Pirates de Catalunya farà una proposta de composició de la Mesa del Congrés. Qualsevol persona afiliada podrà fer altres propostes de mesa sempre que els candidats acceptin. Les propostes de mesa caldrà presentar-les abans del 15 de març.

En el cas que es presenti més d’una candidatura de mesa, s’obrirà durant una votació al SPC per a poder escollir la mesa amb data de finalització el 21 de març.

La Mesa del Congrés podrà decidir la no inclusió en el Plenari d’alguna proposta de resolució rebuda, si aquesta no s’adequa als objectius de Pirates de Catalunya i d’aquest Congrés.

4.3    Del Plenari

El Plenari serà l’encarregat de legitimar el Congrés, de la discussió final dels documents i de la seva aprovació definitiva.

Els debats al Plenari seran moderats per la Mesa del Congrés, i hauran de respectar torns de paraula a favor i en contra, a parts iguals i en temps similars. La Mesa podrà limitar el temps de les intervencions i donar torns tancats de paraula si ho considera oportú pel bon funcionament del Congrés.

Tal com s’ha explicat a l’apartat de les ponències, aquelles esmenes que no puguin ser resoltes a les reunions de comissió de dissabte, passaran al plenari de diumenge on després d’un torn tancat de paraules a favor i en contra passaran a votació al SPC. 

Donat que els plenaris actuaran com a Assembles Generals, la Junta de Pirates de Catalunya s’encarregarà de fer oficialment les seves convocatòries i incloure a l’ordre del dia aquells temes que calguin pel correcte funcionament de Pirates de Catalunya. 

4.4    Resolució de Dubtes i Conflictes

La Mesa del Congrés, per consens, decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament. A petició d’almenys un 25% de les persones Membres de Ple Dret, es celebrarà un debat i una votació secreta sobre qualsevol contingència suscitada a la Mesa. La resolució del Plenari, per majoria simple de les persones Membres de Ple Dret, serà inapel·lable.