Programa Electoral Municipals 2011

Els Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) defensem el teu dret com a ciutadà a dir i decidir allò que fa el teu govern.

Defensem la teva privacitat, impulsem la societat de la informació i l'accés a la cultura i al coneixement: requisits imprescindibles per a poder viure en llibertat i democràcia.

QUÈ FARAN ELS REGIDORS PIRATES A L'AJUNTAMENT?

 • Primera Llei: Un regidor pirata votarà sempre a favor de la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Segona Llei: Un regidor pirata votarà sempre a favor de l’Ideari Pirata, excepte quan entri en conflicte amb la primera Llei.
 • Tercera Llei: Un regidor pirata obeirà sempre les ordres que li dicti, per democràcia directa, l’Assemblea d’afiliats, excepte si aquesta ordre entra en conflicte amb la primera o la segona Llei.

A més, la presència d'un regidor pirata permet que la societat vigili directament els seus governants.

L'IDEARI PIRATA ES REFLECTEIX EN EL SEGÜENT PROGRAMA ELECTORAL:

a) Creiem en la transparència i exigim que:

 1. Totes les factures i contractes que signi l'ajuntament siguin publicats a Internet per tal que puguin ser consultats i, d'aquesta manera, verificar la gestió de funcionaris i governants.
 2. Els processos de concurs/oposició públics es decideixin en tribunals independents dels càrrecs polítics. Les assignacions públiques es concedeixin a aquelles empreses que s'ajustin als preus de mercat, fent-se públics els motius pels quals a una empresa se li ha adjudicat el servei.
 3. Es pugui accedir de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de dades personals.
 4. El patrimoni dels càrrecs electes es faci públic tant abans de les eleccions com durant el mandat, per tal d'evitar qualsevol possible malversació de diners públics.

 b) Tothom ha de poder decidir. Cal implantar al nostre ajuntament un sistema de participació ciutadana, que fomenti:

 1. La Democràcia  Directa: que qualsevol persona empadronada en una població pugui participar en les decisions que afectin la seva vida, ja siguin ordenances municipals, obres al carrer, decisions sobre l'enllumenat...

c) La cultura és un dret. Fomentarem la cultura lliure, la que pertany a la ciutadania, i, per fer-ho, volem: 

 1. Fomentar espais culturals polivalents, d'ús obert a tota la ciutadania, que facilitin la creació de cultura lliure (música, cinema, literatura, programari...), com a font de coneixement de domini públic i impulsar-ne la seva difusió i ús.
 2. Que tota obra que rep fons públics per a la seva creació,  distribució, organització, etc, ha de passar a domini públic amb més celeritat.
 3. Reclamar el cànon que s'ha cobrat als equipaments municipals, perquè es retorni a les arques de l'administració municipal, segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 d) L'educació és l'accés a la cultura. L'ajuntament té algunes competències i responsabilitats en educació i això implica moltes tasques a fer:

 1. Realitzar les millores estructurals i funcionals necessàries en els centres escolars públics, per tal de facilitar l'aplicació de les noves tecnologies en l’ensenyament.
 2. Augmentar l'oferta de cursos de formació i reciclatge per a adults en noves tecnologies, idiomes i programari lliure.

 e) Les Tecnologies han de ser lliures per a servir a la ciutadania i per assolir aquest objectiu l'ajuntament ha de:

 1. Utilitzar programari lliure i formats oberts a tota l’administració pública. Cada any, el nostre ajuntament gasta milions d'euros en llicències de programari, que s'estalviarien si es migressin tots els sistemes informàtics a programari lliure.
 2. Donar accés a tots els ciutadans a un lector de DNI electrònic per tal de facilitar els tràmits administratius i també per poder implantar un sistema de participació ciutadana.
 3. Fomentar que les xarxes wifi lliures, públiques o privades, utilitzin els espais públics per a desplegar la seva infraestructura d’ús no comercial i així permetre l'accés a la xarxa d'Internet, als serveis de l'administració pública i a la participació en la cultura.

 f) Defensem els teus drets:

 1. Volem salvaguardar de manera efectiva els drets dels consumidors i els usuaris agilitzant els procediments administratius de queixa i reclamació.
 2. Els organismes públics han de vetllar perquè els sistemes de vigilància electrònica respectin els drets fonamentals, actuant d'ofici en cas d'incompliment.