Presupuestos Ayto Lleida en formato OCMLleida 2014/2015

Formato para copiar.

https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/logo_pirata_vertic...

 

 OCAXDenominació20142015generalI-ETotal general               151.475.952,04 €              154.465.564,17 €capituloI-E-1Capítol 1. Impostos directes                 75.027.293,80 €                 75.532.103,00 €artículoI-E-1-10Article 10. Impost sobre la renda                  2.366.995,00 €                  2.483.484,00 €conceptoI-E-1-10-100Cessió IRPF                  2.366.995,00 €                  2.483.484,00 €artículoI-E-1-11Article 11. Impostos sobre el capital                66.313.240,65 €                66.690.852,00 €conceptoI-E-1-11-112Impost sobre bens immobles rústecs                     625.986,00 €                     627.347,00 €conceptoI-E-1-11-113Impost sobre bens immobles urbans                51.169.056,65 €                51.209.183,00 €conceptoI-E-1-11-114Impost sobre bens immobles de característiques especials                        22.636,00 €                        24.322,00 €conceptoI-E-1-11-115Impost sobre vehicles de tracció mecànica                  8.195.562,00 €                  8.000.000,00 €conceptoI-E-1-11-116Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans                  6.300.000,00 €                  6.830.000,00 €artículoI-E-1-13Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques                  6.347.058,15 €                  6.357.767,00 €conceptoI-E-1-13-130Impost sobre activitats empresarials                  6.347.058,15 €                  6.357.767,00 €capituloI-E-2Capítol 2. Impostos indirectes                  4.274.712,16 €                  4.312.485,00 €artículoI-E-2-21Article 21. Impostos sobre el valor afegit                  2.109.272,00 €                  2.575.042,00 €conceptoI-E-2-21-210Cessió IVA                  2.109.272,00 €                  2.575.042,00 €artículoI-E-2-22Article 22. Sobre consums específics                     615.323,00 €                     707.763,00 €conceptoI-E-2-22-220Consumos Específics                     615.323,00 €                     707.763,00 €subconceptoI-E-2-22-220-22000Cessió IE alcohol i derivats                        32.727,00 €                          3.290,00 €subconceptoI-E-2-22-220-22001Cessió IE cervesa                        10.322,00 €                        11.463,00 €subconceptoI-E-2-22-220-22003Cessió IE tabac                     250.146,00 €                     289.212,00 €subconceptoI-E-2-22-220-22004Cessió IE hidrocarburs                     321.396,00 €                     403.047,00 €subconceptoI-E-2-22-220-22006Cessió IE productes intermedis                             732,00 €                             751,00 €artículoI-E-2-29Article 29. Altres impostos indirectes                  1.550.117,16 €                  1.000.000,00 €conceptoI-E-2-29-290Impost sobre construccions, instal·lacions i obres                  1.550.117,16 €                  1.000.000,00 €capituloI-E-3Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos                 29.287.888,34 €                 30.243.141,39 €artículoI-E-3-30Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics                  7.121.513,45 €                  7.196.587,00 €conceptoI-E-3-30-301Clavegueram                     137.580,25 €                     140.000,00 €conceptoI-E-3-30-302Recollida d'escombraries                  5.105.259,00 €                  5.150.000,00 €conceptoI-E-3-30-303Ingressos per recollida selectiva                     659.736,00 €                     720.000,00 €conceptoI-E-3-30-309Altres Ingresos Serveis Basisc                  1.218.938,20 €                  1.186.587,00 €subconceptoI-E-3-30-309-30901Manteniment i altres serveis cementiri. Drets funeraris                     435.605,00 €                     435.600,00 €subconceptoI-E-3-30-309-30902Mercats i fires                     782.433,00 €                     750.000,00 €subconceptoI-E-3-30-309-30903Bàscula municipal                             900,20 €                             987,00 €artículoI-E-3-31Article 31. Taxes per la prestació de serveis públics de carácter social i preferent                  1.486.902,32 €                  1.744.944,00 €conceptoI-E-3-31-311Servicios Personales i Teleasistencia                     214.664,00 €                     155.000,00 €subconceptoI-E-3-31-311-31102Activitats i serveis prestats per Serveis Personals                     172.397,00 €                     155.000,00 €subconceptoI-E-3-31-311-31103Servei de teleassistència                        42.267,00 €                                      -   €conceptoI-E-3-31-312Tases Educació                  1.225.176,00 €                  1.546.944,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32100Escoles Bressol                     629.384,00 €                     845.000,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32101Estiu dels petits                        99.240,00 €                        99.600,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32102Escola de Música                     238.411,00 €                     283.411,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32103Conservatori                     188.143,00 €                     230.000,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32106Escola d'Art                        52.500,00 €                        52.500,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32107Universitat Popular                        16.380,00 €                        35.433,00 €subconceptoI-E-3-31-312-32109Altres serveis educatius                          1.118,00 €                          1.000,00 €conceptoI-E-3-31-319Tases Serviesis                        47.062,32 €                        43.000,00 €subconceptoI-E-3-31-319-31900Laboratori i canera municipals                          9.178,10 €                          7.000,00 €subconceptoI-E-3-31-319-31901Taxa per utilització de sales municipals                        37.884,22 €                        36.000,00 €artículoI-E-3-32Article 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local                  1.611.486,57 €                  1.715.200,00 €conceptoI-E-3-32-321Tases d'urbanisme                     359.085,30 €                     410.000,00 €subconceptoI-E-3-32-321-32100Llicencies urbanístiques                        59.085,30 €                        60.000,00 €subconceptoI-E-3-32-321-32101Taxa d'estudi tramitació llicència d'obres                     300.000,00 €                     350.000,00 €conceptoI-E-3-32-322Llicència primera ocupació                     106.316,26 €                     110.000,00 €conceptoI-E-3-32-325Tases Expedició documents i licencies taxis                     202.312,34 €                     453.200,00 €subconceptoI-E-3-32-325-32500Tramitació i expedició de documents                     199.123,34 €                     450.000,00 €subconceptoI-E-3-32-325-32501Llicencies taxis i vehicles de lloguer                          3.189,00 €                          3.200,00 €conceptoI-E-3-32-326Tases Retirada Vehicles                     689.730,94 €                     488.000,00 €subconceptoI-E-3-32-326-32600Retirada vehicles de la via publica                          9.191,00 €                          8.000,00 €subconceptoI-E-3-32-326-32601Retirada de vehicles contracte EYSSA                     680.539,94 €                     480.000,00 €conceptoI-E-3-32-329Tases Ambiental                     254.041,73 €                     254.000,00 €subconceptoI-E-3-32-329-32900Taxa ambiental                     249.724,73 €                     250.000,00 €subconceptoI-E-3-32-329-32901Llicencies de publicitat dinàmica                          4.317,00 €                          4.000,00 €artículoI-E-3-33Article 33. Taxes per la utilización privativa o l'aprofitament especial del domini públic local                  9.894.721,81 €                  9.397.843,39 €conceptoI-E-3-33-330Estacionament vigilats vehicles zona blava                  5.273.472,68 €                  4.800.000,00 €conceptoI-E-3-33-331Entrada de vehicles. Guals                  1.511.331,56 €                  1.511.332,00 €conceptoI-E-3-33-332Participació ingressos bruts empreses elèctriques i gas                  2.038.773,48 €                  1.994.011,39 €conceptoI-E-3-33-334Taxes per ocupació del subsòl                        25.837,90 €                        60.000,00 €conceptoI-E-3-33-335Vetlladors i Quioscs                     362.464,70 €                     362.500,00 €subconceptoI-E-3-33-335-33500Vetlladors                     350.000,00 €                     350.000,00 €subconceptoI-E-3-33-335-33501Quioscs i vidrieres                        12.464,70 €                        12.500,00 €conceptoI-E-3-33-336Ocupació via pública mercats                        67.000,00 €                        67.000,00 €conceptoI-E-3-33-338Compensació Telefònica                     393.238,41 €                     400.000,00 €conceptoI-E-3-33-339Ocupació Espai Públics Diversos                     222.603,08 €                     203.000,00 €subconceptoI-E-3-33-339-33900Ocupació via publica                        24.921,79 €                        30.000,00 €subconceptoI-E-3-33-339-33901Tanques i bastides                        39.905,11 €                        40.000,00 €subconceptoI-E-3-33-339-33902Taxes horts de Rufea                          8.628,25 €                        13.000,00 €subconceptoI-E-3-33-339-33906Casetes de fira                     149.147,93 €                     120.000,00 €artículoI-E-3-34Article 34. Preus públics                  2.473.889,30 €                  2.457.067,00 €conceptoI-E-3-34-343Preus Publis Act. Esportives                     382.947,30 €                     347.067,00 €subconceptoI-E-3-34-343-34301Inscripcions activitats esportives                     145.000,00 €                     147.000,00 €subconceptoI-E-3-34-343-34302Ingressos piscines municipals                     220.625,00 €                     190.000,00 €subconceptoI-E-3-34-343-34303Quotes pistes d'atletisme                          4.816,00 €                          2.067,00 €subconceptoI-E-3-34-343-34304Serveis dels pavellons municipals                        12.506,30 €                          8.000,00 €conceptoI-E-3-34-344Venda d'entrades                        50.000,00 €                        50.000,00 €conceptoI-E-3-34-349Preu públic residus comercials                  2.040.942,00 €                  2.060.000,00 €artículoI-E-3-36Article 36. Vendes                        67.365,10 €                        67.500,00 €conceptoI-E-3-36-360Venda de publicacions pròpies                             500,00 €                             500,00 €conceptoI-E-3-36-361Venda material inservible                        64.932,00 €                        65.000,00 €conceptoI-E-3-36-362Venda d'altres bens (fotocòpies, reprografia...)                          1.933,10 €                          2.000,00 €artículoI-E-3-38Article 38. Reintegraments d'operacions corrents                     500.000,00 €                     500.000,00 €conceptoI-E-3-38-389Reintegrament de pressupostos tancats                     500.000,00 €                     500.000,00 €artículoI-E-3-39Article 39. Altres ingressos                  6.132.009,79 €                  7.164.000,00 €conceptoI-E-3-39-391Multes Diverses                  4.294.779,26 €                  5.192.000,00 €subconceptoI-E-3-39-391-39100Multes disciplina urbanística                        82.611,06 €                        82.000,00 €subconceptoI-E-3-39-391-39110Multes infracció ordenances                     410.000,00 €                     410.000,00 €subconceptoI-E-3-39-391-39120Multes de circulació                  3.802.168,20 €                  4.700.000,00 €conceptoI-E-3-39-392Recàrrecs                       958.806,51 €                  1.080.000,00 €subconceptoI-E-3-39-392-39200Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ                     194.393,39 €                     170.000,00 €subconceptoI-E-3-39-392-39210Recàrrec executiu                     121.057,34 €                     240.000,00 €subconceptoI-E-3-39-392-39211Recàrrecs de constrenyiment                     643.355,78 €                     670.000,00 €conceptoI-E-3-39-393Interessos de demora                     388.647,02 €                     400.000,00 €conceptoI-E-3-39-399Altres Ingresos Diversos                     489.777,00 €                     492.000,00 €subconceptoI-E-3-39-399-39900Ingressos diversos comerç i mercats                        56.000,00 €                                      -   €subconceptoI-E-3-39-399-39901Anuncis a càrrec de particulars                          8.257,00 €                          5.000,00 €subconceptoI-E-3-39-399-39902Reintegrament obres a càrrec particulars                     300.000,00 €                     350.000,00 €subconceptoI-E-3-39-399-39903Execucions subsidiàries urgents                        20.000,00 €                        20.000,00 €subconceptoI-E-3-39-399-39907Ingressos Centre de Dia de Magraners                     105.520,00 €                     117.000,00 €capituloI-E-4Capítol 4. Transferències corrents                 34.981.772,05 €                 36.706.475,94 €artículoI-E-4-42Article 42. De l'administració de l'estat                26.935.405,70 €                28.040.325,00 €conceptoI-E-4-42-420Trasferencias Diversas                26.915.531,90 €                28.020.452,00 €subconceptoI-E-4-42-420-42000Fons Nacional Cooperació Municipal                26.130.927,00 €                27.178.763,00 €subconceptoI-E-4-42-420-42020Compensació IBI centres educatius concertats                     340.872,00 €                     340.872,00 €subconceptoI-E-4-42-420-42090Subvenció dèficit transports públics urbans                     338.000,00 €                     480.944,00 €subconceptoI-E-4-42-420-42091Altres transferències de l'Estat                        15.300,00 €                        19.873,00 €subconceptoI-E-4-42-420-42092Subvenció Plan Nacional de Drogas                        84.132,90 €                                      -   €subconceptoI-E-4-42-420-42095Transferència Ministerio de Sanidad. Red Española de Ciudades Saludables                          6.300,00 €                                      -   €conceptoI-E-4-42-421Subvenció INAP formació                        19.873,80 €                        19.873,00 €artículoI-E-4-45Article 45. De comunitates autònomes                  7.530.882,35 €                  8.152.617,64 €conceptoI-E-4-45-450Transferencies directes CCAA                  5.640.687,25 €                  5.653.370,40 €subconceptoI-E-4-45-450-45000Fons Cooperació Municipal de Catalunya                     553.000,00 €                     553.000,00 €subconceptoI-E-4-45-450-45002Conveni Benestar Social. Contracte Programa                  2.931.322,00 €                  2.998.098,00 €subconceptoI-E-4-45-450-45030Transferència manteniment escoles bressol/Transf Corrents Gencat 2015                     884.975,35 €                  1.482.790,00 €subconceptoI-E-4-45-450-45033Conveni cooperació Ensenyament                     604.390,00 €                                      -   €subconceptoI-E-4-45-450-45034Transferència conveni cooperació Ensenyament. Escoles d'Art                     306.517,50 €                                      -   €subconceptoI-E-4-45-450-45060Altres transferències corrents Generalitat. Convenis                     310.982,40 €                     310.982,40 €subconceptoI-E-4-45-450-45080Altres transferències corrents de la Generalitat                        49.500,00 €                        49.500,00 €subconceptoI-E-4-45-450-45081subvenciones específicas gencat cutura                                      -   €                     259.000,00 €conceptoI-E-4-45-451Transferencies OOAA Generalitat                  1.890.195,10 €                  2.499.247,24 €subconceptoI-E-4-45-451-45103Junta Sanejament manteniment depuradora                  1.609.602,00 €                  2.014.852,34 €subconceptoI-E-4-45-451-45104Altres transferències d'ooaa i agències de les ccaa                        46.000,00 €                        46.000,00 €subconceptoI-E-4-45-451-45105Transferència Agència de Residus de Catalunya                     224.487,90 €                     282.476,90 €subconceptoI-E-4-45-451-45107Transferència Institut Català de la Salut                        10.105,20 €                     155.918,00 €artículoI-E-4-46Article 46. D'entitats locals                     388.280,00 €                     395.601,50 €conceptoI-E-4-46-461Diputació                      395.601,50 €subconceptoI-E-4-46-461-46100Subvenció Diputació                     373.880,00 €                     334.890,50 €subconceptoI-E-4-46-461-46101Subvenció Institut Estudis Ilerdencs                        14.400,00 €                        60.711,00 €artículoI-E-4-47Article 47. D'empreses privades                        11.529,00 €                        11.529,00 €conceptoI-E-4-47-470Transferències d'empreses privades                        11.529,00 €                        11.529,00 €artículoI-E-4-48Article 48. De famílies e institucions sense fi de lucre                        64.575,00 €                        64.575,00 €conceptoI-E-4-48-480Subvencions institucions sense ànim de lucre                        15.750,00 €                        15.750,00 €conceptoI-E-4-48-484Transferència corrent "La Caixa" IMO                        48.825,00 €                        48.825,00 €artículoI-E-4-49Article 49. De l'exterior                        51.100,00 €                        62.700,00 €conceptoI-E-4-49-491Del Fons de Desenvolupament Regional                        29.700,00 €                        29.700,00 €conceptoI-E-4-49-497Altres transferències de la Unió Europea                        21.400,00 €                        33.000,00 €capituloI-E-5Capítol 5. Ingressos patrimonials                    706.153,23 €                    771.405,98 €artículoI-E-5-51Article 51. Interessos d'bestretes i prèstecs concedits                        30.619,23 €                        22.733,00 €conceptoI-E-5-51-518Interessos de préstecs Recorrido-56                        30.619,23 €                        22.733,00 €artículoI-E-5-52Article 52. Interessos de dipòsits                        45.638,00 €                        38.657,00 €conceptoI-E-5-52-520Interessos de dipòsits bancaris                          6.815,00 €                          6.815,00 €conceptoI-E-5-52-521Interessos de llegat Sr. Garrofé                        38.823,00 €                        31.842,00 €artículoI-E-5-54Article 54. Rendes de béns immobles                        93.961,00 €                        93.157,00 €conceptoI-E-5-54-541Rendes d'arrendaments urbans                        55.077,00 €                        55.077,00 €conceptoI-E-5-54-549Ingresos Instalaciones Esportives                        38.884,00 €                        38.080,00 €subconceptoI-E-5-54-549-54900Servei de piscines municipals                          3.000,00 €                          5.000,00 €subconceptoI-E-5-54-549-54901Lloguer de pavellons esportius                          2.884,00 €                          3.080,00 €subconceptoI-E-5-54-549-54902Ingressos esdeveniments esportius                        33.000,00 €                        30.000,00 €artículoI-E-5-55Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials                     535.935,00 €                     613.858,00 €conceptoI-E-5-55-550Producte de concessions administratives                     206.657,00 €                     433.858,00 €conceptoI-E-5-55-551Concessions Gardeny                     329.278,00 €                     180.000,00 €capituloI-E-6Capítol 6. Alienació d'inversions reals                  4.000.000,00 €                  3.871.123,36 €artículoI-E-6-60Article 60. De terrenys                  4.000.000,00 €                  3.871.123,36 €conceptoI-E-6-60-600Venda de solars                  4.000.000,00 €                  3.727.010,53 €conceptoI-E-6-60-619alienació altres inversións reals                                      -   €                     144.122,83 €capituloI-E-7Capítol 7. Transferències de capital                  2.196.802,00 €                  2.163.829,50 €artículoI-E-7-72Article 72. De l'administració de l'estat                  1.025.000,00 €                     925.530,00 €conceptoI-E-7-72-720Transferències de capital de l'Estat                  1.025.000,00 €                     925.530,00 €artículoI-E-7-75Article 75. De comunitats autònomes                  1.171.802,00 €                  1.208.299,50 €conceptoI-E-7-75-758Transferència de capital de la Comunitat Autònoma                  1.171.802,00 €                  1.208.299,50 €artículoI-E-7-76Diputació                  1.171.802,00 €                        30.000,00 €conceptoI-E-7-75-761Subvenció Diputació                                      -   €                        30.000,00 €capituloI-E-8Capítol 8. Actius financers                  1.001.330,46 €                    864.000,00 €artículoI-E-8-83Article 83. Reintegraments de prèstecs de fora del sector públic                  1.001.330,46 €                     864.000,00 €conceptoI-E-8-83-830Reintegrament préstecs personal                     252.000,00 €                     252.000,00 €conceptoI-E-8-83-831Prestecs Promoció Economica                     749.330,46 €                     612.000,00 €subconceptoI-E-8-83-831-83100Reintegrament préstecs Recorrido-56                     137.330,46 €                                      -   €subconceptoI-E-8-83-831-83101Reintegraments microcrèdits                     300.000,00 €                     300.000,00 €subconceptoI-E-8-83-831-83102Reintegrament microcrèdits per idiomes                        12.000,00 €                        12.000,00 €subconceptoI-E-8-83-831-83103Reintegrament microcrèdits emprenedoria juvenil                     150.000,00 €                     150.000,00 €subconceptoI-E-8-83-831-83104Reintegrament de microcrèdits Pacte per l'ocupació                     150.000,00 €                     150.000,00 €generalS-ETotal general   151.475.952,04 €  154.465.564,17 €  http://www.lib.umich.edu/files/services/copyright/cc-by-nc-sa.png   Bajo Licencia Creative Commons  Mención del Autor. Prohibida su utilización para medios comerciales.  #CompartirEsAmorhttps://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/logo_pirata_vertical.png 

https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/pirata-horitzontal.jpg