IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #396: Esmenes als Estatuts+Reglament Intern: Òrgans de govern, càrrecs i competènci

bug This idea was marked as being in development the 16 September 19.
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:41. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: In development
Raonament
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: esmenes estatuts intern reglament

inprogress
Proposta (#1): Article 20, punt 4 - Cal especificar el càrrec per presentar-se a la CA
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:41.
Afegir un punt entre els apartats a) i b):
"b. La solicitud deberá especificar para qué cargo es la candidatura. Si se desea presentar candidatura a varios cargos, deberá presentarse una solicitud separada para cada cargo ya que se votarán por separado las candidaturas a los diferentes cargos de una misma persona."

Raonament:
La CA està composta del Responsable de la Comissió de Secretaria i Documentació, del Responsable de la Comisió d'Economia i Material, i de vocals. Com que una persona pot ser molt bona fent una tasca i molt dolenta fent-ne una altra, les candidatures han d'especificar a quina tasca es presenten. De fet, sempre ho hem fet així però no ho posa explícitament, així no hi haurà dubte en un futur.
inprogress
Proposta (#2): Article 20, punt 9 - Coexistència de la CA sortint i la CA entrant
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:45.
Afegir un punt entre els apartats 9 i 10:
"10. La Coordinadora Administrativa saliente participará con voz pero sin voto en los canales y reuniones oficiales de la Coordinadora Administrativa entrante durante el primer mes del mandato de esta para facilitar el traspaso de tareas, excepto si la Coordinadora Aministrativa entrante o la saliente deciden explícitamente lo contrario."

Justificació:
Suavitzar la transició entre Coordinadores Administratives i evitar que s'aturi l'activitat normal del partit entremig.
inprogress
Proposta (#3): Article 21 - Represents a la CG de les territorials i sectorials actives
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:48.
Text actual:
"2. Serán miembros de esta Coordinadora:
a. Los miembros de la Coordinadora Administrativa.
b. El coordinador de cada Comisión de trabajo.
c. Un representante de cada Agrupación Local.
d. Un representante de cada Sectorial."

Text proposat:
"2. Serán miembros de esta Coordinadora:
a. Los miembros de la Coordinadora Administrativa.
b. El coordinador de cada Comisión de Trabajo.
c. Un representante de cada Agrupación Local, siempre y cuando esta haya tenido algun tipo de actividad en los últimos seis meses.
d. Un representante de cada Sectorial, siempre y cuando esta haya tenido algun tipo de actividad en los últimos seis meses."

Justificació:
Evitar que hi hagi a la Coordinadora General un número molt gran de representants de territorials o sectorials que en realitat estan inactives.
inprogress
Proposta (#4): Disposición Adicional 2a: últim paràgraf - CG és qui fa propostes reglament
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:51.
Text actual:
La Coordinadora Administrativa podrá acordar introducir modificaciones, motivándolas, aprobándolas por mayoría simple y ratificadas por mayoría simple de la Asamblea General en votación no urgente. Las modificaciones podrán ser por iniciativa propia de la Coordinadora Administrativa o por solicitud de al menos tres miembros.

Text proposat:
La Coordinadora General podrá acordar introducir modificaciones, motivándolas, aprobándolas por mayoría simple y ratificadas por mayoría simple de la Asamblea General en votación no urgente. Las modificaciones podrán ser por iniciativa propia de la Coordinadora General o por solicitud de al menos tres miembros.

Justificació:
Cambio de competencia, atorgándola a la Coordinadora General y reduciendo el alcance de la Coordinadora Administrativa.
inprogress
Proposta (#5): Article 36, punt 6 - CG és qui rep avís de reunió amb partits
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:55.
Text actual:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a PIRATA.CAT, y no han sido invitados desde el propio partido, se deberá realizar aviso a la Coordinadora Administrativa para dar conocimiento de la petición"

Text proposat:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a Pirates de Catalunya, y no han sido invitados desde el propio partido, se deberá realizar aviso a la Coordinadora General para dar conocimiento de la petición"

Raonament:
No hi ha cap motiu per reestringir aquests temes a la Coordinadora Administrativa en comptes de tractar-ho a la Coordinadora General. Per altra banda, tant el responsable de la Comissió d'Organització i Transparència com el de la Comissió d'Activitat Insitucional ja es troben a la Coordinadora General, així ens saltem un pas intermedi i se n'assabenten més persones.
inprogress
Proposta (#6): Article 36, punt 6 - Altres partits competència Comiss. Activitat Institucional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:56.
Text actual:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a PIRATA.CAT" [etc] "y que Organización decida la/s persona/s que acudirá/n a la reunión."

Text proposat:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a Pirates de Catalunya" [etc] "y que la Comisión de actividad institucional proponga la/s persona/s que acudirá/n a la reunión."

Raonament:
a) En principi la Comissió d'activitat institucional és qui té la competència:
"Comisión de actividad institucional: será la responsable de las relaciones con otros partidos, con los espacios de coordinación de las confluencias o coaliciones."
b) Millor que proposi i ho posi en comú i no que prengui la decisió unilateralment.
inprogress
Proposta (#7): Afegir article sencer (entre el 22 i el 23) - Portaveu Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:04.
Cal afegir un nou article que sigui igual que l'Article 22 de Portavocía (un cop introduides les esmenes que s'aprovin) però canviant "Portavoz" per "Portavoz Internacional" i "Portavocía" per "Portavocía Internacional".

A més, també cal que tingui la següent particularitat addicional:
"4. El Portavoz Internacional del Partido y los Portavoces Internacionales de Refuerzo formarán parte, automáticamente, de la Comisión de Internacional i de la Comisión de Comunicación, Prensa y Diseño."

I que aparegui com a membre de la CG a tot arreu on se'n mencionin els membres (per exemple, Article 21, apartat 2e).

Raonament:
Falta tota menció i descripció al portaveu internacional que és una tasca molt important de representació del partit. Fins i tot si es decidís que a partir d'ara el Portaveu Internacional també fes les tasques de Responsable de la Comissió Internacional, igualment cal descriure la figura, com escollir el portaveu i els seus substituts, etc.
inprogress
Proposta (#8): Afegir apartat (entre els articles 22 i 23) - Portaveu Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:06.
Si s'aprova l'esmena d'afegir l'apartat del Portaveu Internacional, afegir-hi aquest apartat 2b com a condició addicional per a presentar-se a Portaveu Internacional:

"b. Se deberá demostrar que se ha participado durante al menos un mes antes
de la convocatoria de las plazas en la Comisión de Internacional."

Justificació:
És més raonable que els candidats estiguin mínimament familiaritzats amb el tipus de tasques que cal fer abans de presentar-se com a portaveus internacionals. Addicionalment, així equiparem els requisits amb els que es demanen per presentar-se a coordinador d'una Comissió.
inprogress
Proposta (#9): Article 23, punt 2 - Ampliació competències Comissió Territori i Expansió
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:08.
Text actual:
"b. Comisión de territorio y expansión: será la responsable de coordinar y
dinamizar las asambleas locales del partido. Será además la responsable de
trazar y poner en práctica las estrategias para hacer crecer el partido a nivel
territorial y de militancia."

Text proposat:
"b. Comisión de territorio y expansión: será la responsable de coordinar y
dinamizar las asambleas locales del partido. Será además la responsable de
trazar y poner en práctica las estrategias para hacer crecer el partido a nivel
territorial y de militancia. También coordinará las relaciones con associaciones y entidades ciudadanas con intereses comunes al partido, sin perjuicio que alguna sectorial o Comissión de trabajo del partido pueda estar directamente en contacto con ellas."

Raonament:
Alguna de les comissions ha de coordinar i gestionar la relació amb associacions ciutadanes que no tinguin objectius electorals. Tot i que històricament s'havia assignat al "Grup de Treball d'Expansió", ara mateix no està assignada a ningú. S'entén que promocionar això forma part de les estratègies d'expansió d'ampliar la influència del partit entre la ciutadania. Si ens contacta una associació de promoció del programari lliure doncs des de la comissió es pot coordinar la relació i redirigir cap a un altre grup o no depenent del tipus de col·laboració que ens proposin, si ens contacta Greenpeace doncs potser sí tindrà sentit redirigir-los cap als Pirates Verds perquè hi mantinguin el contacte i tirin endavant certes iniciatives directament, etc.
inprogress
Proposta (#10): Article 23, punt 2 - Ampliació competències Comissió Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:12.
Text actual:
"g. Comisión de internacional: será la responsable de las relaciones con el resto
de Partidos Pirata del mundo y de la participación en los órganos supranacionales."

Text proposat:
"g. Comisión de internacional: será la responsable de la portavocía y relaciones internacionales. Coordinará las relaciones con el resto de Partidos Pirata del mundo, y la participación del partido en órganos o asociaciones supranacionales. También se hará cargo de la relación con entidades, asociaciones, otros partidos o individuos de países extranjeros, sin perjuicio que alguna sectorial o Comissión de trabajo del partido pueda estar directamente en contacto con ellos."

Justificació:
A la pràctica el grup d'internacional sol estar compost per una proporció significativa de voluntaris que entenen i/o parlen alguna llengua estrangera i per tant és útil que siguin els mateixos els que portin el contacte amb qualsevol entitat internacional. De fet, si algun individu (Julian Assange, Birgitta...) ens fes alguna petició, sovint és també la Comissió d'Internacional o algun dels seus membres qui s'hi posa en contacte i contesta.
inprogress
Proposta (#11): Article 23, apartat 2e) -
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:15.
Text actual:
"Además, será el espacio responsable de la imagen del partido y de sus campañas y del libro de estilo."

Text proposat:
"Además, será el espacio responsable de la imagen del partido y de sus campañas y del libro de estilo. Aunque cualquier propuesta significativa de alteración de la imagen del partido (logotipo, denominación, o paleta de colores) deberá ser ratificada por la Asamblea General."

Justificació:
Tot i que és positiu que la Comissió de Comunicació, Premsa i Disseny tingui cura i faci un manteniment quotidià de la imatge i llibre d'estil del partit, qualsevol canvi important ha de ser ratificat per l'assemblea general ja que té un impacte important amb la identitat dels afiliats amb el partit i el missatge que es dóna.


Duplicades


Comentaris
No hi ha comentaris

Post your comment
Contingut sindicat