IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #397: Esmenes als Estatuts+Reglament: Canvi requisits per fer propostes o aprovar-les

bug This idea was marked as being in development the 16 September 19.
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:06. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: In development
Raonament
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: esmenes estatuts intern reglament

inprogress
Proposta (#1): Disposició addicional 2a - Modificacions Reglament Intern 2/3 vots
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:06.
Text actual:
"El Reglamento Interno se deberá revisar a la vez que los Estatutos. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría simple en votación única."

Text proposat:
"El Reglamento Interno se deberá revisar a la vez que los Estatutos. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes."

Raonament:
Equiparar una mica l'estatus del reglament amb l'estatus de consens dels estatuts (tot i que segueix havent la diferència d'haver de fer dues votacions en el cas dels estatuts i una sola en el cas del reglament).
En realitat a nivell intern els continguts del reglament i els estatuts estan pràcticament al mateix nivell entre ells. Sobretot tenint en compte que:
a) la raó principal per la que tenim dos documents és pràctica, no de concepte (no haver de passar per notari i ministeri, havent de pagar la despesa que això suposa, cada cop que vulguem canviar alguna cosa del funcionament intern),
b) la idea que tenim és que estatuts+reglament siguin a nivell intern i de funcionament un document fusionat, i
c) volem que els estatuts que presentem al ministeri siguin el més minimalistes possibles,
cal donar als continguts que decidim posar al reglament per raons purament pràctiques el mateix estatus de consens que tindria si estigués als estatuts.
inprogress
Proposta (#2): Disposició addicional 1a, 1r paràgraf - Aprovació canvis estatuts en 1 mes
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:13.
Text actual:
"Los presentes Estatutos se deberán revisar cada dos años en Asamblea General, sin ser obligatorio el cambio de contenido. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes en dos votaciones separadas por un mínimo de tres meses, coincidiendo cada período de votación con una Reunión de Asamblea General."

Text proposat:
"Los presentes Estatutos se deberán revisar cada dos años en Asamblea General, sin ser obligatorio el cambio de contenido. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes en dos votaciones separadas por un mínimo de un mes."

Justificació:
Se reduce el tiempo de aprobación de estatutos para agilizar el proceso. Si se mantiene en tres meses, toda reforma se puede alargar casi medio año.
inprogress
Proposta (#3): Article 20 bis, punt 3 - Reducció % per convocar referèndum per cessar CA
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:17.
Text actual:
"3. Podrán convocar referéndum para el cese de un miembro de la Coordinadora
Administrativa o de esta en todo su conjunto, un 5% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"3. Podrán convocar referéndum para el cese de un miembro de la Coordinadora
Administrativa o de esta en todo su conjunto, un 1% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt alt (ara mateix al voltant de 50 persones) i bastant desequilibrat tenint en compte la participació en les votacions i que igualment és només per convocar un referèndum, no per decidir-ne el resultat.
inprogress
Proposta (#4): Article 22, punt 10 - Reducció % per convocar referèndum per cessar Portaveu
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:22.
Text actual:
"10. Podrán convocar referéndum para el cese del Portavoz un 5% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"10. Podrán convocar referéndum para el cese del Portavoz un 1% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt elevat només per poder convocar un referèndum per cessar el portaveu (ara mateix al voltant de 50 persones). I després igualment s'ha de fer la votació.
inprogress
Proposta (#5): Article 23, punt 8 - Reducció % per convocar referèndum per cessar Coordinador
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:28.
Text actual:
"Podrán convocar referéndum para el cese de cualquier coordinador de Comisión,
un 5% de la totalidad de la militancia o la mayoría simple de todos los miembros de la Comisión. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"Podrán convocar referéndum para el cese de cualquier coordinador de Comisión,
un 1% de la totalidad de la militancia o la mayoría simple de todos los miembros de la Comisión. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt alt (ara mateix al voltant de 50 persones) i bastant desequilibrat, tenint en compte la participació en les votacions, només per convocar un referèndum per cessar un Responsable de Comissió
inprogress
Proposta (#6): Article 21, punt 6 - Reunió extraordinària de la CG convocada per 5 membres
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:43.
Text actual:
"6. La Coordinadora General se reunirá con una periodicidad mínima mensual, con excepción de agosto, y de manera extraordinaria a petición del Coordinador
General o de un tercio de sus miembros."

Text proposat:
"6. La Coordinadora General se reunirá con una periodicidad mínima mensual, con excepción de agosto, y de manera extraordinaria a petición de 5 de sus miembros."

Raonaments:
a) La figura del Coordinador General ja no existeix.
b) 1/3 dels membres pot ser molta gent, tenint en compte que només es tracta de convocar una reunió.
c) No és fàcil saber quants membres formen part de la CG en cada moment. Posar el número de persones concret ho simplifica.
inprogress
Proposta (#7): Article 22, punt 6 - Convocar votació per designar portaveu per tasca concreta
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:52.
Text actual:
"b. La propuesta de nombramiento deberá ser motivada y hecha por el Coordinador General o por, al menos, el 50% de los miembros de la Coordinadora General."

Text proposat:
"b. La propuesta de nombramiento deberá ser motivada y hecha por, al menos, 3 miembros de la Coordinadora General."

Raonament:
Que una proposta sorgeixi d'un 50% de la CG no és realista, i és desproporcionat per només convocar una votació per designar un portaveu per una tasca concreta. Igualment després s'ha de fer la votació.
inprogress
Proposta (#8): Article 22, punt 6 - Quòrum CG per aprovació portaveu per tasca concreta
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:58.
Text actual:
"c. La aprobación requerirá un quórum del 50% de los miembros de la
Coordinadora General y el voto favorable de la mayoría de sus miembros."

Text proposat:
"c. La aprobación requerirá un quórum del 1/3 de los miembros de la
Coordinadora General y el voto favorable de la mayoría de sus miembros."

Raonament:
Un quòrum del 50% és molt elevat per simplement poder asignar un portaveu per una tasca concreta.


Duplicades


Comentaris
No hi ha comentaris

Post your comment
Contingut sindicat