IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Ideas in development Aquestes són les idees de Pirates de Catalunya que s'estan portant a terme actualment.

Revisió d'estatuts i reglament 2019: Esmena a la totalitat  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:19. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Després dels debats sobre Estatuts i Reglament, es va arribar a un acord de fusionar els Estatuts i Reglament per fer més senzilla la seva lectura, i fer un únic document del que una part es presentarà al Ministeri.
Dins d’aquests debats, ha sortit una esmena a la totalitat, i es va proposar que es fes una primera votació sobre aquesta esmena a la totalitat i, una vegada decidit si mantenim el document original o l’esmena, que es pugues obrir una nova ronda d’esmenes.

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de l'esmena a la totalitat
22/07 a 28/07: Segona ronda d'esmenes sobre el document viu
29/07 a 11/08: Votació de les esmenes parcials
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu i dels estatuts a presentar al Ministeri

L’esmena a la totalitat, si be es basa en el gruix del document original, com es considera que modifica el funcionament orgànic del partit, es presenta com una esmena sencera. Entre les propostes s’inclouen (en vermell els canvis):
- Que la Coordinadora Administrativa passi a fer únicament les funcions de Comissió de Garanties (amb un debat pendent sobre si s’ha de generar una CdG com a tal) i les funcions obligatòries per llei. A més, ja no hi haurà càrrecs a la CA, i tots seran membres per igual d'aquesta coordinadora.
- Que la Coordinadora General passa a assumir part de les tasques de la Coordinadora Administrativa.
- Que les decisions urgents ja no es prendran en estaments que no siguin la pròpia Assemblea General. En tot cas, es decisió de la Coordinadora General determinar si una votació es urgent o no.
- Que els anteriors càrrecs de la Coordinadora Administrativa seran ara els caps de grups de treball per afrontar les tasques de tresoreria, comunicació, expansió, etc. i evitar colls d'ampolla de treball.
- Que es canvia la nomenclatura dels ‘Simpatitzants’ per ‘Amics’.
- Que s’estableix un nou model de funcionament de les Locals, més simple i, a la vegada, més dinàmic per que cada assemblea s’autorganitzi millor.
- Que es fa una millora del punt de Sectorials.

[....]
8
vots
inprogress
Proposta (#1): Esmena a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:19.
En cas de votar a favor, doneu recolzament a l'esmena a la totalitat dels Estatuts+Reglament (https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474 ).

En cas de votar en contra, doneu suport al document fusionat d'Estatuts i Reglament (https://cloud.pirates.cat/index.php/f/765935 ).

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Revisió del Compromís polític i ètic: Esmenes  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:52. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Esmenes presentades al Compromís polític i ètic.

Nomès s'inclouen en aquesta votació, les modificacions del codi ètic, ja que l'ideari i el programa marc es modifiquen en les votacions del Document ideológic.

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de les esmenes presentades
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu

Versió actual del Compromís polític i ètic: https://cloud.pirates.cat/index.php/f/765615

La modificació del Compromís polític i ètic requereix majoria simple dels vots emesos.

-1
vots
inprogress
Proposta (#1): Esmena d'addició al punt 2.5 "Limitació de mandats"
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:52.
Al titol, afegir:
...i acumulació de càrrecs electes

Al text, incloure:
Cap militant podrà exercir dos càrrecs electes de forma simultània, descomptant candidatures municipals. En cas de representar una candidatura municipal, només podrà presentar-se en un procés electoral addicional. En cas de voler participar en un segon procés, renunciarà al primer càrrec.

Motivació:
La professionalització no només s'evita limitant la durada dels càrrecs, sinó també l'acumulació. A més, per una qüestió d'imatge/marca de partit, crec que és important deixar clar que el compromís de Pirates és que els seus representants dediquen el temps a una sola tasca. Tenint en compte el tema municipal, crec que podria ser una excepció i poder permetre's que la persona electa a una llista municipal pugui presentar-se a una segona candidatura.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Revisió del document ideológic 2019: Esmenes  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:33. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Esmenes presentades al document ideológic (Ideari i Programa marc).

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de les esmenes presentades
29/07 a 11/08: Votació de la proposta de reforma del programa marc per assumir el programa aprovat d'Apoderament Digital
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu

Versió actual del document ideológic: https://cloud.pirates.cat/index.php/f/169972

La modificació de punts d'ideari requereixen majoria de 2/3 dels vots emesos. Les esmenes al programa marc, només majoria simple.
0
vots
inprogress
Proposta (#1): Ideari punt 2: Esmena d'eliminació
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:33.
Eliminar "L'Estat no promourà cap religió ni participarà de cap culte organitzat" del punt 2 de l'Ideari.

Raonament: No entenc la raó per la qual està en aquest punt. En tot cas, la canviaria per alguna cosa semblant a "L'Estat haurà de ser aconfessional". Un Estat laic pot correr el risc d'avalar una religió d'estat a la republicana francesa. Però no acabo de veure-la en aquest punt, que considero molt més ampli.
15
vots
inprogress
Proposta (#2): Ideari punt 9: Esmena de substitució
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:37.
Text actual:
Cooperem per una economia humana. Fomentarem models econòmics basats en la cooperació i la col·laboració, no especulatius i sostenibles. Defensarem que les persones no són mercaderia sinó qui s’ha de beneficiar del fruit de l’esforç col·lectiu.

Text proposat:
Cooperem per una economia humana. Fomentarem models econòmics basats en la cooperació i la col·laboració, no especulatius i sostenibles. Defensarem que les persones no són mercaderia, sinó beneficiàries del fruit de l’esforç col·lectiu.

Motivació:
Millora de redacció.
10
vots
inprogress
Proposta (#3): Ideari punt 12: Esmena de substituci
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:38.
Text actual:
Defensem als creadors. Reformarem la legislació de drets d’autor i copyright per garantir la llibertat de decisió entre l’autogestió i poder treballar amb entitats de gestió, així com també buscarem el diàleg per trobar un model que beneficiï als creadors i a la societat en el seu conjunt.

Text proposat:
Defensem als creadors. Reformarem la legislació de drets d'autor i copyright per garantir la llibertat de decisió entre l’autogestió i poder treballar amb entitats de gestió de drets d'autor. També buscarem el diàleg per trobar un model que beneficiï als creadors i a la societat en el seu conjunt.

Motivació:
Millora de redacció.
14
vots
inprogress
Proposta (#4): Ideari punt 15: Esmena de substitució
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:38.
Text actual:
Acollim en llibertat, no expulsem per seguretat. Rebutjarem tota iniciativa que redueixi les llibertats a canvi de seguretat i que sigui incompatible amb els drets humans, i promourem les relacions internacionals que permetin la mobilitat universal de les persones.

Text proposat:
Acollim en llibertat, no expulsem per seguretat. Rebutjarem tota iniciativa que redueixi la llibertat a canvi de seguretat o que sigui incompatible amb els drets humans, i promourem relacions internacionals que permetin la mobilitat universal de les persones.

Motivació:
Millora de redacció.
11
vots
inprogress
Proposta (#5): Programa marc - punt 13 "Salut": Esmena a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:41.
Es proposa substituir el punt 13 sobre "Salut" per el següent text:

Defensem un sistema de salut universal, de gestió i provisió públiques. Entenem que el finançament dels serveis sanitaris -concretats en un conjunt garantit de prestacions, debatut i consensuat democràticament- ha de ser públic, de manera que el cost no suposi una barrera a l’accés per les persones amb pocs recursos. Els poders públics han de garantir la protecció de la salut com a un dret bàsic de l’individu. Aquest ha de tenir accés equitatiu al conjunt de serveis sanitaris efectius i eficients que es determinin, sense que l’accés als serveis estigui limitat pels ingressos o per altres característiques dels individus. Tenint en compte que els recursos disponibles possiblement seran limitats per satisfer totes les demandes i expectatives que genera la industria farmacèutica i de les tecnologies mèdiques, i un sistema mèdic sovint més orientats al benefici dels proveïdors que a la salut i benestar dels ciutadans.

Apostem per l'Atenció Primària com a eix central del sistema sanitari i creiem necessari donar-li el lideratge de qualsevol aplicació de projectes de guia i protocols. Per aconseguir l’excel·lència que tot pacient i professional requereix i que l’administració exigeix, és necessari augmentar el pressupost dedicat a la sanitat, i sobretot a l’Assistència Primària al ser la porta d’entrada al sistema de salut, fins a un 25% de la despesa en el Sistema Sanitari.

S’ha d’evitar que el sistema mèdic i els oferents de tecnologia sanitària expropiïn el dret dels individus i les comunitats a decidir com viure, com emmalaltir i com morir. El pacient, amb el suport dels professionals sanitaris, ha de tenir capacitat de decisió sobre la manera de com tractar la seva malaltia, i es per aixó que s'ha de recuperar l’atenció integral i longitudinal a les persones per part dels Equips d'Atenció Primària (EAP).

Existeixen tot un seguit de necessitats relacionades amb la salut que estan excloses o mal finançades al sistema públic. S'ha d'ampliar l'oferta pública de odontòlegs, psicòlegs, fisioterapeutes, etc. i planificar a mig-llarg termini solucions per a la manca de professionals: implementació d'estratègies per augmentar la presència de l'Atenció Primària a la universitat (Catedra de Medicina de Família), augment de places de residència d'especialització (MIR, PIR, EIR...) i augment de centres docents.

Una política de salut pública integral ha d’anar més enllà del que té a veure amb els serveis mèdics i sanitaris i abordar els factors que determinen la salut o la seva pèrdua, tal com la nutrició, la seguretat i el controls dels riscos laborals, la qualitat del medi ambient, etc.: s'ha de reconèixer i potenciar l'atenció comunitària i totes les tasques adreçades a disminuir la medicalització.

També apostem per que totes les terapies i intervencions, siguin tradicionals o innovadores, tinguin els avals científics corresponents. L’ús de teràpies sense cap aval científic (anonemades alternatives), no serà promogut des de l’administració pública sense desmereixer la utilitat clínica, amb control, de les teràpies placebo en determinades persones i situacions.

Per últim, potenciarem la participació efectiva del veïnantge dins dels Equips d'Atenció Primaria (EAP) promovent consells participatius a les direcccions d'atenció primària.

Apunt:
Esmena acordada entre la ponent i la RAG del diumenge 7.
8
vots
inprogress
Proposta (#6): Document sencer: esmena de forma a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:42.
Proposta:
Ús de llenguatge inclusiu (no cal fer servir llenguatge neutre però sí expressions genèriques)

Motivació:
El document (i Pirates com a partit polític) dona suport als feminismes. Per tant això s'hauria de veure reflectit en l'estil, per coherència interna.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Contingut sindicat