IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Ideas in development Aquestes són les idees ja portades a terme de Pirates de Catalunya.

Programa electoral comú dels Pirates Europeus 2019  
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:22. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Ratificació del programa electoral comú dels Pirates Europeus.

#########################################
# Aquesta votació es tanca el dia 9 de febrer del 2019 a les 10.00.
#########################################

Aquest serà el contingut troncal i la seva aprovació no implica limitació del contingut del programa que es construeixi per a la nostra candidatura a les eleccions europees.

Està dividit en els diferents punts que formen el programa. Els heu de llegir tots i votar cadascun. Trobareu el programa sencer (com s'ha traslladat a la votació) aquí: https://cloud.pirates.cat/index.php/s/TeEkWKJcagE3TGy

El programa sencer (comú + aportacions pròpies) es farà col·laborativament durant els pròxims mesos.
27
vots
implemented
Proposta (#1): Preàmbul
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:22.
La Unió Europea d'avui com a institució supranacional és un projecte dels seus estats membres més que no pas de la seva ciutadania. Creiem que Europa ha d'organitzar-se en l'interès comú de tota la ciutadania europea, així com els interessos dels estats membres.
Per això, els pirates d'arreu de la Unió Europea adoptem aquest programa electoral i treballem conjuntament per fer realitat la nostra visió per a la Unió.

El dèficit democràtic dins de la Unió Europea ha existit des de la seva formació i no s'ha tractat prou en el procés d'integració.

Per nosaltres, els pirates, un objectiu important és construir una base democràtica sòlida per a la Unió. Per assolir aquest objectiu, és imprescindible assegurar que els processos polítics siguin més compatibles amb els ciutadans. Així, hem d'encoratjar el desenvolupament d'un espai europeu comú per a la cultura, la política i la societat, i protegir les cultures riques i diverses que existeixen a la Unió.

La UE ha de complir els seus propis principis en matèria de subsidiarietat. No s'han de prendre decisions en l'àmbit de la UE si es poden resoldre millor a escala nacional, regional o local. L'accés equitatiu i fàcil a la comunicació i una ciutadania informada són requisits bàsics en la presa de decisions democràtiques legítimes. Les decisions polítiques a escala europea han de ser precedides per un debat a escala europea i permetre la participació adequada de tots.

Creiem fermament que totes les persones tenen dret a un tracte just i igual. És essencial que la societat respecti els drets de les minories. Ens posicionarem contra discriminacions de qualsevol mena i ens oposarem als moviments que actuen contra els Drets Humans.

A més, Internet com a mitjà de comunicació ofereix enormes oportunitats per al desenvolupament polític, superant la comunicació unidireccional de dalt a baix. Per tant, defensarem la llibertat d'Internet amb una determinació ferotge a escala europea i mundial.
29
vots
implemented
Proposta (#2): Agricultura, ramaderia i pesca: Una Europa sostenible
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:22.
Com que som part de la natura, la nostra qualitat de vida depèn de recursos naturals tals com aigua neta, aire, sòl i aliments a les nostres llars. Volem aconseguir una producció alimentària sostenible i saludable per a tothom, pel dia d'avui i pel de demà. Sempre que aquesta aprengui eficaçment d'errors passats de la UE en polítiques agrícoles, defensem un paper fort de la comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural, ja que és el seu deure per tal de protegir aquells recursos naturals i canviar l'explotació de la natura per la prosperitat de la natura.
30
vots
implemented
Proposta (#3): Agricultura, ramaderia i pesca: Política Agrícola Comuna (PAC)
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:22.
Volem una PAC que afavoreixi la diversitat natural i cultural. Estem convençuts que la varietat en la producció alimentària, adaptada per a l'àmbit local, en mans de múltiples actors independents i autogestionats garantirà la seguretat alimentària i la qualitat de vida al camp i també a les ciutats. La PAC ha de ser el marc dins el qual es demostrin la igualtat de drets, d'oportunitats i compromisos.

El paper de les subvencions en les polítiques agrícoles europees ha de canviar i centrar-se en una major diversitat i igualtat. S'han d'atorgar segons criteris de sostenibilitat.
21
vots
implemented
Proposta (#4): Agricultura, ramaderia i pesca: Aspectes de l'ús del sòl
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:25.
Creiem que la propietat del sòl ha d'estar més compromesa amb el benestar social i natural.

Preservar i desenvolupar l'agricultura a petita escala i de subsistència serà una contribució a una major resiliència.

El foment de l'agricultura i els horts urbans i suburbans, a més a més de millorar el subministrament d'aliments i reduir el transport de mercaderies, implica un intercanvi de coneixements entre la població i contribueix positivament en les relacions socials de la comunitat.
26
vots
implemented
Proposta (#5): Agricultura, ramaderia i pesca: Ús de la diversitat biològica
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:25.
El punt de partida és "no patentar éssers vius" ha de ser assolit de manera estricta.

La quota de pesca s'ha d'ajustar d'acord amb evidències científiques de sostenibilitat.

Cal reforçar el programa europeu de lluita contra la pesca il·legal.

Les exportacions d'excedents de productes alimentaris europeus a tercers països han de ser reexaminades si danyen els mercats locals de productes de proximitat.

En acords comercials amb tercers països, la UE ha d'evitar pràctiques comercials deslleials basades en el poder comercial.

Volem incentivar als agricultors que cultivin en camps més petits sense màquines pesades.

S'ha d'establir una bonificació del sòl basada en el nivell de la matèria orgànica i la capacitat de retenció de l'aigua.
28
vots
implemented
Proposta (#6): Agricultura, ramaderia i pesca: Ús de tecnologia i solucions digitals
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:25.
La UE ha d'establir un marc per a l'accés obert a les aplicacions digitals i a les interfícies obertes.

Les dades derivades dels fons públics han de ser i estar fàcilment disponibles per al públic (com ara, per exemple, dades climàtiques i meteorològiques, del sòl o de l'aigua, entre altres). La UE ha de vetllar perquè aquestes dades no passin a mans privades mitjançant l'aplicació de tecnologies privatives.

27
vots
implemented
Proposta (#7): Apoderament ciutadà: Participació ciutadana i govern obert
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:26.
Defensem una assemblea de ciutadans elegida directament amb la tasca d'elaborar un nou tractat de la UE, que aclareixi i substitueixi els tractats actuals i abordi la necessitat de reformes democràtiques a la Unió, sempre que els seus ciutadans les acceptin mitjançant referèndum.

Els processos legislatius actuals a la UE estan sotmesos a l'àmbit executiu, la Comissió Europea, en lloc de ser-ho al legislatiu, el Parlament Europeu. Cerquem un ajustament de l'equilibri de poder en les institucions europees per afavorir el seu vessant legislatiu.

La democràcia directa a la Unió Europea, és a dir, els referèndums paneuropeus sobre revisions constitucionals i referèndums legislatius iniciats per ciutadans, han de formar part de la nova constitució. Els ciutadans han de tenir dret tant a derogar les lleis vigents com a proposar i iniciar-ne de noves.

28
vots
implemented
Proposta (#8): Apoderament ciutadà: Innovar en participació política
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:26.
Volem que els ciutadans puguin tenir un impacte més gran i directe en el debat de polítiques i en el procés de presa de decisions, tant de manera individual com col·lectiva.

El Parlament Europeu hauria d'implementar una eina de participació digital. Els ciutadans han de poder debatre públicament propostes legislatives, proposar esmenes i donar suport (o votar en contra) a les esmenes proposades.

Volem reformar la Iniciativa Ciutadana Europea. Els requisits de dades s'han de reduir. La Comissió Europea hauria d'abordar fins i tot iniciatives sense èxit però interessants.

Els peticionaris amb un nombre significatiu de simpatitzants haurien de tenir dret a ser escoltats en persona. El Parlament Europeu ha d'obrir les portes als ciutadans amb freqüència per donar-los l'oportunitat de presentar directament les seves propostes i inquietuds en una sessió plenària conjunta amb diputats al Parlament Europeu i membres de la Comissió Europea. Aquestes sessions també haurien d'estar obertes als ciutadans que participin de forma remota mitjançant Internet o les xarxes socials.

31
vots
implemented
Proposta (#9): Apoderament ciutadà: Govern obert
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:26.
La Unió Europea s'ha d'incorporar a l'Open Government Partnership, una iniciativa multilateral que té com a objectiu promoure el govern obert, apoderar als ciutadans, lluitar contra la corrupció i aprofitar les noves tecnologies per enfortir la governança.
28
vots
implemented
Proposta (#10): Apoderament ciutadà: Anticorrupció i contenció del lobbisme corporatiu
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:26.
La influència del poder econòmic en la política és un dels principals riscos de corrupció a la UE i una amenaça per a la seva base democràtica. Les decisions polítiques no es duran a terme en el millor interès de tots els ciutadans quan es permet que els interessos corporatius dominin.
26
vots
implemented
Proposta (#11): A.C: Divulgació i contenció de la influència externa en les decisions políti
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:27.
Per protegir el procés democràtic i aconseguir que els fonaments en les preses de decisions siguin transparents, demanem que es divulgui la influència dels grups d'interès i dels grups de pressió en les decisions polítiques. Les activitats dels lobbys han de ser tan transparents com sigui possible. Per a aquesta finalitat pot ajudar l'obligatorietat d'un registre dels lobbys existents, connectat amb una agenda transparent a Internet. Tot ciutadà de la UE hauria de tenir l'oportunitat de saber amb qui es van reunir els representants elegits, quins van ser els propòsits de les reunions i què hi va passar. Tot aquest procés exigeix un sistema de control multinivell necessari per a una democràcia fiable. A més a més, cal publicar l'empremta legislativa: tots els implicats en l'elaboració de polítiques hauran de publicar les seves reunions amb els grups de pressió i els escrits que rebin. Tots els avantprojectes i les seves esmenes han de poder ser traçats fins al seu autor original.

Per acabar, cal introduir normes ètiques exigibles per llei i un mecanisme de supervisió per als grups de pressió per evitar que exerceixin una influència indeguda.
25
vots
implemented
Proposta (#12): Apoderament ciutadà: Prevenció de conflictes d'interessos
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:28.
Els funcionaris públics (fins i tot els Consellers Especials de la Comissió) i els representants electes (inclosos els Relators) no s'han de veure influenciats indegudament pels interessos privats en l'exercici de les seves funcions públiques. Es poden produir conflictes d'interès amb activitats externes i llocs de treball anteriors, però també mitjançant casos de portes giratòries quan membres de la comissió o funcionaris que s'incorporen a nous llocs de treball en el sector privat.

S'han d'establir normes adequades per garantir que funcionaris i càrrecs electes rellevants no tinguin cap conflicte d'interessos, que s'estan registrant els seus interessos i que se sancioni la mala conducta. Cal que reformar els codis de conducta del Parlament Europeu i de la Comissió Europea. Cal impulsar unes normes d'ètica i transparència efectives per a "grups mixtos" i altres coalicions que involucrin diputats i lobbistes. Un organisme independent ha de supervisar-ne el compliment i imposar sancions quan sigui necessari. S'han d'adoptar normes exhaustives que limitin el fenomen de les portes giratòries.
23
vots
implemented
Proposta (#13): Apoderament ciutadà: Aturem l'amiguisme polític
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:28.
Tots els llocs de treball en organismes públics i societats amb capital públic cal que es cobreixin mitjançant concurs públic.
26
vots
implemented
Proposta (#14): A. ciutadà: Re-democratització del procés d'aportació d'informació
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:28.
Els interessos comercials no poden monopolitzar el coneixement en què es basen les polítiques públiques. La Comissió haurà d'introduir mesures i salvaguardes efectives per evitar la captació per part de les grans corporacions dels grups d'experts, assessors, plataformes tecnològiques i organismes de la UE. Atesa la gran quantitat de reunions dels funcionaris de la UE que es dediquen a atendre grans empreses, aquestes s'han de reduir per tal destinar més temps a contactar i obtenir aportacions dels ciutadans, les Pimes i altres grups d'interès poc representats.
27
vots
implemented
Proposta (#15): Apoderament ciutadà: Finançament de campanyes polítiques
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:28.
Tots els partits polítics europeus han de proporcionar accés públic als seus comptes bancaris per a fons de campanya i l'origen del seu finançament. L'Autoritat que supervisa els partits polítics europeus ha de tenir al seu abast eines efectives d'auditoria i de sanció.

27
vots
implemented
Proposta (#16): Apoderament ciutadà: Transparència i protecció del denunciant
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:28.
La transparència dóna la possibilitat a qui no té poder de fiscalitzar al poderós. Creiem que la transparència és necessària per permetre als ciutadans prendre decisions democràtiques.
26
vots
implemented
Proposta (#17): Apoderament ciutadà: Protecció del denunciant
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:29.
Defensem una legislació del denunciant general i completa que protegeixi a qualsevol persona que exposi problemes d'interès públic, incloent-hi l'abús de la llei, les activitats il·legals i les infraccions. Creiem fermament que els denunciants han de poder informar, d'igual manera, sigui internament a una autoritat competent o als mitjans de comunicació per tal de garantir la llibertat d'expressió així com el dret d'informació de la ciutadania.

27
vots
implemented
Proposta (#18): Apoderament ciutadà: Transparència del sector públic
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:29.
El sector públic, incloses les entitats privades que realitzen treballs en representació d'un organisme públic, ha de ser transparent i publicar la informació que generi com dades obertes per defecte, sense aplicar restriccions a la seva reutilització. És necessària una millor transparència legislativa, especialment al Consell i als triàlegs. Les autoritats públiques han de tenir el deure de documentar la informació relativa als processos de presa de decisions. Les autoritats i representants públics han d'estar obligats a mantenir registres i publicar de manera proactiva la seva documentació, com ara les seves agendes, actes de reunions, documents de tercers com informes de lobbys i informació que justifiqui les decisions preses.

El principi de transparència s'ha d'aplicar a tots els organismes públics, inclòs el Tribunal de Justícia, les representacions permanents dels estats membres i les presidències nacionals rotatives del Consell. Considerem que és un dret fonamental dels ciutadans inspeccionar, sense necessitat de cap justificació específica, tots els contractes o beneficis financers relacionats amb el lliurament de projectes i serveis governamentals o del sector públic.
27
vots
implemented
Proposta (#19): Apoderament ciutadà: Educació, cultura, recerca i coneixement lliure
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:29.
La millora de la disponibilitat pública d'informació, de coneixement i de cultura és un requisit previ per al desenvolupament social, tecnològic i econòmic de la nostra societat. No obstant això, aquest requisit previ s'ha vist obstaculitzat per monopolis artificials d'informació que suposadament estan dissenyats per motivar creadors i inventors a produir més obres, quan en realitat els únics beneficiaris dels monopolis són les grans corporacions, i el sistema en conjunt no compleix els objectius que reivindica. Aquest fracàs es manifesta de moltes formes, incloent-hi l'assetjament freqüent de persones individuals i PIMES per part d'entitats de gestió col·lectiva, amb la privatització de beneficis obtinguts d'obres finançades públicament, o amb la pèrdua d'obres òrfenes per a la societat. El nostre objectiu és crear un entorn en què l'anhel de creació vagi de la mà de la llibertat d'informació. I tot això requereix una profunda reforma dels drets d'autor i també canvis sistèmics en el sector públic.
28
vots
implemented
Proposta (#20): Cultura: Promoció del bé comú i la cultura lliure
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:29.
Treballarem per tal que s'adoptin disposicions en acords comercials que recolzin l'ús i el desenvolupament de formats oberts i programari lliure, i que alhora promoguin el reconeixement mutu de models de llicències com Creative Commons.

La creació de béns comuns, com ara programari lliure, béns culturals lliures, consorcis de patents oberts i material educatiu lliure i obert, ha de ser promoguda i protegida legalment. El patrimoni cultural existent ha de ser digitalitzat en la màxima mesura possible i posat a disposició del públic de forma gratuïta.

La cultura lliure és un recurs important per a l'educació i la creativitat de la societat. Ens esforcem per promoure l'activitat artística i la diversitat cultural per tal d'assegurar així un entorn educatiu i artístic ric per a les generacions actuals i futures.

Per afavorir la difusió de la cultura i el coneixement que són la base de tota creació cultural, volem limitar el període de monopoli comercial dels drets d'autor perquè duri entre cinc i vint anys. S'ha de permetre el lliure intercanvi d'arxius sense ànim de lucre.

27
vots
implemented
Proposta (#21): Cultura: Reforma dels drets d'autor
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:30.
Volem una legislació de drets d'autor justa i equilibrada, basada en els interessos de la societat en conjunt. Treballem per l'abolició dels monopolis d'informació, que suposadament havien d'estar dissenyats per motivar els autors a produir més obres. En realitat, només hi ha un grapat de beneficiaris privilegiats, mentre que el mercat en general està fallant. Aquest fracàs del mercat es manifesta amb l'assetjament freqüent a persones individuals i PIMES per part de societats de recaptació i la pèrdua d'obres òrfenes i treballs sense ànim de lucre per a la societat. El nostre objectiu és crear un entorn en què l'anhel de creació s'acompanyi de la llibertat d'informació.

La millora de la disponibilitat pública d'informació, de coneixement i de cultura és un requisit previ per al desenvolupament social, tecnològic i econòmic de la nostra societat. Copiar, emmagatzemar, utilitzar i proporcionar accés a obres literàries i artístiques amb finalitats no comercials no sols s'ha de legalitzar sinó que també ha d'estar protegit per llei i promogut activament. A aquest efecte, les excepcions dels drets d'autor han d'esdevenir drets dels usuaris i cal abolir les proteccions legals dels bloqueigs digitals sobre béns culturals, com ara el DRM. Tothom ha de poder gaudir i compartir el nostre patrimoni cultural lliure de l'amenaça d'accions legals o de censura.

El monopoli comercial atribuït pels drets d'autor s'ha de reduir a un termini raonable. Les obres derivades sempre han d'estar permeses, amb excepcions que estiguin especialment concretades en la llei amb un marge mínim per a la lliure interpretació.

Internet com a canal de comunicació no ha de conèixer cap frontera. Considerem que les barreres artificials nacionals als béns culturals són un obstacle per al mercat interior europeu i entren en contradicció amb els valors europeus. Cal unificar les lleis europees sobre drets d'autor i fer que les excepcions al monopoli de drets d'autor siguin obligatòries a tota la UE. Els missatges que apareixen a les pantalles com ara "Aquest vídeo no està disponible al vostre país" haurien de ser cosa del passat.

Cal evitar la introducció de nous monopolis en els sectors de la informació i la cultura. Per llei, l'Estat només ha de permetre o mantenir drets exclusius de béns immaterials si aquests són d'interès públic. Tots els drets exclusius han de ser temporalment limitats, i ni el seu termini ni el seu àmbit d'aplicació haurien de poder ampliar-se de forma retrospectiva.

La vida social, cada cop més habitual en espais digitals, no ha d'estar restringida per drets exclusius sobre béns immaterials. La introducció de normes d'ús raonable ha de garantir que les interaccions socials romandran lliures de responsabilitat vers als drets d'autor. Cal protegir la llibertat d'informació salvaguardant el dret d'enllaçar: els hipervincles són pedra angular de la xarxa mundial i mai han de constituir una infracció dels drets d'autor. Les mescles, paròdies, cites i mostres hauran d'estar exemptes del dret exclusiu del monopoli comercial dels drets d'autor.

Les societats europees de gestió de drets han de garantir una transparència exhaustiva, uns drets de participació justos per als seus membres, i unes condicions contractuals justes per als artistes.

26
vots
implemented
Proposta (#22): Cultura: Coneixement lliure i educació
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:31.
Una població educada i amb pensament crític és una condició necessària per mantenir el funcionament de la democràcia, el benestar, la cohesió social i l'èxit últim de la integració europea.

Lluitem per l'accés universal a una educació d'alta qualitat a tota la UE que permeti el desenvolupament personal de les persones, sense que el seu context social en sigui un obstacle.

El sistema educatiu ha de proporcionar als ciutadans totes les habilitats bàsiques per a una vida independent en la societat de la informació, incloent-hi l'alfabetització funcional, un mínim de coneixement jurídic, la privadesa a la xarxa, l'alfabetització financera bàsica i l'educació mediàtica. A través de l'educació millorarem les habilitats de les persones per resistir a la propaganda i a la manipulació psicològica.

Hauríem de difondre models educatius reeixits (com el de l'educació mediàtica a Finlàndia) des del nivell local a tots els països membres.

Considerem la mobilitat del professorat com una eina extremadament útil per difondre els coneixements educatius a Europa i lluitar així contra el subdesenvolupament dels sistemes educatius nacionals. Hauria de ser quelcom comú per als professors de tots els nivells educatius el fet d'haver experimentat el fet d'ensenyar a l'estranger almenys durant un semestre.

La lliure circulació de coneixements i informació és essencial i s'ha de promoure i garantir en l'educació. Les institucions educatives haurien d'utilitzar cada vegada més recursos d'aprenentatge disponibles sota llicències lliures sense cap restricció en la còpia. La disponibilitat de materials educatius per a tothom sota llicències lliures és essencial per a un accés lliure d'obstacles a l'educació, tant dins com fora de la UE. L'educació sense fronteres és una part important de qualsevol programa de benestar europeu que no deixarà enrere cap zona d'Europa.

Donem suport la digitalització i publicació de documents emmagatzemats a biblioteques i arxius públics a tota la UE.

Veiem la innovació com la clau per al desenvolupament de la nostra riquesa cultural i intel·lectual. Donem suport a l'educació de la ciutadania i dels estudiants sobre els seus drets a la informació i sobre els formats lliures i el programari lliure en tota mena d'instal·lacions educatives.
27
vots
implemented
Proposta (#23): Ciència
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:31.
Ens esforcem per la creació eficient i transparent de coneixement sense barreres artificials per a la seva difusió. Per tant, donem ple suport a la transició cap a la ciència oberta en totes les àrees de recerca.

Els resultats científics finançats pels contribuents s'han de publicar en revistes acadèmiques de lliure accés. L'estat actual en què les editorials comercials s'apropien del treball realitzat en institucions públiques ha de finalitzar i els resultats han de ser accessibles per a tothom.

L'enfocament excessiu en bibliometria ha donat lloc a una situació en què és difícil seguir el desenvolupament actual en el camp d'investigació propi, ja que cal filtrar la informació útil a partir d'una gran quantitat de publicacions, sovint farcides d'afirmacions grandiloqüents o fins i tot de resultats impossibles de reproduir. Per tant, el finançament públic no només s'ha de destinar a la producció de resultats científics originals, sinó que també cal que s'utilitzi per a la seva verificació i agrupament d'una manera fàcilment accessible (per exemple, amb el manteniment d'una wiki destinada a una branca científica determinada).

Finalment, cal que introduïm un finançament important per al desenvolupament de programari científic lliure (de codi obert).
26
vots
implemented
Proposta (#24): Patents: Les patents en l'era de la informació
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:31.
Actualment les patents funcionen principalment com un element dissuasiu de la innovació i no com un incentiu. El fet de patentar el coneixement en àmbits com la genètica i la biotecnologia, així com el programari, es converteix en una amenaça tangible per al futur de la nostra societat.

Els monopolis sobre plantes i llavors i les costoses disputes legals sobre patents sovint trivials ja ens demostren que són tant els innovadors com els consumidors els que han de pagar-ne el preu. La llei de patents ha de ser reformada o substituïda amb un enfocament que permeti mercats més lliures i més justos en lloc de continuar sufocant encara més la innovació.
29
vots
implemented
Proposta (#25): Patents: Reequilibrar les patents amb el bé comú
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:31.
Creiem que les patents no existeixen per permetre que les grans empreses frenin la competència amb una tendència creixent de patents trivials i extralimitades. Per tant, volem aturar l'abús continuat i sense sostre que se'n fa de les patents.
28
vots
implemented
Proposta (#26): Patents: Les patents en la societat de la informació
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:31.
L'èxit econòmic en la societat de la informació ja no depèn només de les innovacions tecnològiques, sinó també del desenvolupament del coneixement i l'intercanvi d'informació. L'esforç per regular aquests factors, actualment, a través del sistema de patents s'oposa diametralment a la nostra demanda de llibertat de coneixement i de cultura humana.

Les patents no s'haurien de concedir mai per "invents" que siguin trivials, insubstancials, programes informàtics, models de negoci o creacions de la natura. Aquests tipus de patents impedeixen el desenvolupament d'una societat de la informació i comporten la privatització dels béns comuns. Les petites i mitjanes empreses de tecnologies de la informació al llarg de tota Europa demostren que patentar el programari no és un requisit previ per a l'èxit econòmic. La innovació ha de ser recompensada de manera justa, però això no ha de requerir necessàriament l'atorgament de privilegis monopolístics que frenen la innovació i afecten negativament l'accés als béns essencials.

La UE, els seus estats membres i altres països industrialitzats no haurien de forçar als països menys desenvolupats a acceptar clàusules de patent que probablement són perjudicials per a les seves necessitats essencials, la seva salut, la seva educació o les seves oportunitats de desenvolupament.

27
vots
implemented
Proposta (#27): Patents: Patents, medicaments i salut
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:32.
Ens oposem als freqüents abusos de privilegis de les patents, com ara la introducció de falsos canvis a medicaments amb una protecció de patent a punt d'expirar. Cal evitar activament pràctiques poc competitives, com ara la de pagar als competidors per endarrerir la comercialització de genèrics.

Donem suport a l'establiment i finançament de mètodes alternatius per incentivar la innovació farmacèutica, per tal de reemplaçar progressivament les patents en aquest àmbit. El nostre objectiu és trencar el vincle directe entre la recompensa pels avenços i el preu del producte final per garantir que els medicaments siguin assequibles per a tots.

Les universitats i els instituts de recerca han de poder dur a terme investigacions científiques per a la salut i la medicina sense que estiguin aclaparades per les patents.
25
vots
implemented
Proposta (#28): Patents: Reglament internacional dels monopolis intel·lectuals
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:32.
Treballem per una revisió de l'Acord ADPIC (Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç) a favor de restringir els drets exclusius sobre béns immaterials. El nostre objectiu seria que restriccions similars siguin aplicades a tots els acords comercials que puguin incloure normes similars o de molt més ampli abast sobre patents i drets d'autor.
24
vots
implemented
Proposta (#29): Medi ambient, clima i energia: Medi ambient
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:32.
Donem suport als objectius i principis declarats per la UE per salvaguardar la nostra aigua, aire, sòl, medi natural i primeres matèries per la nostra salut i benestar. També estem d'acord en fer-ho de forma sostenible tenint en compte els aspectes econòmics, socials i regionals i actuant de manera responsable amb les generacions futures i el benestar dels animals.

Apreciem els progressos realitzats gràcies a les lleis ambientals de la UE. Tanmateix, tot i que les mesures portades a terme voluntàriament per potencials contaminadors poden funcionar de vegades, no podem dependre d'elles. Les llacunes i punts dèbils legals s'utilitzen per servir a interessos econòmics dels quals, en última instància, la societat ha de pagar-ne les conseqüències en forma de danys ambientals i de salut. Per tant, perseguim una més eficaç implementació i execució dels principis de precaució, prevenció, el de "qui contamina paga", així com d'abordar els problemes des de les seves arrels. Cal endurir les sancions en cas d'incompliment de les lleis. Els denunciants ambientals tenen un paper vital en benefici de la societat i necessiten rebre més suport i acords de compensació econòmica que es corresponguin de manera més realista amb els seus perjudicis professionals i personals.

Per augmentar la transparència i la fiabilitat, volem que l'enfocament científic sigui obligatori en qualsevol procés de presa de decisions sobre el medi ambient. Els ciutadans tenen dret a un accés fàcil, puntual i fiable a les dades ambientals i a les decisions que se'n derivin. Aquesta informació també hauria d'incloure mètodes de seguiment i recerques. Les dades han d'estar disponibles en qualsevol moment en llocs web governamentals. Les especificacions tècniques i assessorament científics que formin la base per a les decisions administratives i legals han d'obtenir-se d'experts independents. La participació en reunions rellevants ha de ser assequible. A més, cal mantenir una disponibilitat diversa de científics independents. Això només es pot aconseguir mitjançant el finançament adequat de la recerca acadèmica en qüestions ambientals importants i emergents en lloc de promoure la recerca amb lligams amb la indústria.

L'aplicació de les lleis ambientals ha de centrar-se a assolir els objectius establerts i no només generar documents i registres addicionals. Les regulacions han d'estar lliures de requerir registres en tots i cadascun dels països de la UE, un registre central hauria de ser suficient per no obstruir l'accés al mercat comú a les petites i mitjanes empreses (PIME). L'impacte ambiental de qualsevol burocràcia associada s'ha de tenir en compte a l'hora de decidir sobre la idoneïtat d'una estratègia.
26
vots
implemented
Proposta (#30): Medi ambient, clima i energia: Clima
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:33.
Cal implementar l'Acord de París per limitar l'augment de temperatura a 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials. S'han desenvolupat els conceptes i tecnologies necessaris per assolir l'objectiu de protecció climàtica. Exigim les condicions legals perquè aquestes tecnologies s'utilitzin. Les emissions de CO₂ procedents de mercaderies transfrontereres, com a resultat de la generació d'energia, per exemple, han de ser atribuïbles als països importadors. L'expansió de la producció d'electricitat amb energia renovable no ha d'estar restringida per llei als països de la Unió Europea. La construcció de noves fonts d'energia renovable ha d'estar sotmesa a la curosa consideració de l'impacte més ampli que pugui tenir sobre el medi ambient i hem de sospesar el seu benefici mediambiental net.
25
vots
implemented
Proposta (#31): Medi ambient, clima i energia: Energia
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:33.
Volem establir una infraestructura energètica sostenible i fiable. És necessària la transició dels recursos fòssils a les renovables i les fonts d'energia neta. L'ús de fonts d'energia ha de ser sostenible i no ha d'estar en conflicte amb altres objectius ambientals. El nostre objectiu és una estructura transparent i descentralitzada de proveïdors d'energia que garanteixi opcions participatives per a tots els ciutadans i n'impedeixi els monopolis.
25
vots
implemented
Proposta (#32): Finances: Impostos
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:34.
La UE és l'àrea econòmica més rica del món. Tanmateix, els ingressos derivats de la càrrega impositiva no es comparteixen per igual.

Els plans d'evasió fiscal, principalment però no exclusivament aquells empleats per grans corporacions internacionals, són un dels problemes més urgents d'avui. Hi ha tres àrees principals en què centrem la nostra atenció: el col·lapse del contracte social, la "carrera cap a l'abisme" i l'economia digital.
25
vots
implemented
Proposta (#33): Finances - Impostos: El col·lapse del contracte social
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:34.
És una pràctica comuna que les empreses estiguin encarregades pels seus accionistes de pagar el menor nombre d'impostos possible. No obstant això, són els estats nacionals qui utilitzen els impostos recaptats per proporcionar un entorn en el qual les empreses puguin prosperar. Es garanteix a les empreses la seguretat, l'estat de dret, l'exigibilitat de compliment de les obligacions, la protecció legal, la infraestructura, l'educació, etc. Per tant, és del seu interès donar suport a aquest entorn mitjançant el pagament dels seus impostos.

Hi ha moltes eines d'evasió d'impostos disponibles i ens esforçarem per limitar-les tant com sigui possible. Els números de l'FMI suggereixen que els plans d'evasió d'impostos ens costen gairebé 500 mil milions d'euros l'any, mentre que el 1990 era inferior als 100 mil milions d'euros anyals. Aquesta és una tendència alarmant. Per il·lustrar la magnitud del problema, 500 mil milions d'euros són gairebé la meitat del marc financer de la UE per a 2014-2020, aproximadament un 20% més que el volum de beneficència a tot el món, o el 3-5% de la recaptació mundial d'impostos.

Proposem lluitar contra això mitjançant les mesures BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE i la directiva contra l'evasió d'impostos de la UE per dissuadir el desplaçament de beneficis a un país amb règim fiscal baix o inexistent i la transferència virtual de béns i serveis inexistents.

25
vots
implemented
Proposta (#34): Finances - Impostos: Carrera cap a l'abisme
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:34.
Molts estats solen proporcionar exempcions tributàries o altres incentius fiscals per atreure sucursals de grans corporacions internacionals. Sovint, això no produeix res de valor tangible i només serveix per reduir la càrrega fiscal de les empreses matrius. En molts casos, el tipus impositiu efectiu per a les empreses que aprofiten aquestes oportunitats és inferior a l'1% de la base imposable. El resultat de la competència interestatal per atreure empreses és una carrera cap a l'abisme en termes d'ingressos fiscals.

La Comissió Europea està lluitant contra les pràctiques de "carrera cap a l'abisme" promulgant normes per al mercat interior únic. Per exemple, en una investigació de conformitat amb l'article 107, el TFEU va dictaminar que el sistema fiscal irlandès suposa una ajuda estatal il·legal per a Apple i que la companyia havia de pagar 14.000 milions d'euros en deutes tributaris.

Per això proposem solucions com la CCCTB (Base imposable corporativa consolidada comuna) i un major control de la Comissió sobre els estats nacionals. La base impositiva corporativa consolidada comuna calcula la tributació d'una entitat multinacional a cada país de la UE a partir de les vendes, capital i mà d'obra a cada país respectiu. Això eliminarà les disparitats entre els sistemes nacionals, els règims preferents i les regulacions fiscals ocultes, que exploten els evasors d'impostos. Eliminarà la necessitat de preus de transferència i combatrà l'erosió dels beneficis, que és una ruta principal per al desplaçament de beneficis.

12
vots
implemented
Proposta (#35): Finances - Impostos: Economia digital
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:34.
Internet és un mitjà global que transcendeix les fronteres geogràfiques. Atès que el marc jurídic existent és més o menys territorial, sovint falla en copsar les complexitats introduïdes per l'economia digital.

El nostre objectiu és aconseguir que les finances de l'economia digital estiguin sota control democràtic i alinear els seus objectius amb els de la societat.

Per tant, proposem la solució següent: canviar les normatives actuals de l'anomenat "establiment permanent" i taxar determinats serveis digitals al lloc on es van crear amb una taxa del 3% de la facturació. Aquest serà aplicable a les empreses que es considera que tenen presència digital subjecta a impostos, basant-se en els ingressos anuals o bé en el nombre de contractes entre proveïdors de serveis digitals i els seus clients en un any contributiu. En darrera instància, el nou sistema ha de garantir un lligam real entre el lloc on s'obtenen els beneficis digitals i on estan gravats.
14
vots
implemented
Proposta (#36): Finances: Fons estructurals
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:35.
Els fons estructurals són una eina important per enfortir la cohesió europea i expressar solidaritat en una Europa encara dividida pels diferents rendiments de les economies nacionals i regionals. Donarem suport a qualsevol esforç per augmentar la seva flexibilitat per tal de poder respondre amb rapidesa davant els últims esdeveniments de l'economia o crisis de seguretat. També donarem suport a qualsevol esforç que es faci per reduir la càrrega burocràtica associada als procediments de sol·licituds de subvencions (per exemple, en funció de les diferències entre els sol·licitants d'acord amb els resultats reals de les seves sol·licituds anteriors).

Els fons s'han de gestionar de manera transparent i eficient. La Comissió de la UE ha de mantenir un paper substancial de control en la gestió compartida dels Fons, però en el futur es podria considerar en el futur un paper més important del Parlament de la UE.

Considerem que és totalment legítim limitar el finançament dels projectes com a resposta a l'abús dels Fons i a l'ús fraudulent de les subvencions. Tanmateix ens oposem, com a pas en direcció contrària al sentit original dels fons estructurals, a qualsevol esforç per utilitzar la limitació d'accés als fons com a mitjà de pressió cap als països receptors amb vincle a problemes polítics no relacionats.
24
vots
implemented
Proposta (#37): Drets humans en l'era digital: Dret a l'autodeterminació
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:35.
Considerem que el dret dels pobles a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans; en virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren lliurement per llur desenvolupament econòmic, social i cultural.
24
vots
implemented
Proposta (#38): Drets humans en l'era digital: Dret a la privadesa
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:35.
El dret a la privadesa consisteix a protegir els desvalguts contra l'abús i el maltractament dels poderosos. Creiem que totes les persones han de tenir dret a la privacitat en les seves vides personals. La privacitat inclou els drets de discreció i el dret a ser anònims. L'anonimat no eximeix a cap persona de ser responsable per les seves accions.
24
vots
implemented
Proposta (#39): Drets humans en l'era digital - Dret a la privadesa: Seguretat en llibertat
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:35.
L'expansió dels nostres drets civils i la protecció de la nostra llibertat és una principal motivació nostra.

L'amenaça que suposen les mesures de vigilància il·legítimes i excessives que imposen els governs tant estrangers com nacionals, sigui en resposta al terrorisme o altres tipus de delictes, és greu. Cal actuar immediatament per redreçar la situació i restaurar la nostra privadesa.
24
vots
implemented
Proposta (#40): Drets humans en l'era digital - Privadesa: Privadesa i vigilància massiva
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:35.
Els europeus tenen una llarga i rica història de lluita pels seus drets fonamentals i les llibertats de la seva conciutadania.

Per preservar els nostres drets i llibertats, i per garantir l'efectivitat de l'aplicació de la llei, exigim que la recopilació i el seguiment de dades es limitin a persones sospitoses de cometre o preparar un delicte i que es requereixi aprovació i supervisió judicial.

L'adequada protecció contra la delinqüència és una important responsabilitat de l'Estat. Hem d'assegurar-nos que aquesta responsabilitat es compleixi mitjançant una política de seguretat intel·ligent, racional i basada en l'evidència.

Aspirem a abolir la pràctica rutinària, automatitzada i sense objectiu específic de recopilació, emmagatzematge i comparació de dades. Rebutgem la recollida exhaustiva i indiscriminada de dades de comunicacions (retenció de dades), dades d'itinerància (com el sistema RNP, Registre de Nom de Passatger) i dades biomètriques. Ens oposem a la creació de perfils automatitzats de persones per dividir-les en categories de risc ("perfilat") a les fronteres (sistema d'entrada/sortida).

Els espais públics estan farcits de càmeres que controlen el moviment de persones i vehicles, rastregen cares i combinen aquesta informació sense considerar la potencial erosió de la privadesa. L'evidència demostra que la presència d'aquests sistemes té poc efecte sobre la taxa de delinqüència i que, en el millor dels casos, el crim només migra cap a altres espais. Per això, donem suport i prioritzem al desplaçament del personal policial dels deures de monitoratge a patrullar els carrers. Estem en contra que les persones estiguin obligades a identificar-se si no hi ha cap sospita de la comissió d'un delicte, especialment quan s'exerceix el dret de protesta o d'assemblea.

Ens oposem a l'intercanvi de dades personals amb països que no tenen una protecció eficaç dels drets fonamentals, excepte en situacions de palesa emergència.
25
vots
implemented
Proposta (#41): DDHH en l'era digital - Privadesa: Paralització dels nous plans de vigilància
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:36.
Volem aturar l'erosió dels drets civils, que ha assolit proporcions dramàtiques en la història recent. Per garantir la nostra seguretat no necessitem noves lleis de vigilància, amb les lleis existents n'hi ha suficient.

De manera particular, rebutgem:

- la proposta que sigui obligatòria la presa de les empremtes digitals de tots els titulars de documents d'identitat a la UE;
- els intents de permetre als proveïdors retenir les dades de les comunicacions indiscriminadament per raons de "seguretat", en el context de la proposta de normativa de Privacitat Digital;
- la proposta de creació d'un registre d'identitat centralitzat de la UE, en què s'inclogui les empremtes dactilars i les imatges facials ("interoperabilitat");
- l'accés unilateral transfronterer per part dels cossos de seguretat a les dades evitant els canals d'assistència recíproca ("regulació d'evidència electrònica");
- examinació de viatgers mitjançant l'ús de detectors de mentides (projecte "iBorderCtrl").
25
vots
implemented
Proposta (#42): DDHH digitals - Privadesa: Avaluació sistemàtica de les autoritats de vigilàn
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:37.
Títol complet: Drets humans en l'era digital - Dret a la privadesa: Avaluació sistemàtica de les autoritats de vigilància existents i moratòria

Donem suport a mesures que siguin ben treballades per mantenir la nostra seguretat, però volem eliminar les interferències que siguin perjudicials als nostres drets fonamentals. Per tant, exigim que l'Agència Europea de Drets Fonamentals examini sistemàticament totes les autoritats i els programes de vigilància actuals i futurs en relació a la seva efectivitat, cost, efectes secundaris adversos, alternatives i compatibilitat amb els nostres drets fonamentals.

Defensem una moratòria sobre qualsevol major interferència amb els drets humans per part d'agències de seguretat de la UE en nom de la seguretat interna fins que es completi la revisió sistemàtica de les autoritats per part de l'Agència Europea de Drets Fonamentals.
24
vots
implemented
Proposta (#43): Drets humans en l'era digital - Dret a la privadesa: Recerca en seguretat
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:37.
Donem suport al finançament de la recerca a la UE, però la intervenció habitual d'organismes governamentals en operacions de vigilància i filtrat com INDECT i CleanIT demostren una clara intenció d'utilitzar aquestes tecnologies de manera que es converteixin en eines finançades amb fons públics per desmantellar els drets civils. Per tant, defensem que la UE no ha de finançar tecnologies que limitin drets fonamentals.
24
vots
implemented
Proposta (#44): DDHH en l'era digital - Privadesa: Protegim la nostra privacitat en línia
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:38.
La proposada normativa sobre Privacitat Electrònica actualitzarà les normes de privadesa de les comunicacions electròniques. Rebutgem els intents de permetre que els proveïdors retinguin dades de comunicacions de manera indiscriminada per "raons de seguretat". La recollida o l'ús de dades personals per al comerç de dades, la publicitat, o la investigació del mercat o de l'opinió només s'ha de permetre amb el consentiment actiu i informat de la persona interessada.

És necessària una legislació addicional sobre privadesa a Internet per garantir que els serveis de la societat de la informació puguin ser utilitzats i pagats de forma anònima, i que no es registrin de manera indiscriminada les nostres activitats en línia. Volem reemplaçar l'economia de vigilància per una economia anònima de micropagaments.

S'ha de garantir el dret a utilitzar el xifratge. El suport per al xifrat d'extrem a extrem ha de ser obligatori per a fabricants d'equips de telecomunicacions. El xifrat en transport ha de ser obligatori per als operadors de telecomunicacions, especialment els operadors de línies internacionals. Les comunicacions nacionals i intercomunitàries ja no s'haurien de transmetre a través de tercers països, per tal d'evitar que les agències d'intel·ligència estrangeres les puguin interceptar.
25
vots
implemented
Proposta (#45): DDHH digitals - Privadesa: Controls d'exportació de tecnologies de vigilància
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:39.
Títol complet: Drets humans en l'era digital - Dret a la privadesa: Controls d'exportació de tecnologies de vigilància i de censura

Donem suport als controls d'exportació de tecnologia de vigilància i censura. No donem suport a la proliferació, mitjançant crèdit a l'exportació o altres garanties estatals, de tecnologies europees de vigilància i censura a països autoritaris que no respectin l'Estat de Dret. Lluitarem per defensar la privadesa de periodistes, activistes i ciutadans de tot el món, donant suport a legislació que impedeixi que règims opressors puguin adquirir aquesta tecnologia i aquests serveis de qualsevol entitat de la Unió Europea.
29
vots
implemented
Proposta (#46): Programari lliure
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:39.
Donem suport a la promoció de programari que qualsevol persona pugui utilitzar, analitzar, difondre i modificar. El programari lliure i gratuït de codi obert és essencial per al control dels usuaris dels seus sistemes i proporciona una important contribució a l'enfortiment de l'autonomia i privadesa de tots els usuaris.
26
vots
implemented
Proposta (#47): PL: Programari, formats i protocols lliures en l'administració pública
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:39.
Les dades dels ciutadans s'han de processar, gestionar i assegurar amb les eines de Programari Lliure sempre que sigui possible. El programari privatiu només es pot utilitzar quan no sigui possible utilitzar programari lliure ni se'n pugui crear de nou per a un propòsit específic.

El programari lliure redueix els costos de l'Administració, promou el suport tècnic local i augmenta la capacitat d'identificar codi maliciós. Impulsarem la migració del sector públic cap al Programari Lliure perquè no hi hagi mai una dependència de proveïdors específics.

Els ciutadans i les empreses no han de ser obligades a utilitzar programari privatiu quan tracta amb l'administració pública. La comunicació en línia amb el govern ha de basar-se en protocols i formats independents dels proveïdors i lliures.
26
vots
implemented
Proposta (#48): Dades obertes
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:40.
Totes les dades creades per a ús públic, independentment del seu origen, han de ser de lliure accés per al públic en general, sempre que les dades personals no es revelin sense el consentiment de les persones interessades. Aquestes dades han d'estar disponibles de forma adequada, incloent-hi també alguna manera per al tractament de dades. L'accés a les dades públiques no pot estar limitat per tarifes, llicències, o excessius procediments de sol·licitud o mitjans tècnics.

Apostem per una Llei de Llibertat d'Informació en l'àmbit de tota la UE que aboleixi els aspectes negatius de l'actual reglament de la UE que actuen com a barreres d'accés a la informació, com ara la definició de "document" i el límit de temps d'apel·lació. Donarem suport a la creació de mecanismes per compartir les dades nacionals en tota la UE.
25
vots
implemented
Proposta (#49): Política de xarxa
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:40.
La revolució digital ha canviat les estructures socials i econòmiques a tot Europa; l'accés lliure i igualitari a Internet és ara un requisit bàsic per a la participació en la societat civil.

Els ciutadans han de tenir l'opció d'accedir a Internet de manera anònima.

Volem incloure el dret a la "participació digital" a la Carta Europea de Drets Fonamentals. Donarem suport a mesures que busquin garantir la capacitat de la societat civil representativa de participar en fòrums de múltiples grups d'interès. Ens oposarem als intents de les agències corporatives, governamentals o intergovernamentals per prendre el control de la governança d'Internet.
25
vots
implemented
Proposta (#50): Política de xarxa: Protecció de la llibertat d'expressió en línia
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:40.
La llibertat d'expressió és la pedra angular de qualsevol societat democràtica i no es pot de deixar en mans de corporacions privades o d'algorismes. La decisió d'eliminar contingut s'ha de reservar a un òrgan públic independent, com ara la justícia.

Els intermediaris a la xarxa no haurien de ser responsables de les accions dels seus usuaris. L'ús de filtres automàtics de càrrega de contingut per detectar i bloquejar "contingut terrorista" o les infraccions de drets d'autor en línia hauria de ser prohibit, ja que sovint condueixen a la supressió de contingut legal, inclosa documentació de violacions de drets humans en zones de conflicte, i infringeixen els drets dels usuaris per utilitzar les excepcions contemplades en la Llei de propietat intel·lectual com ara el dret a cita o a les paròdies.
24
vots
implemented
Proposta (#51): Política de xarxa: Neutralitat de la xarxa
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:40.
La neutralitat de la xarxa és fonamental per mantenir una Internet lliure per a tothom. No permetrem restriccions a la navegació a la xarxa, concretament restriccions basades en la naturalesa del contingut o del servei. A més a més, tampoc permetrem restriccions basades en la ubicació geogràfica de l'emissor i del destinatari. Les mesures de gestió de la navegació a la xarxa només es poden permetre en circumstàncies excepcionals, operades de forma clara i transparent i només per qüestions tècniques.
25
vots
implemented
Proposta (#52): Política de xarxa: Actualització de la infraestructura de xarxa
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:41.
Donem suport fermament al desenvolupament d'infraestructures de comunicació de avantguarda a tota Europa. El nostre objectiu és proporcionar accés a banda ampla per a tots a la UE. Segons les xarxes milloren i es modernitzen cal evitar l'existència de qualsevol monopoli sobre la infraestructura.
25
vots
implemented
Proposta (#53): Política de xarxa: Alliberant la xarxa: el dret a la interoperabilitat
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:41.
Les plataformes socials i de missatgeria comercials són ben conegudes per espiar als seus usuaris, per ajudar als anunciants a manipular-los i per censurar les comunicacions en línia. Quan se'n vagin d'aquestes plataformes, volem que els usuaris tinguin el dret de migrar els seus contactes a un servei alternatiu i mantenir-s'hi en contacte. Les plataformes socials i de missatgeria han de ser interoperables.
24
vots
implemented
Proposta (#54): Política de xarxa: Seguretat en l'era digital
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:41.
Amb la Internet de les coses, els ordinadors comencen a afectar el món d'una manera directa i física (per exemple, amb la tecnologia dels automòbils o la dels hospitals). Els dispositius informàtics que són insegurs i vulnerables a amenaces a la seva integritat i disponibilitat suposen una amenaça cada cop més gran a les nostres vides i les nostres pertinences. Ja no ens podem permetre el luxe de tenir freqüentment catàstrofes en la seguretat.

Volem que els usuaris tinguin control sobre la tecnologia que utilitzen quotidianament. Els usuaris han de tenir el dret de modificar i reparar els dispositius pel seu compte.

Volem obligar als fabricants comercials de dispositius informàtics a proporcionar actualitzacions periòdiques durant un període de temps raonable. Si no s'ofereixen actualitzacions o reparacions de vulnerabilitats en un període de temps raonable després del seu descobriment, els fabricants comercials se n'han de responsabilitzar. Quan un fabricant decideix abandonar un producte que encara s'utilitza de manera estesa, el codi font i les eines de desenvolupament s'han de fer públics per permetre que la comunitat el pugui mantenir.

Les autoritats públiques han d'estar obligades a revelar les vulnerabilitats que troben o adquireixen. No poden existir entrades ocultes (backdoors) en la tecnologia de xifrat perquè debilita i amenaça la integritat i la seguretat de tots els sistemes.

Donarem suport a la creació de legislació amb l'objectiu de fer segura la possibilitat de transferir dades personals d'un servei d'Internet a un altre i maximitzar la interoperabilitat entre els diferents proveïdors de serveis d'Internet.
23
vots
implemented
Proposta (#55): Afers internacionals: Política d'afers exteriors
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:41.
L'objectiu de les polítiques europees d'Afers Exteriors és construir relacions diplomàtiques duradores entre la Unió Europea i altres estats. Aquestes relacions bilaterals es poden basar en intercanvis culturals, econòmics o tecnològics.

La construcció de la diplomàcia europea ha de respectar la llibertat d'Internet, la protecció dels drets humans i el desenvolupament sostenible.
19
vots
implemented
Proposta (#56): Afers intl - Política d'afers exteriors: Cooperació pel desenvolupament
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:42.
Títol complet: Afers internacionals - Política d'afers exteriors: Cooperació pel desenvolupament i política d'ajuda humanitària

Ens comprometen a aplicar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i a avançar significativament en l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible tant a l'interior com a l'exterior de la UE.

La cooperació pel desenvolupament ha de seguir exercint un paper fonamental en la política exterior comuna i de seguretat de la UE. Defensem l'enfortiment dels vincles amb els països del Sud Global i que s'utilitzin els instruments de cooperació pel desenvolupament en benefici d'aquests països. Considerem el 0,33% de l'ajut al desenvolupament als ingressos nacionals bruts per als "nous Estats membres de la UE" com una quantitat realista en correspondència amb la responsabilitat global que aquests països haurien de jugar, i encoratjarem a aquests països a augmentar el seu finançament fins que s'aconsegueixi aquest objectiu.

Desincentivarem fermament l'ús de l'ajuda al desenvolupament com a mitjà per prevenir objectius a curt termini com ara la limitació de la migració econòmica, ja que els programes i les associacions de cooperació pel desenvolupament es basen en la previsibilitat i l'efecte a llarg termini. En aquest sentit, donem suport a la revisió del Nou Consens de la UE sobre el Desenvolupament adoptat el 2017.

Estem compromesos amb la implementació de l'Agenda per a la Humanitat com a resultat de la Cimera Mundial Humanitària de 2016. Tot i que considerem que l'enfocament grupal a l'ajuda humanitària és un mitjà important per a la coordinació de tots els grups d'interès humanitari implicats, defensem un enfocament basat en pagaments en efectiu en la prestació d'ajuda humanitària a les persones en situació de necessitat.

24
vots
implemented
Proposta (#57): Af Intl - Pol. d'afers exteriors: Protecció internacional dels drets fonamenta
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:42.
La Unió Europea ha de ser un actor polític que protegeixi els denunciants europeus i internacionals. Alhora, aquests han de poder beneficiar-se del dret d'asil polític a la UE.

La Unió Europea ha d'integrar la protecció dels drets humans sense fer cap diferència que es pugui atribuir a l'orientació sexual o al gènere.
16
vots
implemented
Proposta (#58): Afers internacionals - Política d'afers exteriors: Resolució de conflictes
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:42.
Volem que es presti especial atenció a l'estabilització dels esclats de conflictes i dels Estats fràgils, ja que la seva inestabilitat és una font de problemes per a tota la comunitat internacional.

La resolució de conflictes s'ha de basar en el respecte pel dret internacional, el qual és la base per a una comunitat internacional pacífica.
17
vots
implemented
Proposta (#59): Afers internacionals - Política d'afers exteriors: Forces armades
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:43.
Donem suport als esforços conjunts per protegir les nacions de la Unió Europea. Qualsevol força armada europea (existent o de recent creació) ha de ser sotmesa a una supervisió i/o control per part del Parlament Europeu a través de la reserva parlamentària. Cal garantir que les Forces Armades no actuaran en contra de la voluntat del Parlament Europeu. Fins que no s'instauri el control i aprovació d'aquesta reserva parlamentària, rebutgem la unió de forces armades.
23
vots
implemented
Proposta (#60): Afers internacionals - Política d'afers exteriors: Ús d'armament
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:43.
Lluitem per una regulació més estricta del comerç mundial d'armes i la prohibició d'exportacions d'armes a les zones de conflicte.

Busquem un món que sigui cada dia més pacífic, i donem suport a una regulació més estricta en el comerç d'armes. Per tant, lluitarem per un millor intercanvi d'informació sobre decisions i denegacions en les llicències d'exportació d'armes, per tal d'assegurar una política coherent d'exportació d'armes a la UE. La UE hauria d'augmentar encara més el suport a la implementació i la universalització del Tractat de Comerç d'Armes per reduir-ne la possibilitat d'exportació a zones de conflicte a través de països amb una regulació feble del comerç d'armes.
23
vots
implemented
Proposta (#61): Af intl - Pol. d'afers exteriors: Marcatge a prova de manipulació d'armes
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:44.
Títol complet: Afers internacionals - Política d'afers exteriors: Marcatge a prova de manipulació d'armes militars

Exigim l'aplicació de l'eina de les Nacions Unides per al marcatge i el seguiment d'armament militars, sobretot pel que fa a armes lleugeres. Totes les armes lleugeres destinades a usos militars produïdes a la UE o fora de la UE sota la llicència d'un fabricant de la UE han d'estar marcades amb un mètode a prova de manipulacions per garantir que cada arma es pugui identificar de manera exclusiva.

El marcatge a prova de manipulacions ha de permetre realitzar un seguiment transparent sobre com les armes s'exporten il·legalment a regions en situació crítica. Amb la capacitat de realment fer un seguiment de les armes fins als països d'origen, s'identificaran els exportadors i els fabricants que participen en vendes il·legals en regions prohibides.
24
vots
implemented
Proposta (#62): Afers internacionals - Defensa i tecnologia: Intel·ligència Artificial
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:44.
Donem suport a l'inici de negociacions en el marc del Conveni sobre Certes Armes Convencionals de les Nacions Unides sobre un instrument normatiu que prohibeixi els "Sistemes d'armes letals autònomes" o armes que poden seleccionar i atacar objectius sense supervisió humana.
23
vots
implemented
Proposta (#63): Afers internacionals - Defensa i tecnologia: Defensa cibernètica
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:44.
La guerra informàtica, guerra digital o ciberguerra és una amenaça per a la pau i l'estabilitat internacionals, especialment per la manca de transparència i les dificultats d'atribució de responsabilitats.

D'acord amb els nostres principis de desenvolupament tècnic i de transparència del comportament de les autoritats, donem suport a la creació d'un tractat internacional sobre la ciberguerra. El tractat ha d'obligar els signants a declarar qualsevol ús d'armes cibernètiques. Sota el nom "armes cibernètiques" cap tot aquell programari i sistema informàtic que, a través de les xarxes TIC, controlen, manipulen, neguen, interrompen, degraden o destrueixen sistemes d'informació o xarxes específiques, tant dels governs estrangers com de les persones. A més, els signants s'han de comprometre a no soscavar activament la seguretat dels sistemes informàtics civils.
16
vots
implemented
Proposta (#64): Migració
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:44.
Les polítiques relacionades amb la migració i l'asil han de respectar la dignitat humana dels migrants i els sol·licitants d'asil.

Exigim una política europea d'immigració comuna que:

- habiliti vies de migració legal al mercat laboral europeu;
- valori positivament els coneixements lingüístics i altres habilitats dels candidats en el procés;
- reconegui certificats i qualificacions professionals de manera simplificada;
- permeti als estats membres ajustar els seus requisits d'acord amb la seva situació i necessitats.
12
vots
implemented
Proposta (#65): Migració: Asil
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:45.
Exigim una política comuna europea d'asil que implementi els punts següents:

- Tots els sol·licitants d'asil han de demostrar el seu país d'origen. En cas de pèrdua de documentació, els sol·licitants d'asil només poden demanar asil una vegada a la vida, fins que no demostrin el seu país d'origen d'una altra manera;
- Garantir la llibertat d'establiment a Europa per a aquells que han aprovat la sol·licitud;
- Promoure la possibilitat de reunificació familiar primer per aquells que tenen aprovada la seva sol·licitud;
- Possibilitats per sol·licituds d'asil perquè puguin ser introduïdes fins i tot des de fora d'Europa i, si s'accepten, s'ha d'oferir ajuda.
23
vots
implemented
Proposta (#66): Política comercial internacional: Principis per als acords comercials
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:45.
Estipulem que en totes les negociacions de la Unió Europea sobre acords comercials s'han de complir les condicions següents:

- El Parlament Europeu ha de ratificar el tractat, i el tractat s'ha de negociar protegint els principis que figuren a continuació;
- Hi ha d'haver un accés complet a la informació i a les audiències públiques durant el procés de negociació;
- El tractat proposat ha d'incloure el respecte a la llibertat d'Internet, als drets socials i civils i al desenvolupament sostenible;
- Cal que es tinguin en compte els interessos de les petites i mitjanes empreses.

Aquestes condicions s'amplien a continuació.
22
vots
implemented
Proposta (#67): PCI - Principis per als acords comercial: Participació del Parlament Europeu
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:45.
Els acords comercials contenen decisions polítiques que són importants per a la societat i difícils de canviar després de la seva adopció. Per tant, el Parlament Europeu, l'únic òrgan de la UE que té un mandat democràtic directe, hauria de tenir una posició rellevant en la confecció de les polítiques comercials.

El Parlament Europeu ha de tenir accés a tot el material de negociació a través de la seva Comissió de Comerç Internacional (INTA), tenir el dret de ser un observador en les negociacions i el dret de formular observacions/ vinculants a la Comissió Europea.
23
vots
implemented
Proposta (#68): PCI - Principis: Accés integral a la informació i audiències públiques
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:46.
Estem en contra de les negociacions secretes. Els documents relacionats amb negociacions d'acords comercials han de ser posats a disposició del Parlament Europeu i del públic en general. Demanem que tots els resultats de les consultes siguin publicats de forma ràpida i completa.
22
vots
implemented
Proposta (#69): PCI - Principis: Respecte a la llibertat d'Internet, els drets socials i civils
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:47.
Títol complet: Respecte a la llibertat d'Internet, els drets socials i civils i el desenvolupament sostenible

Considerem que el dret de les persones a la privadesa i l'autodeterminació són evidents. Per tant, també han de ser respectats i promoguts en el marc dels acords comercials.

Atès que aquests principis s'apliquen a totes les persones, la UE ha d'assegurar-se que els acords comercials no permetran que els seus socis comercials els incompleixin.

Tots els futurs acords comercials europeus han de basar-se en el principi del desenvolupament sostenible. L'acord no es pot ratificar si té un impacte negatiu sobre el medi ambient.

21
vots
implemented
Proposta (#70): PCI - Principis: Cal tenir en compte els interessos de les Pimes
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:48.
Títol complet: Política comercial internacional - Principis per als acords comercial: Cal tenir en compte els interessos de les petites i mitjanes empreses

En aquests moments els acords comercials tenen en compte principalment els interessos de les grans empreses globals, mentre que les petites i mitjanes empreses rarament se'n beneficien; cada cop més Pimes són expulsades del mercat. Volem que canviar aquesta tendència.
22
vots
implemented
Proposta (#71): Política comercial internacional: La responsabilitat de les corporacions intern
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:48.
La Unió Europea ha de fer possible no només que s'assumeixi la responsabilitat jurídica de les empreses en cas d'incompliment del dret mediambiental europeu per les seves accions en el territori de la Unió, sinó que també per les seves accions fora del territori de la UE si la seu de l'empresa matriu es troba en el territori de la Unió Europea.
22
vots
implemented
Proposta (#72): Salut i afers socials
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:48.
Totes les persones tenen dret al més alt nivell possible de qualitat de l'atenció sanitària, incloses l'atenció sanitària preventiva, curativa i pal·liativa. També s'hi ha de contemplar els determinants socials subjacents de la salut, com ara l'alimentació segura, l'aigua potable, el sanejament bàsic, un habitatge adequat, condicions de treball segures i saludables i un entorn saludable.
23
vots
implemented
Proposta (#73): Salut i afers socials: Disponibilitat d'accés a l'atenció sanitària
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:48.
Títol complet: Salut i afers socials: Disponibilitat d'accés a l'atenció sanitària i confort del pacient

Volem un accés igualitari a l'atenció de salut per a tothom, independentment dels recursos disponibles de l'Estat, i donem suport a les mesures següents:

- No discriminació (directa o indirecta) en l'accés a l'assistència sanitària, independentment dels recursos disponibles de l'Estat;
- Béns i serveis de salut accessibles per a tothom. Els Estats han d'assegurar que cap persona s'enfronti a barreres per accedir al seu dret a la salut, inclòs l'accés a la informació sobre salut i serveis de salut;
- Béns i serveis de salut assequibles per a tothom independentment del seu nivell d'ingressos;
- Lleis i polítiques sanitàries dissenyades i implementades de forma transparent i amb una participació significativa de les persones afectades. Tots els sistemes sanitaris han d'incloure un marc per a la rendició de comptes, que hauria de contemplar l'accés a mesures judicials efectives o altres mesures adequades en cas de la violació del dret a la salut;
- Reduir les patents dels medicaments o, com a mínim, evitar-ne la prolongació administrativa;
- Ús més senzill de l'assistència sanitària transfronterera: augment de les oportunitats d'utilitzar els sistemes sanitaris a l'estranger a compte de les companyies d'assegurances de salut pròpies;
- Targeta sanitària de la UE global: cal negociar la validesa de la Targeta Europea d'Assegurança Sanitària (targeta blava) en països que no pertanyin a la UE;
- Independentment de com s'han estructurat els sistemes de salut (privats, públics o mixtos), els serveis de salut han d'estar disponibles, ser accessibles, ser acceptables i de bona qualitat per a totes les persones i han de garantir l'atenció sanitària universal per a tothom.
23
vots
implemented
Proposta (#74): Salut i afers socials: Moviment lliure de treballadors
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:48.
Els ciutadans amb nacionalitat de la UE que treballen en qualsevol altre país de la UE han de superar dotzenes d'obstacles administratius per treballar-hi i integrar-s'hi plenament, especialment amb els diferents sistemes de seguretat social, les diferents fórmules dels sous en aquests sistemes, el registre als sistemes d'atenció mèdica, etc.

Per tant, la UE hauria d'encoratjar als Estats membres a eliminar les barreres administratives a la lliure circulació de treballadors mitjançant l'harmonització dels sistemes de seguretat social i els sistemes públics d'assistència sanitària, especialment l'harmonització dels sous en aquests sistemes, tot compartint la informació entre els diferents estats membres i assegurant-ne els pagaments de les pensions estatals quan un ciutadà treballa en més d'un país de la UE.
24
vots
implemented
Proposta (#75): Salut i afers socials: Legislació sobre drogues
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:49.
La majoria de convenis internacionals relacionats en relació a la preparació, manipulació i consum de substàncies psicoactives està obsoleta i no està basada en fets científics. Per exemple, l'evidència científica suggereix que la legalització del cànnabis resulta menys perjudicial per a les persones i la societat en general que la prohibició.

Per això, proposem que la UE:

- Treballi per canviar els convenis internacionals relacionats amb les substàncies psicoactives cap a una perspectiva fonamentada científicament;
- Estableixi un marc que faciliti l'aproximació científica que, entre altres coses, hauria de servir per compartir informació i ajudar a finançar investigacions sobre substàncies psicoactives;
- Defensi la legalització i regulació del cànnabis en els diferents Estats membres com un mitjà per restringir el comerç il·legal o clandestí.
19
vots
implemented
Proposta (#76): Programa espacial: L'espai com a factor vital
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:49.
La comunicació i la navegació per satèl·lit, l'observació de la Terra per a la predicció meteorològica, el socors en cas de desastres i el seguiment de la contaminació i la recerca realitzada en òrbita són fets habituals en la nostra vida actual.

Europa té un paper vital, però relativament petit, en la tecnologia espacial. Cal estimular aquest sector i obrir-lo a noves iniciatives. Això generarà un impuls important en la tecnologia, així com una major col·laboració entre els Estats membres de la UE i les nacions associades.
19
vots
implemented
Proposta (#77): Programa espacial: Visió espacial de la UE per al futur
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:49.
A causa de l'avenç tecnològic i la comercialització de la indústria espacial, fenòmens com la mineria fora de la Terra, la colonització d'altres planetes, el viatge interestel·lar i interplanetari o la defensa planetària ja no són assumptes per a tractar en un futur llunyà sinó que són temes actuals.

La UE ha d'articular una visió, una estratègia i uns objectius clars per protegir la cooperació internacional, la governança global multilateral i els principis bàsics de l'Estat de Dret, la justícia i la democràcia en el domini espacial. Això ha d'incloure el desenvolupament de l'Agència de la Unió Europea per al Programa Espacial, que sigui política i econòmicament responsable davant la ciutadania europea a través del Parlament Europeu, i que rebi l'adequada exigència vers la seguretat espacial en l'àmbit de tota la UE.
15
vots
implemented
Proposta (#78): Programa espacial: Política espacial industrial compacta
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:49.
El monopoli de la tecnologia, la recerca i les capacitats s'ha desplaçat de l'Estat cap a entitats privades i comercials. Una estratègia compacta a escala de la UE per donar suport a la indústria espacial ha d'estar fonamentada en un entorn empresarial estimulant, un finançament abundant, el suport als esforços de recerca públics i privats, i una visió clara sobre els principals objectius de la UE. Per crear una veritable base espacial industrial europea, són necessaris fons addicionals com el Fons Europeu de Defensa per donar suport a la recerca de tecnologies innovadores des de la navegació interestel·lar amb vela solar fins a l'extracció de recursos o la capacitat de realitzar llançaments espacials europeus de manera autònoma, per tal que els beneficis espacials reverteixin a tota la Humanitat.
17
vots
implemented
Proposta (#79): Programa espacial: Estratègies de la UE sobre recursos espacials i defensa plan
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:49.
La clara adhesió als principis internacionals del dret espacial i el suport global proporcionaran un marc regulador estable i estimulant per atraure i motivar empreses privades. L'adopció del principi de compartir beneficis del Tractat de l'Espai Exterior del 1967 per a la utilització dels recursos espacials per facilitar l'accés a l'espai i per a la contribució a tota la humanitat, inclosos els països en vies de desenvolupament, hauria de formar part de la política de desenvolupament.

Les diferents iniciatives fragmentades en diversos Estats per a l'observació d'Objectes Propers a la Terra seran aglutinades en una única agència de la UE amb un finançament adequat. L'observació i la prospecció dels Objectes Propers a la Terra serviran tant per a la defensa planetària com per a la utilització de recursos per desenvolupar competències conjuntes.

Cal donar suport a la investigació i al desenvolupament de tecnologies amb múltiples utilitats de gamma alta per a la mitigació de danys i l'aprofitament de recursos, com ara tècniques làser, per crear una economia espacial segura i funcional. Cal treballar per una utilització de recursos espacials in situ per fomentar una economia espacial funcional que es tradueixi en serveis espacials més accessibles.
14
vots
implemented
Proposta (#80): Programa espacial: Objectius a llarg termini
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:50.
El programa espacial hauria de finançar també objectius que avui semblen estar fora del nostre abast.

Treballar amb objectius llunyans, com ara la construcció d'un làser per a la propulsió interestel·lar amb vela solar, un ascensor espacial o un ganxo espacial, estimularà el desenvolupament de tecnologies i materials radicalment nous. Per assegurar-ne l'ús civil per al benefici de la humanitat i una col·laboració científica i econòmica efectiva, aquestes grans i poderoses tecnologies espacials s'han de desenvolupar conjuntament amb altres socis internacionals.
20
vots
implemented
Proposta (#81): Programa espacial: Beneficis fruit del programa espacial
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:50.
Considerem que els resultats de les investigacions que alimenten el programa espacial tenen el potencial de millorar la vida de tots els ciutadans de la UE. Assegurarem que els principis d'accés obert s'apliquen a aquests resultats, fent-los àmpliament disponibles. També donarem suport a l'aplicació de les tecnologies en la vida quotidiana. Per exemple, impulsarem l'augment de la cobertura d'Internet mitjançant l'ús de satèl·lits en regions remotes que són difícils de cobrir amb mitjans convencionals. L'objectiu d'aquesta iniciativa és difondre el dret humà bàsic d'Internet a tot Europa i també donar suport a la deslocalització de la força de treball digital de ciutats superpoblades. Per aconseguir-ho i assegurar el control democràtic dels beneficis espacials de la UE, el Consell d'Administració de la recentment prevista Agència de la Unió Europea per al Programa Espacial hauria d'incloure representants del Parlament Europeu amb dret a vot.
19
vots
implemented
Proposta (#82): Transport
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:50.
Les idees fonamentals que conformen el nostre concepte de transport es basen en els principis d'intermodalitat, de xarxes i de sostenibilitat. Quines mesures innovadores volem aconseguir en la política europea de transports? La nostra reflexió es basa en una visió complexa de les cadenes de subministrament, una planificació acurada i un finançament transparent durant tota la vida útil dels projectes. El coneixement de l'escenari sencer sempre és limitada en el temps; per això sempre cal agrair la confrontació d'aquesta visió amb la d'especialistes atents i crítics perquè això ajuda a evitar errors en el moment de la seva aparició quan és fàcil reconèixer-los i corregir-los.
23
vots
implemented
Proposta (#83): Transport: Indolència energètica
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:50.
Els combustibles alternatius no poden salvar el nostre planeta mentre continuem malbaratant energia. Donem suport als Principis de Mobilitat Compartida dins de la iniciativa de Ciutats Habitables — allí on es pot caminar, no s'ha de circular en cotxe; quan es pot circular en grup no s'hauria de circular de manera individual. La UE està perdent milers de milions d'euros diaris en temps productiu de treballadors que es traslladen diàriament quilòmetres fins a la seva feina, molts acabant atrapats en embussos de trànsit. Per això, fomentem el cotreball o el treball des de casa, allà on sigui aplicable, fins i tot en el cas de funcionaris.

El desviament de mercaderies per tot Europa per a l'optimització fiscal o la seva importació només per causa d'uns drets laborals locals plens de forats és hipòcrita. El nostre objectiu és crear una legislació que permeti als consumidors verificar els costos complets de les cadenes de subministrament de producció, per tal de transformar les preferències de la UE en conformitat amb els fets; per exemple, promoure el consum local d'aliments lliures de residus en lloc de les importacions de l'estranger.

Tenim una visió a llarg termini: bicicletes i transport públic per accedir als centres de transport; trens per a viatges interns a l'interior de la UE i avions destinats principalment a arribar a destinacions llunyanes a l'estranger. Compartir és estimar! La nostra prioritat és l'adequació de la situació: qualsevol solució ha de tenir un cost total (inclòs el manteniment a llarg termini) proporcional al benefici públic total. Donem suport a solucions innovadores com ara trens de camions autònoms, carreteres i estacionaments intel·ligents, tramvies de mercaderies o autobusos modulars, si s'hi escau.
20
vots
implemented
Proposta (#84): Transport: Com més senzill, més intel·ligent
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:50.
Les normes de transport europees estan farcides d'excepcions. Per aconseguir que aquestes normes s'alineïn entre si, cal implementar condicions salarials i de treball competitives per a tots els conductors professionals del continent, així com harmonitzar les restriccions en la conducció de camions i crear un mercat únic per a locomotores i tramvies. Donem suport a una legislació progressiva per a vehicles autònoms per resoldre problemes de responsabilitat i mantenir la UE al capdavant de l'escala d'innovació de l'automoció.

Els diferents mitjans de transport haurien de ser iguals des d'una perspectiva jurídica, haurien de disposar d'un sistema transparent de subvencions, i el seu cost hauria de reflectir totes les externalitzacions que s'hi apliquin.
23
vots
implemented
Proposta (#85): Transport: El Gran germà a la carretera
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:51.
Aspirem a un sistema de satèl·lits de peatge senzill i controlat públicament per al transport comercial en autovies, que permeti l'ús d'aplicacions de codi obert, permetent el processament de dades anònimes i millorant així la gestió del trànsit municipal i interestatal.

Per això insistim en el fet que l'eCall (sistema de trucades d'emergència) i altres dispositius similars d'enregistrament de moviments han de ser opcionals i les seves dades han de ser estrictament anònimes, de manera que la participació en qualsevol activitat de monitoratge de transport continuï sent una eina transparent de lliure elecció amb beneficis públics, i no pas un mitjà obligatori de vigilància del govern de torn amb contractistes subcontractats i opacs mecanismes de control.
19
vots
implemented
Proposta (#86): Transport: Les línies de transport no coneixen fronteres
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:51.
Donem suport a la integració dels corredors Paneuropeu i Trans-European Transport Networks en una xarxa eurasiàtica àmplia, promovent l'estàndard European Train Control System. La "ruta de la seda" és, als nostres ulls, tant una oportunitat com una amenaça, per connectar Àsia per ferrocarril, per alleujar d'una certa càrrega de mercaderia a les rutes marítimes, i reduir les emissions d'enviament, alhora que es manté una vigilància de la política expansionista xinesa i russa.
22
vots
implemented
Proposta (#87): Transport: Viatges transfronterers locals
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:51.
Els corrents de transport actuals, especialment en els nous països de la UE, encara copien principalment l'antiga jerarquia nacional. Utilitzant noves opcions de transport dinàmic (esquemes de bicicletes i cotxes compartits, transport públic sota demanda o aplicacions de petició de transport) ens esforçarem per permetre nous fluxos naturals de transport, els quals ignoraran el sorgiment de fronteres nacionals. Tots els ciutadans de la UE tenen dret a una veritable lliure circulació. Aquestes mesures permeten impulsar les regions perifèriques que sovint són les que tenen menys rendiment dins dels països.
21
vots
implemented
Proposta (#88): Transport: Legalització de sistemes de petició de transport
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:51.
Les grans àrees metropolitanes de la UE estan actualment en un limbe jurídic en relació amb les aplicacions de petició de transport, com Taxify o UBER, entorpint així l'avenç de la recerca i desenvolupament d'aquestes. Creiem que la legislació ha de reflectir el desenvolupament tecnològic actual i que ha d'existir un marc comú per a les aplicacions de petició de transport a escala de la UE, permetent que es reconeguin el GPS i tecnologies similars com a sistemes certificats per als càlculs de distància. La legalització de les aplicacions de petició de transport serà un gran benefici per a les zones rurals i per als ciutadans amb menys possibilitats econòmiques.
22
vots
implemented
Proposta (#89): Transport: Legislació harmonitzada per a vehicles automatitzats
Escrit per dario el 2 Feb 19 a les 22:51.
La UE hauria de treballar per aconseguir una legislació harmonitzada per als vehicles autònoms.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Determinar les Municipals del 2019 a l'Hospitalet  
Escrit per pautax el 8 Dec 18 a les 00:45. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Fins ara els Pirates de l'Hospitalet hem anat a "escoltar propostes" dels altres, fins i tot en la mateixa confluència de la qual som actors legítims. Mentrestant partits i moviments polítics pròxims com: Catalunya en Comú, CUP L'H, CUP-PA o Primàries republicanes L'H endeguen els seus processos d'assemblees obertes i altres. Podeu seguir-ne el detall a:
https://pad.pirata.cat/[L'H]_Votaci%C3%B3_Pre_Municipals2019

La situació de Pirates a L'Hospitalet ha estat fins ara reactiva i supeditada a tercers. Ara ha arribat el moment de prendre la iniciativa i fer un posicionament propi que derivi d'una estratègia clara per les eleccions municipals de 2019.

S’estableix votació, segons brinden els Estatuts, amb un període determinat indispensable per votar pel sistema de votacions adient i un cop decidit el resultat, la territorial de Pirates de l’Hospitalet donarà avis del mateix a totes les forces polítiques amb les que ha tractat.

"Mecànica de votació"
Es tracta de propostes que s'exclouen.
- Si més d’una proposta supera els 2/3 tira endavant la que tingui més vots positius. A partir d'aquí es treballarà el detall del programa, organització i marca electoral.
- En cas que cap proposta assoleixi els 2/3 de vots es considerarà que no hi ha un posicionament propi per les eleccions municipals 2019. Es donarà llibertat d'acció a tots els afiliats sempre d'acord a l'ideari pirata. Pirates seguirà com a moviment polític al marge dels partits amb representació.

(Aquesta votació romandrà oberta des de les 18.00 del dijous 20 de desembre del 2018, fins a les 23:59 del diumenge 30 de desembre del 2018.)

##AQUESTA VOTACIO ESTÀ OBERTA A TOTA LA MILITÀNCIA DEL PARTIT PER DECISIÓ DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA.##
3
vots
implemented
Proposta (#1): Co-liderar un espai municipalista amb Catalunya en Comú i altres
Escrit per pautax el 8 Dec 18 a les 00:45.
- Fer-ho en igualtat des de L'Hospitalet amb tots els actors com a evolució natural de l'actual confluència de CANVIEM L'H.
- Garantir la continuïtat de la inclusió de l'ideari pirata i mantenir un grau d'organització mínim com a Pirates, al marge de la marca final i els actors que es puguin sumar al projecte, com persones independents i Podem L'H.
-11
vots
implemented
Proposta (#2): Afegir-nos a una plataforma d'esquerres liderada per CUP L'H
Escrit per pautax el 8 Dec 18 a les 00:48.
- Fer-ho des de L'Hospitalet amb tots els actors a través dels processos participatius oberts.
- Garantir la inclusió de l'ideari pirata i mantenir un grau d'organització mínim com a Pirates, al marge de la marca final.
-5
vots
implemented
Proposta (#3): Afegir-nos a una plataforma municipalista creada per Poble Actiu
Escrit per pautax el 8 Dec 18 a les 00:50.
- Fer-ho en igualtat des de L'Hospitalet amb tots els actors a través dels processos participatius oberts..
- Garantir la inclusió de l'ideari pirata i mantenir un grau d'organització mínim com a Pirates, al marge de la marca final.
1
vots
implemented
Proposta (#4): Renunciar al model de partit polític i potenciar-nos com moviment polític
Escrit per pautax el 8 Dec 18 a les 00:52.
- Negociar prèviament per entrar com independents en el major nombre de candidatures afins com ambaixadors de l'ideari pirata i poder influir de forma transversal des dels moviments polítics.
- Demanar el vot per totes les candidatures en tant que compleixin compromisos amb l'ideari pirata (i no el contradiuen).

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

2019: rumb electoral a les municipals de Lleida  
Escrit per capita el 11 Nov 18 a les 22:23. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Davant el panorama electoral municipal d'aquest maig del 2019 i com que el regidor a la Paeria, Carlos González Iglesias, ha manifestat la seva voluntat de participar en el procés intern per les pròximes eleccions europees i no haver-hi una organització territorial a Lleida capital, la Coordinadora General ha aprovat ampliar la presa de la decisió envers la participació de Pirates de Catalunya a les municipals de la capital del Segrià a totes les afiliades.

Pad amb informe: https://pad.pirata.cat/lleida
Termini: 25 de novembre a les 22.00.

Fetes pel Coordinador Territorial i pel mateix Carlos diferents reunions amb el Comú de Lleida, amb els que vàrem aconseguir ficar una agrupació d'electors al saló de plens de l'Ajuntament de Lleida, reunions amb altres formacions polítiques de la ciutat i l'assistència a altres presentacions de candidatures municipals, tant de partits polítics com ciutadanes, es posa a votació la següent proposta:

A: Continuar dins de la candidatura encapçalada per l'Associació del Comú de Lleida i treballar per aconseguir una coalició electoral amb altres formacions polítiques, com Podem Catalunya, Catalunya en Comú i altres entitats socials i polítiques.

B: Manifestar públicament i prestar suport tècnic i programàtic fins Maig 2019 a la candidatura i manifest que representa Primàries per Lleida i treballar que definir un acord que defensi l'ideari pirata més enllà de fer el municipi republicà.

Una vegada finalitzi la votació el diumenge 25 de novembre (Dia Internacional de l'eliminació de la violència vers la dona), el resultat de la mateixa serà comunicat a la militància, als portaveus de les opcions esmentades i es farà públic per part de la Coordinadora Administrativa.

Anunciat el resultat els possibles escenaris son:

- Cap opció obtingui més dels 2/3 de vots favorables, fet que implicaria que el partit no participés directament a les municipals de Lleida, i la militància a títol individual podria participar en els processos de primàries de les opcions esmentades o d'altres, sempre que no vagin contra l'ideari pirata.

[....]
10
vots
implemented
Proposta (#1): Continuar donant suport al Comú de Lleida
Escrit per capita el 11 Nov 18 a les 22:23.
Continuar dins de la candidatura encapçalada per l'Associació del Comú de Lleida i treballar per aconseguir una coalició electoral amb altres formacions polítiques, com Podem Catalunya, Catalunya en Comú i altres entitats socials i polítiques.
14
vots
implemented
Proposta (#2): Donar suport a Primàries Lleida
Escrit per capita el 11 Nov 18 a les 22:26.
Manifestar públicament i prestar suport tècnic i programàtic fins Maig 2019 a la candidatura i manifest que representa Primàries per Lleida i treballar que definir un acord que defensi l'ideari pirata més enllà de fer el municipi republicà.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Posició de la CUP Crida Constituent al ple d'investidura (II)  
Escrit per fgarrobo el 22 Mar 18 a les 02:14. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Avui dimecres, Pirates de Catalunya, així com la resta d'organitzacions de la CUP Crida Constituent i els representants de les Assemblees Territorials de la CUP, han de decidir en reunió extraordinària del CP+GAP el posicionament de les nostres diputades davant la convocatòria d'un nou plenari per escollir president de la Generalitat.

En el següent document https://cloud.pirata.cat/index.php/f/258004 (només accessible a militants de Pirates de Catalunya) s'explica la situació actual i les modificacions que ens traslladen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sobre l'anterior proposta: https://cloud.pirata.cat/index.php/f/233950.

Les opcions son:

A) La CUP-CC es posicionarà a favor de la investidura de Jordi Turull amb 4 vots favorables.

B) La CUP-CC es posicionarà en contra de la investidura de Jordi Turull amb quatre abstencions (B.1) o quatre vots en contra (B.2).

El termini de votació conclou a les 15.00 h d'avui dia 22 de març, dues hores abans del Ple d'Investidura i hora de començament del CP+GAP.
23
vots
implemented
Proposta (#1): La CUP-CC ha de recolzar la investidura de Jordi Turull?
Escrit per fgarrobo el 22 Mar 18 a les 02:14.
Si vols la opció A (votar amb 4 a favor) vota VERD, i si vols la opció B.1 o B.2 (votar 4 abstencions o vots en contra) vota VERMELL.
26
vots
implemented
Proposta (#2): En cas de no recolzar la investidura, s'ha de fer amb abstencions?
Escrit per fgarrobo el 22 Mar 18 a les 02:15.
Si vols que siguin 4 abstencions vota VERD, i si vols 4 vots en contra, vota VERMELL.

Votis el que votis a la primera pregunta, pots votar a aquesta segona.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Posició de la CUP Crida Constituent al ple d'investidura  
Escrit per fgarrobo el 1 Mar 18 a les 15:22. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Aquest dissabte, Pirates de Catalunya, així com la resta d'organitzacions de la CUP Crida Constituent i els representants de les Assemblees Territorials de la CUP, hem de decidir en reunió del CP+GAP el posicionament de les nostres diputades.

En el següent document https://cloud.pirata.cat/index.php/f/233950 (només accessible a militants de Pirates de Catalunya) s'explica la proposta que ens trasllada a la CUP Crida Constituent els representants de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.

Hi ha tres opcions:
Opció 1a. Donar suport a la proposta de JxCat i ERC, sense necessitat de pactar un pla de govern
Opció 1b. Donar suport a la proposta de JxCat i ERC, amb condició de pactar un pla de govern
Opció 2. Rebutjar la proposta de JxCat i ERC, i seguir negociant la situació, que encara queda termini

Proposem la següent votació, que serà la mateixa que la que es seguirà al CP+GAP. Primer triar si volem o no acceptar les condicions i, posteriorment, si estem a favor o en contra d'un programa de govern.

Si vols la:
Opció 1a: Vota a favor de la primera i en contra de la segona
Opció 1b: Vota a favor de la primera i en favor de la segona
Opció 2: Vota en contra de la primera, i el que creguis convenient en la segona, per si no surt la teva primera opció.

A més, en el següent PAD s'està debatent sobre el posicionament argumentatiu i com transformar el resultat de la votació (amb vots a favor, abstencions o vots en contra) que s'acordarà aquest dissabte: https://pad.pirata.cat/2018-03-03_GAP

El termini de votació conclou el dissabte a les 10 del matí, hora d'inici del CP+GAP.

[....]
25
vots
implemented
Proposta (#1): Ha d'acceptar la CUP-CC les condicions de JxCat i ERC per a la investidura?
Escrit per fgarrobo el 1 Mar 18 a les 15:22.
Quin ha de ser el posicionament de Pirates de Catalunya al GAP?
Verd: a favor
Vermell: en contra
44
vots
implemented
Proposta (#2): En cas de sortir la 1a opció, hauríem de pactar primer un programa de govern?
Escrit per fgarrobo el 1 Mar 18 a les 15:23.
En cas d'acceptar el GAP la proposta de JxCat i ERC, hem de posar condicions?
Verd: Sí
Vermell: No

Encara que hagis votat no a la primera pregunta, pots respondre aquesta per si no surt la teva opció per establir una segona.

Llegiu els 7 comentaris o proposeu una solució >>

[2018] Elecció del portaveu del partit  
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 21:12. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Com indiquen els nostres Estatuts, l'Assemblea General ha d'elegir el nou portaveu del partit. Ella o ell serà la cara pública del partit davant els mitjans de comunicació.

Els Estatuts i Reglament indiquen que:
- El portaveu del Partit serà elegit d'entre els afiliats i pels afiliats, simpatitzants i amics verificats.
- Es considera electe el candidat que hagin obtingut el major nombre de vots.
- La resta de candidats es consideren "Portaveus de reforç", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.
- La durada mínima del mandat del Portaveu del partit és de tres mesos, i la màxima serà d'un any.
- El portaveu del Partit i els portaveus de Reforç formaran part, automàticament, del grup de Comunicació.
- El portaveu del Partit serà membre, de ple dret, de la Coordinadora General.

Les seves funcions són:
- És la cara pública del partit.
- S'encarrega dels contactes amb la premsa, així com dels actes públics del partit.
- En cas de no poder fer-se càrrec d'algun contacte i/o acte, un portaveu suplent pot fer-se'n càrrec.
12
vots
implemented
Proposta (#1): Eloi de Tera Capella
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 21:12.
Eloi de Tera Capellà és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2016) i llicenciat en la mateixa matèria i universitat el 2006. Ha estat alumne de la Universitat de Pisa, la Universitat Lliure i la Universitat Humboldt de Berlín. Durant l’any 2005 assistí també a cursos de l’Escola Normal Superior de Pisa. És màster en estudis avançats en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2009).

És especialista en l’art del Renaixement i el manierisme italià dels segles xv i xvi i en l’art del gravat d’època moderna. Fruit de les seves investigacions, ha participat en diversos congressos internacionals a Florència, com ara el congrés internacional Cosimo I de’ Medici, Magnus Etruriae Dux, organitzat per l’Arxiu de Medici i l’Arxiu de l’Estat de Florència el maig del 2012; el congrés internacional Vasari Santa Croce, organitzat per la basílica de la Santa Creu (Florència), la Universitat de Syracuse (Nova York) i el Projecte de l’Arxiu de Medici (Florència) el març del 2016; a Alemanya, com ara el Congrés Internacional de la Renaissance Society of America, celebrat a Berlín el maig del 2015, ponència dins un panell organitzat per membres de l’Institut Courtauld de Londres; a Portugal, com ara el congrés internacional Nuno Gonçalves. Novas Perspectivas, organitzat per la Universitat de Lisboa i el Museu Nacional d’Art Antic de la mateixa ciutat el desembre del 2009, i a l’Estat espanyol, com ara el congrés Opus Monasticorum, celebrat a Santiago de Compostel·la el 2015, el congrés internacional Vasari 500 anys, celebrat a Barcelona, i el congrés internacional De Miguel Ángel a Goya, celebrat a Lleida, entre d’altres.

Arran de les recerques que ha desenvolupat, ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre Miquel Àngel, Cosme I de Mèdici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Francisco de Holanda, Julius von Schlosser i Eduard B. Alentorn, entre d’altres.
_______

PhD in Art History by the University of Barcelona (2016) with a thesis on the frescoes of the Chiostro degli Aranci in the Badia Fiorentina and the florentine and european art at the beginning of the fifteenth century. He was student of the universities of Pisa, the Freie Universität and Humboldt Universität of Berlin. During the 2005 attends classes in the Scuola Normale Superiore di Pisa.

Specialist on Renaissance and Italian Mannerism art of the XV-XVI centuries and expert in Old Master Prints. As results of his research has participated in several international conferences in Florence (2014 International Conference Cosimo I de 'Medici, Etruriae Magnus Dux organized by The Medici Archive and the Archivio di Stato; 2016. International Conference Vasari@Santa Croce organized by the Opera di Santa Croce and the Syracuse University), Germany (International Conference of the Renaissance Society of America, Berlin, May 2015, paper in a panel organized by members of the Courtauld Institute, London), Portugal (2009 International Conference Nuno Gonçalves: Novas Perspectivas, organized by the Universidade de Lisboa and the Museu Nacional d'Arte Antiga) and Spain (International Conference Opus Monasticorum 2015, Santiago de Compostela; International Conference Vasari 500 years in Barcelona, 2012 and the International Conference De Miguel Ángel Goya in Lleida and others).

From his researches has published several articles (some currently being printed) in International scientific magazines about Michelangelo, Cosimo I de 'Medici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Giovanni Angelo Montorsoli, Francisco de Holanda and Julius von Schlosser.
16
vots
implemented
Proposta (#2): Dario Castañé (portaveu de reforç)
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 21:20.
Collita del 1985, d'Igualada. Afiliat a Pirates des del 2010, enginyer informàtic per la UOC, excoordinador TIC del partit, candidat pel Senat el 2011 i cap de llista a les europees de 2014. Actualment treballo com DevOps, sóc vocal de la CA sortint i sóc regidor a l'oposició per Decidim Igualada, confluència local d'esquerres.

En l'àmbit personal, he estat vinculat al món de la cultura lliure amb Qomun. Fa anys que estic vinculat al món del software lliure, tant com usuari o desenvolupador (més aviat beta-tester), havent participat en associacions locals de Linux i informàtica des dels 14 anys. Actualment també presideixo la Fundació Inceptum.

Presento candidatura per a ser portaveu de reforç (renunciaria en cas de sortir triat com a primer) per poder ajudar al portaveu electe, per la meva trajectòria en el partit i la meva experiència en comunicació política, tant en mitjans de comunicació com en actes.

Llegiu els 2 comentaris o proposeu una solució >>

[2018] Elecció del portaveu internacional  
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:32. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Com indiquen els nostres Estatuts, l'Assemblea General ha de ratificar l'elecció del Portaveu Internacional per part del grup de treball de relacions intenacionals. Aquesta persona serà la cara pública del partit davant d'European Pirates, el Partit Pirata Internacional i qualsevol altra organització pirata a nivell internacional.

Els Estatuts i Reglament indiquen que:
- El portaveu del Partit serà elegit d'entre els afiliats i serà proposat pel Grup de treball de "relacions internacionals". Serà ratificat mitjançant vot lliure i secret per l'Assemblea General.
- Es considera electe el candidat que hagin obtingut el major nombre de vots.
- La resta de candidats es consideren "Portaveus de reforç", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.
- La durada mínima del mandat del Portaveu del partit és de tres mesos, i la màxima serà d'un any.
- El portaveu internacional del Partit i els portaveus de Reforç formaran part, automàticament, del grup d'Internacional.
- El portaveu internacional del Partit serà membre, de ple dret, de la Coordinadora General.

Les seves funcions són:
- És el principal representant a nivell internacional del partit.
- S'encarrega de traslladar propostes i decisions entre els òrgans internacionals (PPI, PP-EU, etc) i Pirates.
17
vots
implemented
Proposta (#1): Muriel Rovira Esteva (portaveu suplent)
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:32.
Sóc científica (física experimental) i em dedico a la recerca en materials. Tinc un Doctorat en Física Computacional i Aplicada i he treballat tant a nivell de recerca molt bàsica esbrinant com s'ordenen els àtoms/molècules en un líquid o un vidre, com amb temes de nanotecnologia, estudiant recobriments de polímers que responen a l'entorn, o com sintetitzar nanopartícules amb les aplicacions més diverses.

A part d'estades curtes a diversos països, he viscut a l'estranger durant 3 anys. Parlo català, castellà i anglès fluidament, i tinc nocions bàsiques d'alemany.

He estat membre de Pirates de Catalunya des del 2011 i hi he col·laborat en tota mena de tasques. Al març de 2012 vaig esdevenir Coordinadora del Grup de Treball d'Internacional i em vaig implicar força en la fundació dels Pirates Europeus, incloent la coordinació de l'organització de la 1a Conferència dels Pirates Europeus (a Barcelona, el setembre de 2013). També he estat membre de la junta de Pirates de Catalunya del 2013 al 2015, i Vice-secretària General dels Pirates Europeus del 2015 al 2017.

Els meus interessos principals dins de l'ideari pirata són sobretot la participació ciutadana i l'accés a la informació.

Nota: No em presento al càrrec de Portaveu Internacional principal o Coordinadora del Grup de treball d'Internacional, sinó sols com a Portaveu Internacional de suport per si cal fer alguna substitució puntual.
5
vots
implemented
Proposta (#2): Eloi de Tera Capella
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:32.
Eloi de Tera Capellà és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2016) i llicenciat en la mateixa matèria i universitat el 2006. Ha estat alumne de la Universitat de Pisa, la Universitat Lliure i la Universitat Humboldt de Berlín. Durant l’any 2005 assistí també a cursos de l’Escola Normal Superior de Pisa. És màster en estudis avançats en història de l’art per la Universitat de Barcelona (2009).

És especialista en l’art del Renaixement i el manierisme italià dels segles xv i xvi i en l’art del gravat d’època moderna. Fruit de les seves investigacions, ha participat en diversos congressos internacionals a Florència, com ara el congrés internacional Cosimo I de’ Medici, Magnus Etruriae Dux, organitzat per l’Arxiu de Medici i l’Arxiu de l’Estat de Florència el maig del 2012; el congrés internacional Vasari Santa Croce, organitzat per la basílica de la Santa Creu (Florència), la Universitat de Syracuse (Nova York) i el Projecte de l’Arxiu de Medici (Florència) el març del 2016; a Alemanya, com ara el Congrés Internacional de la Renaissance Society of America, celebrat a Berlín el maig del 2015, ponència dins un panell organitzat per membres de l’Institut Courtauld de Londres; a Portugal, com ara el congrés internacional Nuno Gonçalves. Novas Perspectivas, organitzat per la Universitat de Lisboa i el Museu Nacional d’Art Antic de la mateixa ciutat el desembre del 2009, i a l’Estat espanyol, com ara el congrés Opus Monasticorum, celebrat a Santiago de Compostel·la el 2015, el congrés internacional Vasari 500 anys, celebrat a Barcelona, i el congrés internacional De Miguel Ángel a Goya, celebrat a Lleida, entre d’altres.

Arran de les recerques que ha desenvolupat, ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre Miquel Àngel, Cosme I de Mèdici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Francisco de Holanda, Julius von Schlosser i Eduard B. Alentorn, entre d’altres.
_______

PhD in Art History by the University of Barcelona (2016) with a thesis on the frescoes of the Chiostro degli Aranci in the Badia Fiorentina and the florentine and european art at the beginning of the fifteenth century. He was student of the universities of Pisa, the Freie Universität and Humboldt Universität of Berlin. During the 2005 attends classes in the Scuola Normale Superiore di Pisa.

Specialist on Renaissance and Italian Mannerism art of the XV-XVI centuries and expert in Old Master Prints. As results of his research has participated in several international conferences in Florence (2014 International Conference Cosimo I de 'Medici, Etruriae Magnus Dux organized by The Medici Archive and the Archivio di Stato; 2016. International Conference Vasari@Santa Croce organized by the Opera di Santa Croce and the Syracuse University), Germany (International Conference of the Renaissance Society of America, Berlin, May 2015, paper in a panel organized by members of the Courtauld Institute, London), Portugal (2009 International Conference Nuno Gonçalves: Novas Perspectivas, organized by the Universidade de Lisboa and the Museu Nacional d'Arte Antiga) and Spain (International Conference Opus Monasticorum 2015, Santiago de Compostela; International Conference Vasari 500 years in Barcelona, 2012 and the International Conference De Miguel Ángel Goya in Lleida and others).

From his researches has published several articles (some currently being printed) in International scientific magazines about Michelangelo, Cosimo I de 'Medici, Francesco Salviati, Jacopo Zucchi, Bachiacca, Giovanni Angelo Montorsoli, Francisco de Holanda and Julius von Schlosser.
13
vots
implemented
Proposta (#3): Oliver "Exile" Herzig
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:34.
Pirata desde 2011, europeo y actualmente vocal de la junta de los european pirates - PPEU.

Me presento animando al resto de piratas a reforzar nuestra acción internacional. En el grupo necesitamos manos, así que os ruego que os involucréis.

Llegiu els 1 comentaris o proposeu una solució >>

[2018] Elecció del Coordinador Territorial  
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:39. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Arran de la renúncia per part del Coordinador Territorial actual, Carlos González, i segons estatuts, es va iniciar el procés de primàries per a cobrir el rol de Coordinador Territorial.

Els Estatuts i Reglament indiquen que:
- El Coordinador Territorial seran elegits d'entre els afiliats i pels afiliats, simpatitzants i amics verificats.
- Serà elegit mitjançant vot lliure i secret d'entre tots els membres del partit que es postulin.
- Es considera electe el candidat que hagin obtingut el major nombre de vots.
- La resta de candidats es consideren "suplents", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.
- La durada mínima del mandat del Coordinador Territorial és de tres mesos, i la màxima serà de dos anys.
- Ocupar el càrrec de coordinador territorial és incompatible amb ocupar un càrrec de Coordinador d'una territorial.
- El coordinador territorial del Partit serà membre, de ple dret, de la Coordinadora General.
8
vots
implemented
Proposta (#1): Miquel Tella Carmona
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:39.
Em dic Miquel, tinc 24 anys, nascut a Vimbodí, un poble de la província de Tarragona i resident a Barcelona fa 3 anys. Treballo en el sector de la metal·lúrgia des que tinc 17 anys. Sóc estudiant, enguany estic acabant els estudis de Química Ambiental i estic preparant l'accés a la universitat.

Sóc molt aficionat a la Política, els moviments de Barri i l'Economia. Estic afiliat a Pirates de Catalunya des de fa més de sis anys.

Crec que el Moviment Pirata pot tenir molt més potencial en la societat Catalana i m'agradaria participar activament en el partit per millorar això.
17
vots
implemented
Proposta (#2): Pau Taxonera Ortega
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 22:42.
Tinc 66 anys i he sigut tresorer de Pirates durant dos mandats, i antic coordinador de la territorial de l'Hospitalet.

A aquests moments compleixo tots els requisits necessaris segons els estatuts per fer de coordinador territorial.

Em presento al càrrec perquè crec que el partit necessita una persona que conegui el territori, les territorials i la màxima quantitat de companys, a més de tindre la capacitat i llibertat de poder desplaçar-me qualsevol dia de la setmana.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

[2018] Elecció del Coordinador del Grup d'Acció Política  
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 23:00. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Arran de la nostra entrada a l'espai de la Crida Constituent, Pirates compta amb un vot al GAP. El GAP és el Grup d'Acció Política, l'espai que estableix les directrius del grup parlamentari de la CUP-CC.

Com a grup de treball més, el grup del GAP necessita un/a coordinador/a que enllaci Pirates amb el GAP de la CUP - Crida Constituent, que assisteixi a les reunions com a representant del partit així com totes les tasques necessàries de dinamitzar i coordinar la feina del grup dins de Pirates.

La CG va acordar que provisionalment sigui en Francisco Garrobo (membre de la CG i actual portaveu) qui assumeixi aquest càrrec, ja que és la persona que ha fet tots els contactes i negociacions amb la CUP.

Tot i així, la Muriel Rovira i l'Albert Sunyer, com a membres del grup de treball del GAP, s'han responsabilitat en les dues darreres reunions de fer aquesta tasca.
Fem una crida a tothom que vulgui ser escollit com a coordinador/a del GAP que ha de formar part d'aquest grup de treball.

Així mateix recordem que, com el seu mateix nom indica, el fet de formar part d'un grup de treball implica disponibilitat i responsabilitat en voler ajudar a les tasques pròpies del grup i, sobretot, ser membre actiu en tant que és el grup on el/la coordinador/a podrà recolzar-se per a dur a terme les seves tasques.

El coordinador del GAP podrà delegar en altres membres del grup de treball, després d'autorització del mateix grup, en cas de no poder assistir a les reunions del GAP.

Els Estatuts i Reglament indiquen que:
- Es considera electe el candidat que hagin obtingut el major nombre de vots.
- La resta de candidats es consideren "suplents", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.
- La durada mínima del mandat del coordinador del GAP és de tres mesos, i la màxima serà d'un any.

[....]
18
vots
implemented
Proposta (#1): Muriel Rovira Esteva
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 23:00.
Sóc científica (física experimental) i em dedico a la recerca en materials. Tinc un Doctorat en Física Computacional i Aplicada i he treballat tant a nivell de recerca molt bàsica esbrinant com s'ordenen els àtoms/molècules en un líquid o un vidre, com amb temes de nanotecnologia, estudiant recobriments de polímers que responen a l'entorn, o com sintetitzar nanopartícules amb les aplicacions més diverses.

A part d'estades curtes a diversos països, he viscut a l'estranger durant 3 anys. Parlo català, castellà i anglès fluidament, i tinc nocions bàsiques d'alemany.

He estat membre de Pirates de Catalunya des del 2011 i hi he col·laborat en tota mena de tasques. Al març de 2012 vaig esdevenir Coordinadora del Grup de Treball d'Internacional i em vaig implicar força en la fundació dels Pirates Europeus, incloent la coordinació de l'organització de la 1a Conferència dels Pirates Europeus (a Barcelona, el setembre de 2013). També he estat membre de la junta de Pirates de Catalunya del 2013 al 2015, i Vice-secretària General dels Pirates Europeus del 2015 al 2017.

Els meus interessos principals dins de l'ideari pirata són sobretot la participació ciutadana i l'accés a la informació.
9
vots
implemented
Proposta (#2): Miquel Tella Carmona
Escrit per capita el 13 Feb 18 a les 23:01.
Em dic Miquel, tinc 24 anys, nascut a Vimbodí, un poble de la província de Tarragona i resident a Barcelona fa 3 anys. Treballo en el sector de la metal·lúrgia des que tinc 17 anys. Sóc estudiant, enguany estic acabant els estudis de Química Ambiental i estic preparant l'accés a la universitat.

Sóc molt aficionat a la Política, els moviments de Barri i l'Economia. Estic afiliat a Pirates de Catalunya des de fa més de sis anys.

Crec que el Moviment Pirata pot tenir molt més potencial en la societat Catalana i m'agradaria participar activament en el partit per millorar això.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Amb quina candidatura de front comú ha d'anar Pirates aquest 21D?  
Escrit per capita el 8 Nov 17 a les 09:17. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Seguint el mandat de l'AG en l'anterior votació, els membres del partit han establert contactes amb diferents forces polítiques per formar el front comú més ampli possible. Les converses a múltiples bandes han portat a diferents opcions, algunes de les quals la CG ha revisat i tractat en temps i forma, tenint en compte el mandat de l'agenda. S'han hagut de descartar dues d'elles; una perquè exigia signar llista conjunta i no oferia possibilitats, l'altra perquè els proposants s'han retirat.

Així, se'ns ofereixen dues opcions, amb sengles ofertes sobre la taula, que descrivim a les propostes. Guanyarà l'opció amb més vots positius i per majoria simple.

Aquesta votació es tancarà el divendres 10 a les 16.00 h. El termini és per exigències dels tempos electorals i dels proposants.
30
vots
implemented
Proposta (#1): CUP - Crida Constituent
Escrit per capita el 8 Nov 17 a les 09:17.
La CUP, amb reunió amb una de les seves diputades i responsables d'organització, ens ha ofert participar en la Crida Constituent, amb les següents condicions:

- Participació en el Grup d'Acció Parlamentària, amb un vot, al costat dels 11 ja establerts, com a partit.
- Possibilitat de finançament.
- Sense presència a cap llista.
- Amb poca visibilitat en campanya, la mateixa que la resta de partits de la Crida Constituent: cartell principal amb el logo de tots els partits, actes centrals, etc. i el que fem nosaltres com a pirates.
- Hi participen les assemblees locals de la CUP, Endavant, Poble Lliure, Arran, SEPC, Lluita Internacionalista, Crida Constituent i Constituents per la ruptura.
49
vots
implemented
Proposta (#2): Esquerra - Catalunya Sí
Escrit per capita el 8 Nov 17 a les 09:19.
ERC està treballant en construir un front d'esquerres. Ja compta amb altres partits, entre ells MES, i entitats. Ens ha convidat explícitament, ja que tenim simpaties entre membres destacats de la seva Executiva Nacional. Ens ofereixen:

- Possibilitat d'un en posició de ser diputat/da a la llista de Barcelona.
- Possibilitat d'un altre lloc per una altra província, possiblement Girona, però no limitat.
- Visibilitat en campanya, tant als actes com a la campanya en general.
- Participació en el grup parlamentari.
- Participació en el grup director de la campanya.
- No s'ha parlat de finançament ni de llibertat de vot, això caldrà aclarir-ho.
- Hi participen Esquerra Republicana, Catalunya Sí (partit instrumental d'ERC), Moviment d'Esquerres i altres entitats pendents de confirmar.

Volen presentar llistes aquest diumenge, fet que determina la urgència de la votació. Està pendent de confirmar el motiu de fer-ho aquest diumenge quan hi ha temps fins al dia 17.
2
vots
implemented
Proposta (#3): Respública.cat
Escrit per leixet el 8 Nov 17 a les 16:24.
Nota dels moderadors: aquesta opció s'ha afegit després de l'inici de la votació. La Coordinadora General no ha establert cap conversa amb el grup promotor. Segons ha pogut saber la CG, sembla que està promocionada per ANC i Òmnium. Tanmateix, recordar que una agrupació d'electors requereix l'1% del cens de cada província en firmes, en contrast al 0,1% imposat als partits (i que Pirates ha recollit habitualment).

Un grup de veterans activistes independentistes han engegat el procés Res Pública, una coalició d'electors per poder articular una llista independentista de la societat civil, els presos polítics i forces polítiques a les properes eleccions al Parlament.

El manifest que ja es pot signar impulsa doncs, la "formació d’una candidatura única de totes les forces polítiques i socials favorables al restabliment de la legalitat democràtica a Catalunya i a l’alliberament dels presos polítics, que tingui com a primer objectiu aconseguir la majoria absoluta de vots i escons a les eleccions del 21D i seguir avançant en el procés constituent de la nova República".

Segons el manifest, cal "formar aquesta candidatura com una agrupació d’electors, per garantir el seu caràcter popular, transversal i instrumental". "La candidatura hauria d’estar integrada, fonamentalment, pels presos polítics, els encausats a causa del procés d’independència i pels alcaldes de les principals poblacions del país", afegeix.

Entres els impulsors s'hi compten Eudald Carbonell, Salvador Cardús, Manuel Carrasco, Víctor Tarradellas, Francesc Abad, Laura Arenas o Víctor Cucurull, entre d'altres.

https://respublica.cat/

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Què ha de fer Pirates de Catalunya a les pròximes eleccions del #21D 2017?  
Escrit per capita el 1 Nov 17 a les 23:18. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Es planteja aquesta votació sobre com actuar davant de la convocatòria d'eleccions del 21 de desembre, que Pirates considera il·legítima, perquè ha estat marcada per l'aplicació d'un desproporcionat article 155 CE i per la proclamació de la República Catalana, reconeguda per l'Assemblea General en la votació d'inicis d'octubre: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/341/

URGENT: aquesta votació estarà oberta fins diumenge a les 16.00 h.

Recordem que per a presentar-nos sols caldrà recollir signatures a cada una de les quatre províncies, i que sense la col·laboració de tots i cadascun dels afiliats això no serà possible. S'espera especialment que els partidaris de presentar-nos sols facin tot el que estigui al seu abast per tal d'aconseguir recollir les signatures necessàries (que seran més de 7.000).

Segons la redacció actual dels estatuts, ha d'haver-hi una majoria de 2/3 per a prendre qualsevol decisió relativa a les eleccions. Per tant, si no s'obté una majoria qualificada de 2/3 en cap de les propostes, això vol dir que cap es tira endavant l'acció per defecte, és a dir, intentar presentar-nos a les eleccions sols. Sent Pirates de Catalunya un partit polític se sobreentén naturalment que per defecte s'intenta presentar a totes les convocatòries d'eleccions.

Aquesta votació serà vinculant, ja que no es preveu un canvi d'escenari, pel que serà definitiva respecte a la decisió de presentar-nos o no. Es pot votar a més d'una opció. En cas que més d'una superi els 2/3, guanyaria la que tingui més vots. No s'hi poden afegir noves propostes.

Més informació al pad: https://pad.pirata.cat/21d

# Guia de vot

1) Si vols que Pirates de Catalunya es presenti en solitari a les eleccions, cal que votis en CONTRA de les DUES propostes o ABSTENCIÓ en cas de no descartar alguna de les dues.

[....]
-59
vots
implemented
Proposta (#1): Renunciar a participar a cap llista a les eleccions del #21D 2017
Escrit per capita el 1 Nov 17 a les 23:18.
Si NO vols que Pirates de Catalunya es presenti a cap llista (ni en solitari ni en coalició) a les eleccions del 21D del 2017, cal que votis a favor d'aquesta proposta.

Respecte a l'estratègia a seguir en cas que guanyi aquesta opció, aquesta es decidirà i votarà en una segona votació posterior, incloent-hi entre altres, la possibilitat de donar suport a una altra candidatura, fer una crida a l'abstenció des del partit, etc.

Tanmateix, cal tenir presents avantatges i inconvenients:

- Presentar-nos-hi en solitari implicarà recollir nosaltres sols les signatures (més de 7.000), fita no assolida a les anteriors eleccions catalanes, on només es va assolir a Girona província. Si es vota negativament a renunciar a participar en les eleccions i també a intentar crear un front comú, està implícita una voluntat d'implicació per a ajudar a recollir les signatures i formar part de les llistes.
- Tindrem més dificultats per tenir llista a totes les províncies, així com recollir els avals.
- No portarem al programa electoral l'ideari pirata directament sinó que caldrà fer compromisos amb altres formacions polítiques.
- No podrem controlar la nostra campanya i com voldrem fer-la.
82
vots
implemented
Proposta (#2): Presentar-nos sota una candidatura de front comú
Escrit per capita el 1 Nov 17 a les 23:20.
A Pirates de Catalunya sempre hem potenciat la nostra pluralitat interna, però la situació política actual demana unir esforços en la línia del que l'Assemblea General va decidir en el document estratègic i en votacions posteriors. Per altra banda, la diversitat i adaptació a les diverses realitats municipals ha estat altament enriquidora i ha permès a Pirates major projecció a la majoria de municipis on ha confluït o donat suport a agrupacions, etc. fet que pot no donar-se presentant-nos sols, però sí aprofitar la feina realitzada.

Així, aquesta opció implica que renunciarem a presentar-nos en solitari i que cercarem fer front comú amb altres forces que tinguin una postura clarament contrària a l'aplicació del 155 i que reconeguin la República catalana proclamada el passat 27 d'octubre. Ara bé, admetrem que això no s'expliciti en el programa si és necessari per a esquivar qualsevol censura des de Moncloa.

La candidatura haurà de portar propostes de l'ideari pirata i sota cap circumstància contradir-lo, així com garantir la presència de mínim un pirata entre les posicions amb possibilitat de ser elegit, en una província mínim - preferiblement la de Barcelona, i que no estigui subjecte a disciplina de grup a l'hora de votar, tret que pugui posar en compromís la majoria necessària en l'impuls de la República catalana. Qualsevol revisió d'aquestes condicions només podrà ser modificada per l'AG en votació.

Llegiu els 6 comentaris o proposeu una solució >>

Primàries 21D: primera posició per Girona  
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:54. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per triar la persona que anirà en la posició més alta a les paperetes de la candidatura de front comú per Girona a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017.

Per acord de la CG s'ha establert que:
- La votació es tancarà el dissabte 11 a les 16.00 h.
- S'han desactivat els vots negatius.
- Es triarà qui tingui més vots positius.
- Pots votar més d'una opció.
- Es va obrir un nou període de presentació de candidatures, entre dimecres a les 10.00 h i dijous a les 10.00 h.
- En l'anterior període es va demanar confirmació de voluntat de participar en les primàries, donat el nou context de la votació anterior: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/344/

Es preveu triar un pirata per Girona i Lleida, però si tinguéssim oportunitat d'incorporar més d'un pirata en aquestes províncies, s'agafaran els següents per ordre de vots.

Recorda que també pots votar a la resta de votacions de primàries:

Barcelona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/345/
Barcelona (següents posicions): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/346/
Girona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/347/
Lleida (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/348/

[....]

Comentaris del desenvolupador
Es prega no afegir noves candidatures. El termini per fer-ho va acabar el dijous 9 a les 10.00 h. S'eliminaran totes les que s'introdueixin fora de termini.
45
vots
implemented
Proposta (#1): Àlex Bueno
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:54.
Sóc l'Àlex Bueno de Girona, afiliat des dels inicis de Pirates de Catalunya des d'allà el 2010. Participo en la territorial de Girona ciutat, les sectorials per la independència, educació i sanitat, coordinador TIC i actualment vocal a la coordinadora administrativa.

En el moment extraordinari que ens trobem, després d'haver batallat als col·legis electorals, al carrer i amb els companys i companyes activistes de Girona, voldria encapçalar la llista de Girona per defensar la democràcia, els nostres drets i el mandat de l'1 d'octubre.
50
vots
implemented
Proposta (#2): Albert Sunyer
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:56.
Sóc Administrador de Sistemes de professió, i sempre actiu en el món polític nacional i municipal.

Porto afiliat a Pirates des de novembre del 2016.

Seguint amb el mandat democràtic de l’1 d’octubre expressat per la sobirania popular del poble català, vull fer tot el possible que estigui a les meves mans per ajudar i fer possible la creació d’estructures d’estat, alliberar als presos polítics i posar en marxa la llei de transitorietat jurídica.

Així mateix, aquest també va ser el mandat que vàrem obtenir de la nostra militància a través dels sistemes habilitats de votació.

Sempre m’he identificat com una persona d’esquerres, lliberal, motivat per la defensa dels drets humans, i ferm lluitador dels drets del col·lectiu LGTBI.

Aquesta és una gran oportunitat per poder portar la nostra veu al Parlament de Catalunya i seguir treballant amb els nostres objectius i idearis.

A més, no cal afegir, la meva predisposició des que vaig entrar a Pirates, a fer créixer el partit i portar-lo al màxim del possible. I aquesta és l'oportunitat de què pugui continuar fent veure a tot Catalunya i al món sencer qui som els Pirates i fins on estem disposats a arribar per defensar els nostres ideals.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Primàries 21D: primera posició per Barcelona  
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:23. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per triar la persona que anirà en la posició més alta a les paperetes de la candidatura de front comú per Barcelona a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017.

Per acord de la CG s'ha establert que:
- La votació es tancarà el dissabte 11 a les 16.00 h.
- S'han desactivat els vots negatius.
- Es triarà qui tingui més vots positius.
- Pots votar més d'una opció.
- Es va obrir un nou període de presentació de candidatures, entre dimecres a les 10.00 h i dijous a les 10.00 h.
- En l'anterior període es va demanar confirmació de voluntat de participar en les primàries, donat el nou context de la votació anterior: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/344/

En haver-hi dues votacions per Barcelona, recorda votar als teus candidats preferits també en la segona (per a segones posicions): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/346/

Recorda que també pots votar a la resta de votacions de primàries:

Barcelona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/345/
Barcelona (següents posicions): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/346/
Girona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/347/

[....]

Comentaris del desenvolupador
Es prega no afegir noves candidatures. El termini per fer-ho va acabar el dijous 9 a les 10.00 h. S'eliminaran totes les que s'introdueixin fora de termini.
68
vots
implemented
Proposta (#1): Enric Pineda
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:23.
Membre de Pirates de Catalunya des del 2011, he participat activament a la totalitat de les campanyes electorals on s'ha presentat el partit des de llavors. He estat candidat de Pirates a les eleccions europees del 2014, candidat a la candidatura de confluència de Compromís amb Girona el 2015, i cap de llista per Girona de Pirates de Catalunya a les eleccions del 27 de setembre de 2015 al Parlament. Des del 2015 també he estat portaveu del partit, i he estat escollit Coordinador General a les darreres eleccions de la Coordinadora Administrativa de 2017.

Em presento amb l'encàrrec de defensar el resultat del Referèndum d'Autodeterminació del darrer 1 d'octubre, seguint el mandat de l'Assemblea i el propi ideari de Pirates de Catalunya, així com els ideals de respecte als drets humans, de respecte al nostre ideari i de defensa de la democràcia directa.
51
vots
implemented
Proposta (#2): Mabel Rodriguez
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:26.
Sóc la Mabel Rodríguez, tinc 28 anys, visc a Barcelona i sóc llicenciada en sociologia i amb dos màsters: un en participació i polítiques locals i l’altre en comunicació digital.

La meva passió per la política des de dins i des de fora va dur-me a afiliar-me el passat 2016 a Pirates de Catalunya, després de militar durant una temporada a ERC. El meu objectiu era poder tenir una activitat política dins d’un partit polític ideològicament molt divers, com és Pirates, i ajudar en tot el possible a fer-lo créixer. Tot i la meva curta experiència al partit, penso que he estat molt activa tant en els grups de treball com en debats sempre intentant aportant idees que ens ajudin a millorar i avançar. Per això, la meva activitat durant la campanya i pre-campanya del referèndum de l’1 d’octubre va ser frenètica, ajudant al partit i als companys a assolit moltes fites que no podíem haver imaginat i, alhora, sent molt crítica amb tot allò que no he trobat correcte.

Precisament aquest esperit lluitador i treballador (i, per què no dir-ho, també una mica somniador!) em va dur a presentar-me com a candidata a secretària a la CA, des d’on he pogut oferir el meu suport en totes les tasques de coordinació, gestió i organització que tenen l’objectiu de millorar el funcionament intern del partit.
Ara em presento per a formar part de la llista d’unes eleccions que, malgrat siguin il·legítimes, hem de treballar més que mai perquè siguin un èxit en participació per a la defensa de la República Catalana declarada el passat 27 d’octubre. La meva voluntat, presentant candidatura, és treballar sense por, pacíficament però amb fermesa per la construcció d’una República Catalana, Lliure, Pirata i, sobretot, feminista.
58
vots
implemented
Proposta (#3): Pau Font
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:31.
Sóc en Pau Font, militant de Pirates de Catalunya des del 2010, membre actiu de Pirates de L'Hospitalet de Llobregat on resideixo i coordinador de la sectorial de Pirates per la Independència des de la seva fundació. Porto exercint quasi una dècada com a informàtic. Estic decidit a encapçalar una candidatura amb força que faci possible el canvi real i pirata a la república catalana, entenent que hem de jugar un paper determinant i decisiu dins el futur immediat de la nació catalana amb l'inici d'un procés constituent obert i participatiu a la ciutadania, que conclogui amb la Constitució de la República Catalana. Crec estar a l'altura del que el poble de Catalunya espera de nosaltres, un partit obert, dinàmic i inclusiu que doti com a societat de les eines i els recursos per poder portar la democràcia participativa a l'ADN de la República Catalana que ens permeti a tots participar en la construcció d'una societat i un país més just, més social, més sostenible, més avançat i millor per a tots.

Llegiu els 1 comentaris o proposeu una solució >>

Primàries 21D: següents posicions per Barcelona  
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:34. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per triar la persona que anirà en la segona posició i següents a les paperetes de la candidatura de front comú per Barcelona a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017.

Per acord de la CG s'ha establert que:
- La votació es tancarà el dissabte 11 a les 16.00 h.
- S'han desactivat els vots negatius.
- Es triarà qui tingui més vots positius.
- Pots votar més d'una opció.
- Es va obrir un nou període de presentació de candidatures, entre dimecres a les 10.00 h i dijous a les 10.00 h.
- En l'anterior període es va demanar confirmació de voluntat de participar en les primàries, donat el nou context de la votació anterior: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/344/

En haver-hi dues votacions per Barcelona, en aquesta s'incorporen els de la votació per la primera posició i el guanyador de la primera votació serà descartat en aquesta.

Recorda que també pots votar a la resta de votacions de primàries:

Barcelona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/345/
Barcelona (següents posicions): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/346/
Girona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/347/
Lleida (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/348/

[....]

Comentaris del desenvolupador
Es prega no afegir noves candidatures. El termini per fer-ho va acabar el dijous 9 a les 10.00 h. S'eliminaran totes les que s'introdueixin fora de termini.
42
vots
implemented
Proposta (#1): Sergi Nos
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:34.
Nascut el 1994 a Barcelona,

Criat al barri de La Mina i a Sant Adrià de Besòs, on vaig estar bastant actiu en la política municipal fins als 18 anys, posteriorment, també vaig estar vivint a Montgat i finalment a Sant Andreu de Palomar (Barcelona).

Actualment treballo en un call center, visc a un pis compartit, sóc dissenyador gràfic i gràfic publicitari de professió, vull continuar creixent com a persona.

Sempre m'ha interessat la política, des que era menut sempre he anat a reunions del PCC de Catalunya, després anomenat EUiA, sobretot en l'àmbit municipal i més tard amb Alternativa Jove on vam engegar la campanya #CatalunyaLliure el 2012, inquiet per cercar una alternativa transparent, coherent, diferent i trencadora vaig cessar la meva activitat política fins que vaig descobrir Pirates de Catalunya, on he tingut l'honor de participar a comunicació, militant des del 2016.

Com a excepcionalitat, crec convenient defensar la República de Catalunya, la qual va ser votada i aprovada. En cap cas, permetria un pas enrere i només acceptaria una negociació amb el regne d'Espanya si aquesta és de manera bilateral, de país a país.

Presento la meva candidatura amb la intenció de deixar clara la posició de Pirates de Catalunya amb el procés que s'està vivint actualment, únicament per a ratificar la República, amb un govern de transició i amb la culminació d'unes eleccions estatals catalanes, amb el fi de construir una república rebel, que trenqui amb el concepte de política d'esquerres o de dretes, per a fomentar la llibertat individual, una societat de drets i deures, sostinguda en l'ètica i la capacitat crítica del ciutadà.
33
vots
implemented
Proposta (#2): Enric Pineda
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:35.
Membre de Pirates de Catalunya des del 2011, he participat activament a la totalitat de les campanyes electorals on s'ha presentat el partit des de llavors. He estat candidat de Pirates a les eleccions europees del 2014, candidat a la candidatura de confluència de Compromís amb Girona el 2015, i cap de llista per Girona de Pirates de Catalunya a les eleccions del 27 de setembre de 2015 al Parlament. Des del 2015 també he estat portaveu del partit, i he estat escollit Coordinador General a les darreres eleccions de la Coordinadora Administrativa de 2017.

Em presento amb l'encàrrec de defensar el resultat del Referèndum d'Autodeterminació del darrer 1 d'octubre, seguint el mandat de l'Assemblea i el propi ideari de Pirates de Catalunya, així com els ideals de respecte als drets humans, de respecte al nostre ideari i de defensa de la democràcia directa.
56
vots
implemented
Proposta (#3): Mabel Rodriguez
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:36.
Sóc la Mabel Rodríguez, tinc 28 anys, visc a Barcelona i sóc llicenciada en sociologia i amb dos màsters: un en participació i polítiques locals i l’altre en comunicació digital.

La meva passió per la política des de dins i des de fora va dur-me a afiliar-me el passat 2016 a Pirates de Catalunya, després de militar durant una temporada a ERC. El meu objectiu era poder tenir una activitat política dins d’un partit polític ideològicament molt divers, com és Pirates, i ajudar en tot el possible a fer-lo créixer. Tot i la meva curta experiència al partit, penso que he estat molt activa tant en els grups de treball com en debats sempre intentant aportant idees que ens ajudin a millorar i avançar. Per això, la meva activitat durant la campanya i pre-campanya del referèndum de l’1 d’octubre va ser frenètica, ajudant al partit i als companys a assolit moltes fites que no podíem haver imaginat i, alhora, sent molt crítica amb tot allò que no he trobat correcte.

Precisament aquest esperit lluitador i treballador (i, per què no dir-ho, també una mica somniador!) em va dur a presentar-me com a candidata a secretària a la CA, des d’on he pogut oferir el meu suport en totes les tasques de coordinació, gestió i organització que tenen l’objectiu de millorar el funcionament intern del partit.
Ara em presento per a formar part de la llista d’unes eleccions que, malgrat siguin il·legítimes, hem de treballar més que mai perquè siguin un èxit en participació per a la defensa de la República Catalana declarada el passat 27 d’octubre. La meva voluntat, presentant candidatura, és treballar sense por, pacíficament però amb fermesa per la construcció d’una República Catalana, Lliure, Pirata i, sobretot, feminista.
53
vots
implemented
Proposta (#4): Pau Font
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 11:37.
Sóc en Pau Font, militant de Pirates de Catalunya des del 2010, membre actiu de Pirates de L'Hospitalet de Llobregat on resideixo i coordinador de la sectorial de Pirates per la Independència des de la seva fundació. Porto exercint quasi una dècada com a informàtic. Estic decidit a encapçalar una candidatura amb força que faci possible el canvi real i pirata a la república catalana, entenent que hem de jugar un paper determinant i decisiu dins el futur immediat de la nació catalana amb l'inici d'un procés constituent obert i participatiu a la ciutadania, que conclogui amb la Constitució de la República Catalana. Crec estar a l'altura del que el poble de Catalunya espera de nosaltres, un partit obert, dinàmic i inclusiu que doti com a societat de les eines i els recursos per poder portar la democràcia participativa a l'ADN de la República Catalana que ens permeti a tots participar en la construcció d'una societat i un país més just, més social, més sostenible, més avançat i millor per a tots.

Llegiu els 1 comentaris o proposeu una solució >>

Primàries 21D: primera posició per Lleida  
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 12:03. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per triar la persona que anirà en la posició més alta a les paperetes de la candidatura de front comú per Lleida a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017.

Per acord de la CG s'ha establert que:
- La votació es tancarà el dissabte 11 a les 16.00 h.
- S'han desactivat els vots negatius.
- Es triarà qui tingui més vots positius.
- Pots votar més d'una opció.
- Es va obrir un nou període de presentació de candidatures, entre dimecres a les 10.00 h i dijous a les 10.00 h.
- En l'anterior període es va demanar confirmació de voluntat de participar en les primàries, donat el nou context de la votació anterior: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/344/

Es preveu triar un pirata per Girona i Lleida, però si tinguéssim oportunitat d'incorporar més d'un pirata en aquestes províncies, s'agafaran els següents per ordre de vots.

Recorda que també pots votar a la resta de votacions de primàries:

Barcelona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/345/
Barcelona (següents posicions): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/346/
Girona (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/347/
Lleida (primera posició): https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/348/

[....]

Comentaris del desenvolupador
Es prega no afegir noves candidatures. El termini per fer-ho va acabar el dijous 9 a les 10.00 h. S'eliminaran totes les que s'introdueixin fora de termini.
64
vots
implemented
Proposta (#1): Carlos González
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 12:03.
Davant les il·legítimes eleccions convocades a l'empara de l'article 155 de la Constitució Espanyola i perquè el Partit ha decidit que la demofòbia es combat amb més democràcia, presento la meva candidatura a primàries per la circumscripció electoral de Lleida per aconseguir, entre totes, que Pirates de Catalunya sigui un element decisiu en la lluita per les llibertats i respecte als drets humans.

Afiliat a Pirates des del 2011, candidat a les eleccions del 2012 al Parlament de Catalunya per la demarcació de Lleida. Col·laborador de la candidatura municipalista Comú de Lleida i actualment Regidor a l'Ajuntament de Lleida per aquesta Agrupació d'Electors. També membre de la Coordinadora Administrativa com a Coordinador Territorial.

Afronto aquestes eleccions amb desitjos de poder col·laborar amb el que el partit necessiti, des del municipalisme i l'experiència.

El #21D existirà a pesar nostre. Millor independència que jou monàrquic. Millor població decidida que decebuda per inacció dels polítics.

Vàrem decidir donar suport als resultats de l'1-Oct. Vàrem dir que per violència i impediments varis, l'1 d'octubre no el
considerem un referèndum. Vàrem anunciar que amb els resultats de l'1 d'octubre les institucions catalanes havien de declarar la República Catalana i una vegada desenvolupada un refrendo.

El Parlament de Catalunya via proposta de resolució (sense empara legal) declara la República i la banda del Rajoy entre aplaudiments fa un 155 CE excessiu (envaeix competències, vulnera drets i llibertats) i lesiu pels drets fonamentals i a més a més es paga unes eleccions el 21D, que Pedro J. Ramírez al·lucina per la seva convocatòria.

Finalment, vàrem decidir anar-hi sota una gran llista de front comú.

Com partit polític volem un procés constituent i necessitarem persones per fer-ho.

Sóc de Salamanca, del 77, visc a Alcoletge (Lleida), extreballador estat espanyol, vaig defensar el NO a la DUI en el debat organitzat per Pirates x la Independència per l'1 d'octubre però si estic en política és per defensar, entre altres coses, la democràcia directa, la participació ciutadana, la transparència i la millora de les nostres lleis i
Reglament. I el procés constituent és clau. Vull ajudar-vos.
29
vots
implemented
Proposta (#2): Josep M. Giribet
Escrit per capita el 9 Nov 17 a les 12:06.
Fill de Tremp, nét del Pallars, crescut a Barcelona i resident al Vallès Oriental des que em vaig independitzar als 18 anys.
Actualment infermer de primària, però he tocat més pals de l'habitual en els darrers 18 anys.

Wannabe bomber des que puc recordar, vaig acabar començant enginyeria a informàtica perquè segons la família "s'ha d'estudiar alguna cosa de debò". Fill d'emprenedors, a tercer abandono la carrera i començo a treballar mentre preparo les oposicions de bomber (he importat cases de fusta, fet de comercial per impremta, operador 3D en productora multimèdia, dissenyador web, encarregat a la restauració, ...).

Unes lesions quan ja ho tenia a tocar trunquen el somni i em reconverteixo en infermer d'emergències, per acabar descobrint lo guay que és l'atenció primària.

Pare de la parelleta, intento gaudir al màxim amb ells i treure temps de sota les pedres (no mentim, de dormir poc) per les meves inquietuds (pirates) i aficions (rom hacking, traducció, comunitat Joomla!...)

Ah! He començat a jugar rugbi als Spartans de Granollers aquest setembre i, de moment, encara no m'he trencat cap os ;)

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Ratificació del programa electoral de la CUP Crida Constituent  
Escrit per fgarrobo el 1 Dec 17 a les 19:58. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
VOTACIÓ URGENT FINS LES 10 DEL MATÍ DE DISSABTE 2 DE DESEMBRE

Després d'un procés d'esmenes curt, però intens, se'ns presenta el programa electoral de la CUP Crida Constituent per a les eleccions de 21 de desembre. El programa ha tingut més de 50 esmenes de diverses assemblees locals de la CUP i organitzacions que donem suport a la candidatura. Aquí està el document complet: https://cloud.pirata.cat/index.php/apps/files/?dir=/Pirates/21D/Programa%20elec toral (per veure-ho, necessites usar els teus credencials per entrar al SPC)

De Pirates de Catalunya s'han acceptat 15 esmenes, rebutjat 5 i transaccionat 1. A l'enllaç anterior també hi pots veure totes les esmenes presentades per les militants del partit i el resultat de les mateixes.

Les acceptades son el fomentar la creació de xarxes comunitàries i locals de telecomunicacions, diverses esmenes sobre cultura lliure i drets d'autor, un punt sencer nou al programa sobre sobirania tecnològica, la eliminació de qualsevol sistema de vigilància indiscriminada de les telecomunicacions, l'eliminació de la caça per lleure i promoure la innovació en els serveis públics mitjançant la col·laboració ciutadana.

Les rebutjades son sobre els transgènics (ja que la comissió redactora del punt considera que aquest punt està pactat anteriorment i te suficient consens), el model de defensa i seguretat de la República, una modificació a la proposta sobre l'Observatori de control i garantia dels Drets Humans, i un punt sobre que garantirem que no s'implementin lleis basant-se en creences o informació esbiaixada (que segurament no ha sigut entès per la comissió redactora), així com una modificació proposada sobre la introducció.
21
vots
implemented
Proposta (#1): Ratificació del programa electoral
Escrit per fgarrobo el 1 Dec 17 a les 19:58.
Votar a favor del programa electoral a la reunió del Grup d'Acció Parlamentaria de la CUP Crida Constituent d'aquest dissabte al matí.

Llegiu els 7 comentaris o proposeu una solució >>

Crear una mesa permanente de encuentro/colaboración con ICV  
Escrit per Sol el 18 Apr 14 a les 11:01. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
ICV nos propone crear una mesa permanente de encuentro/colaboración después de las elecciones europeas.

Nos proponen:

- Poner en contacto a grupos locales de cara a las municipales (en Pirates de Catalunya cada grupo local tiene autonomía para establecer negociaciones con cualquier partido que no atente contra los derechos humanos, y para proponer coaliciones que deberán ser ratificadas por toda la Asamblea. Desde Pirates de Catalunya no se impondrá nada a los grupos locales).

- Trabajar coordinadamente de cara al Parlamento Europeo, ya que Piratas Europeos está en el grupo Verde, especialmente en temas de neutralidad de la red ya que quieren trabajar en esa línea.

- Participar, si así lo vemos conveniente, del 'Ara es demà' (http://www.araesdema.cat/) punto de encuentro de las luchas sociales promovido por EUiA e ICV, especialemente en futuras mesas/reuniones sobre participación y transparencia de los ayuntamientos/Generalitat.

- Poner en contacto, si fuera necesario, a ICV con Agora Voting, de cara a futuras campañas electorales para realizar primarias, programas abiertos, etc...

- Realizar una nota de prensa informando de ello, especialmente pensado para que sus regidores y grupos municipales sepan del acuerdo. Se hablaría de mesa de trabajo, colaboración y, se dejó entender, de independencia de ambos partidos y de sus grupos locales.

Nos ofrecen:
- Poder vehicular preguntas al Govern, e incluso propuestas en el Parlament de Catalunya.

#Esta votación finalizará el 25 de mayo de 2014 a las 12:00h CEST (10:00h GMT)
-13
vots
implemented
Proposta (#1): A favor
Escrit per Sol el 18 Apr 14 a les 11:01.
A favor de que se cree esta mesa permanente de encuentro/colaboración entre Pirates de Catalunya e ICV.
24
vots
implemented
Proposta (#2): Contraoferta
Escrit per XaviP el 18 Apr 14 a les 22:35.
Presentar una contraoferta, seria, por escrito. Sin factores que se dejan a entender. Creada en un pad. Y vista una posible fagotización, hablar de ello a afiliados en un correo oficial.

Llegiu els 31 comentaris o proposeu una solució >>

Adhesión ADSP (Lleida)  
Escrit per carlos1377 el 19 Feb 14 a les 13:06. Categoria global: Economia. Finalitzada
En el següent enllaç podeu llegir el document online:
http://issuu.com/audienciapublicalleida/docs/audiencia_serveis_publics_lleida

I en aquest altre, si us interessa, us el podeu descarregar clikant sobre la imatge del document:
http://issuu.com/home/publications?q=Audiencia%20serveis%20publics%20lleida

Recordeu que també podeu veure l'streaming íntegre
http://bambuser.com/v/4269144 http://bambuser.com/v/4269144

Iniciativa Local en defensa de los Servicios Públicos
2
vots
implemented
Proposta (#1): Adhesión ADSP (Lleida)
Escrit per carlos1377 el 19 Feb 14 a les 13:06.
Adhesión formal.
-1
vots
implemented
Proposta (#2): NO adhesión ADSP (Lleida)
Escrit per carlos1377 el 19 Feb 14 a les 13:08.
NO a la adhesión formal
9
vots
implemented
Proposta (#3): Apoyo a la Iniciativa, pero sin adhesión
Escrit per carlos1377 el 19 Feb 14 a les 13:09.
Sin involucrar recursos ni materiales, ni humanos a esta iniciativa

Llegiu els 1 comentaris o proposeu una solució >>

URGENT: Donar suport a la consulta popular sobre la MAT  
Escrit per belbosCk el 9 Jan 14 a les 10:05. Categoria global: Medi Ambient. Finalitzada
La instal·lació de la línia de Molt Alta Tensió (MAT), que trinxa completament el territori gironí i que per la seva idiosioncràsia representa un gran perill per a les persones que habiten les poblacions per on passa, s'ha fet sense informar correctament ni consultar la ciutadania. El mateix Mario Monti, mediador europeu sobre la MAT ha parlat en diverses ocasions de la necessitat d'una consulta popular al respecte, cosa que s'ha dut a terme en els territoris de la Catalunya Nord (que pertanyen a l'estat Francès).

Els col·lectius No a la MAT proposen una consulta popular alternativa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc el 26 de Gener a Santa Coloma de Farners de manera presencial però que actualment ja s'està duent a terme per internet i en la qual tots i totes podem votar, ja que ens afecta de manera directa o indirecta.

Com a Pirates, que defensem el dret a decidir-ho tot, proposem donar suport públic a la consulta, convidar tots els nostres afiliats i amics a participar-hi a nivell individual i utilitzar els mitjans al nostre abast per ajudar els col·lectius organitzadors a donar-la a conèixer.
44
vots
implemented
Proposta (#1): Donar suport públic a la consulta popular
Escrit per belbosCk el 9 Jan 14 a les 10:05.
Manifestar el nostre suport públic a la consulta ja que entra dins la filosofia dels nostres estatuts. Fer-ho per tots els mitjans possibles: entrada al bloc pirata, nota de premsa, xarxes socials i el que se'ns acudeixi.
23
vots
implemented
Proposta (#2): Convidar tots els pirates, afiliats i amics a participar-hi
Escrit per belbosCk el 9 Jan 14 a les 10:06.
Convidar tots els pirates, amics, afiliats i simpatitzants, per mitjà de circular-email, xarxes socials, bloc, etc... a donar suport a la consulta participant-hi.

Es pot fer per internet en aquest enllaç i no cal residir a cap de les poblacions directament afectades pel projecte:

http://www.consultamat.org/index.php
6
vots
implemented
Proposta (#3): Donar suport logístic a la consulta
Escrit per belbosCk el 9 Jan 14 a les 10:09.
Contactar amb els organitzadors i oferir-los de posar els mitjans pirates a la seva disposició per tal que la consulta sigui un èxit de participació.

Llegiu els 7 comentaris o proposeu una solució >>

Unirse a la iniciativa No Somos Delito  
Escrit per dario el 25 Jan 14 a les 21:02. Categoria global: Justícia. Finalitzada
Manifiesto: http://nosomosdelito.net/sample-page/

## Esta votación finalizará el día 15 de febrero. ##

"La próxima reforma del Código Penal planteada por el Gobierno criminaliza algunas estrategias de economía doméstica, el apoyo a personas que nacieron en otros países, así como la libertad de expresión y la protesta social. Su aprobación supondría un cambio radical del modelo actual, donde lo importante no es lo que hayas hecho sino quién eres y de qué recursos dispones."
34
vots
implemented
Proposta (#1): Unirse a la iniciativa
Escrit per dario el 25 Jan 14 a les 21:02.
La reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana son ataques directos contra nuestras libertades.

Propongo unirnos a la plataforma, colaborar con las organizaciones que participan y darle difusión, en forma de comunicado en el blog y en redes sociales, así como entre los afiliados.

Adhesiones actuales: http://nosomosdelito.net/adhesiones/

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

2 3 4 5 6 7 8 9 ... Next >> 
Contingut sindicat